Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Mliečany

Katastrálne územie:
Mliečany
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
JURE s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 23/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JURE s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hollého18A92101 Piešťany
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hollého
b) Orientačné/súpisné číslo 18A
c) Názov obce Piešťany d) PSČ 92101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 32775/T
IV. IČO/ dátum narodenia 47437677
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Peter Kubik – správca úpadcu
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hlavná
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Dunajská Streda d) PSČ 92901
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 07.09.1978
C. Miesto konania dražby Notársky úrad – JUDr. Juraj Novák (spoločník s JUDr. Anna Nováková ) - Notárske spoločenstvo, Hviezdoslavova 14, 917 01 Trnava
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby Prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti v Katastrálnom území Mliečany,  zapísané    Okresným úradom v Dunajskej Strede, Katastrálnym odborom, pre Obec Dunajská Streda, Okres Dunajská Streda a to:

-  na LV č. 616, pozemok parcela reg. "C" č. 125 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 m2, v spoluvlastníckych podieloch 3/10- iny a 7/10 - ín (podľa stavu zápisu na LV) , t.j.  v 1/1 - ine,

- na LV č. 617, rodinný dom so súpisným číslom 30, postavený na parcele č. 125 v spoluvlastníckom  podiele  1/2 - ica  a 1/2  - ica (podľa stavu zápisu na LV) , t.j.  v 1/1 - ina. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dôvody upustenia od dražby:

Upustenie v zmysle § 19, ods. 1, písm. d) Zákona č. 527/2002 Z.z.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.