Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37845641
Obchodné meno správcu: DAREKON, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Kotakt na správcu : 033/5591633, darekon.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 25K/18/2017S1806
Spisová značka súdneho spisu : 25K/18/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby organizovanej správcom

podľa § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s primeraným použitím ustanovenia § 24 ods. 9 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov

 
 
 

A. Označenie správcu organizujúceho dražbu

 

a) Obchodné meno

DAREKON, k. s.

správca úpadcu:

Súkromná stredná odborná škola–Magán Szakközépiskola  

IČO: 37 845 641

Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda

(ďalej len ako „Úpadca“)

Správca ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.09.2017 č. k.: 25K/18/2017-82, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2017 zo dňa 03.10.2017.

 
 

b) Sídlo

Pekárska 11, 917 01 Trnava

 

c) IČO

50 236 687

 

d) Zápis

Zoznam správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1806.

 

B. Miesto konania dražby

 

 

Konferenčný salón na prízemí hotela Holiday Inn,

Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava

 

C. Dátum konania dražby

 

 

17. júla 2018

 

D. Čas konania dražby

 

 

Otvorenie dražby o13:00 hod. a ukončenie dražby o 13:17 hod.

 

E. Kolo dražby

 

 

Prvá dražba

 

F. Predmet dražby

 

 

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností a ich súčasti a príslušenstvo, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 6494 vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, a to:

  • parcelné číslo: 1750/3, parcela registra „C“, výmera: 2302 m2, druh pozemku: ostatné plochy
  • parcelné číslo: 1750/20, parcela registra „C“, výmera: 337 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 1750/21, parcela registra „C“, výmera: 453 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 1750/22, parcela registra „C“, výmera: 451 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 1750/23, parcela registra „C“, výmera: 68 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Predmet dražby je zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2017 zo dňa 07.12.2017. Záväzný pokyn na speňaženie Predmetu dražby formou organizovania dražby Správcom bol uložený veriteľským výborom na zasadnutí konanom dňa 19.04.2018, z ktorého zápisnica bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 82/2018 zo dňa 27.04.2018.

 
 
 
 
 

G. Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva a opis stavu predmetu dražby

 

  

Pozemky na parcelách č. 1750/3, 1750/20, 1750/21, 1750/22, 1750/23 sa nachádzajú na ulici Trhovisko v Dunajskej Strede, blízko k centru mesta, na priľahlých pozemkoch bývalej súkromnej strednej odbornej školy. V okolí je charakteristická zástavba rodinnými , bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti. Predmetné pozemky je možné napojiť na všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú na ulici Trhovisko. Pozemky počas prevádzky súkromnej strednej odbornej školy slúžili ako športové ihrisko, v súčasnosti už nie sú využívané na predmetné účely.

Predmetná lokalita - okresné mesto Dunajská Streda - sa rozprestiera na juhozápadnej časti územia SR, cca. 45 km juhovýchodne od hlavného mesta Bratislava. Obec k 31.12.2016 eviduje 22 855 obyvateľov na základ informácií získaných z webovej stránky www.e-obce.sk, občianska vybavenosť zodpovedá charakteru obce. Je tu zriadený mestský úrad, okresný úrad, kultúrne zariadenia, kino, nemocnica s poliklinikou, školské zariadenia - ZŠ, