Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 120.800,- EUR 27.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 050/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:45 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, katastrálne územie: Dunajská Streda, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3106, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 811 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2593/11 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2593/2 o výmere 321 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2593/11 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 811, k.ú. Dunajská Streda

Rodinný dom je trojpodlažný, obdĺžnikového pôdorysu, samostatne stojaci v rámci širšieho centra mesta, ktorý bol daný do užívania v roku 2007. Rodinný dom je napojený na vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú rozvodnú sieť.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: hala, schodisko, plynová kotolňa, sklad, fitnes. Nachádzajú sa tu dve samostatné bytové jednotky prístupné v rámci suterénu samostatnými vstupmi z exteriéru. Každá obsahuje dve miestnosti, kuchynský kút, kúpeľňu, WC.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 168,62 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: komunikačné priestory, kuchyňa s jedálňou, tri izby, šatník, kúpeľňa, schodisko, terasa v zadnej časti.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 169,84 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, hala, kúpeľňa, WC, kuchyňa, dve izby, loggia.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 124,82 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové s izoláciou. Strecha je sedlová s polvalbou v prednej časti. Suterén má obvodový nosný systém z monolitického betónu, keramických tvaroviek. Nadzemné podlažia sú murované z keramických tvaroviek ako sendvičové murivo so vzduchovou medzerou. Stropné konštrukcie sú s rovným podhľadom, v 2. NP je stropná konštrukcia realizovaná ako závesný SDK podhľad na drevenej krovnej konštrukcii s krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného ostatné z hliníkového plechu. Fasáda je z ušľachtilých materiálov. Okná sú plastové s izolačným zasklením s osadenými interiérovými žalúziami. Vstupné dvere do rodinného domu sú plastové. Vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké. Vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v suteréne sú keramické. V nadzemných podlažiach sú podlahy v obytných miestnostiach z veľkoplošných laminátových parkiet, ostatné podlahy sú keramické. Vykurovanie je ústredné teplovodné, rozvod je z medených trubiek. V suteréne sú osadené radiátory, nadzemné podlažia majú podlahové vykurovanie. Plynový kotol vykurovania je umiestnený v kotolni suterénu. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. TÚV je riešená bojlerom v kombinácii s ohrevom z kotla ÚK. Elektroinštalácia je svetelná. Bleskozvod, alarm a rozvod TV pod omietkou rodinného domu sú osadené. V 1. PP je fitnes s 2 murovanými sprchovacími kútmi s pákovými výtokovými armatúrami. V kotolni je umývadlo s pákovou výtokovou armatúrou. V kuchynkách sú kuchynské linky (1,60 m) s nerezovými drezmi s pákovými výtokovými armatúrami a keramický obklad steny za linkou. V kúpeľniach sú sprchovacie kúty, keramické umývadlá, pákové výtokové armatúry a keramický obklad stien do výšky 1,25 m. Záchody sú splachovacie bez umývadla. V 1. NP je kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva dĺžky 4,20 m s nerezovým drezom s pákovou výtokovou armatúrou, so sklokeramickou varnou jednotkou, elektrickou rúrou, digestorom, umývačkou riadu a s keramickým obkladom steny za linkou. V kúpeľni je sprchovací kút, umývadlo, pákové výtokové armatúry, WC a keramický obklad stien do výšky 1,35 m. V 2. NP je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 4,40 m s nerezovým drezom s pákovou výtokovou armatúrou, s elektrickou varnou doskou a s elektrickou rúrou. V kúpeľni je plastová hydromasážna vaňa, umývadlo s pákovými výtokovými armatúrami a keramický obklad stien do výšky 1,68 m. WC je splachovacie s umývadlom s pákovou výtokovou armatúrou. Osadené sú tri vstavané skrine.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom; JUDr. Peter Stano – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 1249/15,
b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva; Mgr. Nina Mištíková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 293/16,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 54/03, V 2213/07 a V 6305/11,
d) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Peter Stano – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 1249/15,
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; Mgr. Nina Mištíková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 293/16.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 07/2018 zo dňa 06.02.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
161.000,- EUR (slovom: stošesťdesiatjedentisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 120.800,- EUR (slovom: stodvadsaťtisícosemsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 50, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 50, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby,
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 50, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 11.07.2018 o 10:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 811, na ulici Mierová 21 v Dunajskej Strede, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 10:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 811, na ulici Mierová 21 v Dunajskej Strede, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 11.07.2018 o 10:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 811, na ulici Mierová 21 v Dunajskej Strede, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 10:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 811, na ulici Mierová 21 v Dunajskej Strede, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 811, na ulici Mierová 21 v Dunajskej Strede, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava