Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 11.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO081/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 11. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmet dražby:                      súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3885

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemkoch - parcelách registra "C"  evidovaných na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č.193 a spoluvlastnícky podiel k pozemkov - parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej mape ako: parc. č.1880/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, parc. č.1880/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2 a parc. č.1880/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2:

Byt č.18, vchod:32, na 2.p., adresa: Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda.

193

1880/32

1880/33

1880/34

9

3 POSCH.OBYTNY DOM

66 / 1896

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.         

H. Opis predmetu dražby

3-izbový byt č.18, o celkovej výmere 69,94 m2, plus loggia o výmere 5,54 m2, na 2.p., vchod: 32, na ul. Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, v bytovom dome súpisné č. 193, postavenom na parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej mape pod parcelným č. 1880/32, 1880/33, 1880/34, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 193 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcelám registra "C" evidovaných na katastrálnej mape ako parcelné č. 1880/32, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, parcelné č. 1880/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, parcelné č. 1880/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2 o veľkosti 66/1896, evidovaný na liste vlastníctva č. 3885, k.ú. Dunajská Streda, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Byt:

Byt č. 18 sa nachádza na druhom poschodí bytového domu v centrálnej sekcii. Jedná sa o čiastočne zrekonštruovaný byt. V rámci rekonštrukčných prác boli v roku 2005 vymenené povrchové vrstvy podláh, zrealizované nové stierky, bola vykonaná rekonštrukcia kúpelne a WC. V roku 2015 bola namontovaná nová kuchynská linka. V byte nachádza predsieň, komora, samostatná kuchyňa, kúpelňa, WC, tri obytné miestnosti, šatník a loggia. K bytu patrí aj pivnica v suteréne bytového domu. Podlahy obytných miestností sú tvorené lamino parketami, v ostatných miestnostiach sú podlahy z kermickej dlažby. Úpravy povrchov stien a stropov sú vápenné omietky, kúpelni, vo WC a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady. Okná sú prevažne pôvodné drevené zdvojené s vonkajšími žalúziami (2 ks okien plastové), dvere pôvodné drevené s výplňou v oceľových zárubniach (1 ks dverí v obložkových drevených zárubniach), vstupné dvere drevené. Vykurovanie teplovodné radiátorové napojené z domovej plynovej kotolne, radiátory sú plechové. Bytové jadro je murované. V kúpelni sa nachádza keramické umývadlo a plastová obmurovaná rohová vaňa. Vo WC sa nachádza záchod Kombi. Steny kúpelne a WC sú obložené keramickým obkladom. Kuchynská linka je dĺžky cca 3,0 m. Nachádza sa v nej plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový drez a umývačka riadu. Loggia je zasklená so žalúziami, v byte je v časti miestností zrealizované vnútorné zateplenie obvodových stien. V byte sa nachádzajú rozvody vody, kanalizácie, TÚV, zemného plynu a NN.

Bytový dom:

Bytový dom s.č.193 sa nachádza v meste Komárno, na ulici Športová, na severovýchodnom okraji mesta. Vzdialenosť do najužšieho centra mesta je cca 1500 m. Dom je situovaný v zástavbe starších bytových domov v severovýchodnej časti mesta. V tesnej blízkosti sa nachádza autobusová zastávka MHD, základná škola, nákupné centrum a futbalový štadión. V širšom okolí (do 15 min. pešo) sa nachádzajú nákupné centrá a centrum mesta s úradmi, bankami a prevádzkami služieb ako aj supermarket a nemocnica. Bytový dom má štyri nadzemné podlažia, jeden čiastočne zapustený suterén a tri vchody. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory domu. Na 1. až 4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky. Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný ako panelový objekt založený betónových pásových základoch. Obvodové múry zo železobetónových zateplených prefabrikátov. Priečky sú taktiež železobetónové prefabrikované. Stropy sú železobetónové prefabrikované, strecha plochá pokrytá bitumenovou krytinou. Schodiskové ramená sú železobetónové, podlahy spoločných priestorov sú z terazza, resp. ako cementové potery. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené termonáterom na povrchovej úprave obvodových panelov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú hliníkové (2015). Okná spoločných priestorov sú plastové (2015). Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt je vybavený bleskozvodom. Bytový dom je vybavený vnútorným vodovodom, vnútornou kanalizáciou, vnútorným rozvodom zemného plynu, vnútorným rozvodom UK a TÚV, rozvodom telefónu, rozvodom televízie. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod ako aj rozvody elektrickej energie a telekomunikačné rozvody. Vykurovanie ako aj príprava TÚV je zabezpečené z domovej kotolne umiestnenej v suteréne domu. Bytový dom je bez vykonaných zásadných rekonštrukcií. V roku 2015 boli vymenené vstupné dvere a okná spoločných priestorov. Technický stav objektu je primeraný, objekt nevykazuje žiadne podstatné vady.

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie .

Spoločné zariadenia domu sú: kočíkárne, domová plynová kotolňa, STA, bleskozvod, vodovodné, plynové, kanalizačné, teplovodné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Účastník právneho vzťahu 39:
Oznámenie o začatí výkonu zál.práva v prospech:Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestrorov SVB SEVER II., Nám. SNP 193, 929 01 Dunajská Streda formou dobrovoľnej dražby - P-458/12 v.z.1006/12
Oznámenie o prebiehajúcej dobrovoľnej dražbe DD PSO081/18 dražobníka:Platiť sa oplatí s.r.o., IČO:45 684 618 a navrhovateľ dražby:SKP, k.s., IČO: 44 915 691,správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Fogas nar. 24.07.1978 a Mgr. Daniel Poturnay, správca konkurznej podstaty úpadcu: Renáta Fogasová nar. 23.08.1983, P-416/2018-č.z.1687/18
Účastník právneho vzťahu 40:
Oznámenie o začatí výkonu zál.práva v prospech:Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestrorov SVB SEVER II., Nám. SNP 193, 929 01 Dunajská Streda formou dobrovoľnej dražby - P-458/12 v.z.1006/12
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, P-928/14, č.z. 1654/14
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, P-932/14, č.z. 1656/14
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, P-929/14, č.z. 1657/14
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.4.2016, čislo konania 36K/9/2016, bol na majetok úpadcu: Renáta Fogasová, nar. 23.08.1983, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, vyhlásený konkurz. Vyhlásenie konkurzu nadobudlo účinnosť 26.4.2016, správca Mgr. Daniel Poturnay ,( Obchodný vestník 78/2016, K009452 ), P 689/16- č.z.1407/16
Oznámenie o prebiehajúcej dobrovoľnej dražbe DD PSO081/18 dražobníka:Platiť sa oplatí s.r.o., IČO:45 684 618 a navrhovateľ dražby:SKP, k.s., IČO: 44 915 691,správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Fogas nar. 24.07.1978 a Mgr. Daniel Poturnay, správca konkurznej podstaty úpadcu: Renáta Fogasová nar. 23.08.1983, P-416/2018-č.z.1687/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome -Z-135/07
Účastník právneho vzťahu 39:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko ,a.s. Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava IČO: 31318916 na byt č.18/I.,V 3014/05
Vecné bremeno práva prístup k spravovaným teplovodným rozvodom v o vlastníctve Mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti SOUTHERM s.r.o. Dunajská Streda,V 4757/05
Exekučné záložné právo na byt č.18/II.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Sociálna poisťovňa Bratislava pobočka Dunajská Streda Z-3080/10-exek.príkaz na zriadenie exek.zál.práva č.EX 118/2010 zo dňa 24.05.2010,EÚ JUDr.Eva Pálffyová Šaľa
Exekučné záložné právo na byt č.18/II. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: Sociálna poisťovňa pobočka Dunajská Streda Z-5676/13- exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1889/2013-14 zo dňa 05.08.2013, EÚ JUDr. Pavel Šajánek Senica
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: SVB SEVER II, Nám. SNP 193, Dunajská Streda, IČO:37988301 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3183/14 zo dňa 10.9.2014, EÚ Bratislava, JUDr. Ladislav Jakubec, Z-7412/14, č.z. 2917/14
Účastník právneho vzťahu 40:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko ,a.s. Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava IČO: 31318916 na byt č.18/I.,V 3014/05
Vecné bremeno práva prístup k spravovaným teplovodným rozvodom v o vlastníctve Mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti SOUTHERM s.r.o. Dunajská Streda,V 4757/05
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného SVB SEVER II, Nám. SNP 193, Dunajská Streda, na základe exekučného príkazu č. EX 3183/2011 zo dňa 29.03.2012, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Ladislav Jakubec súdny exekútor, Z 2138/12 -vz.727/12
Exekučné záložné právo na byt č.18/II.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:GE Money,a.s.,IČO:17324220, Bottova 7,811 09 Bratislava 1 Z-776/13 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 14624/09 zo dňa 29.01.2013, EÚ
JUDr. Pavel Halás Bratislava - č.z. 369/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: MadNet, a.s., K´peľná 3318, Veľký Meder, IČO: 36224405 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, Z-4431/14, č.z. 1658/14
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: SVB SEVER II, Nám. SNP 193, Dunajská Streda, IČO:37988301 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3183/14 zo dňa 10.9.2014, EÚ Bratislava, JUDr. Ladislav Jakubec, Z-7412/14, č.z. 2917/14
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 37 995,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 85/2018
Meno znalca: Sedláček Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 10.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 44 700,00 EUR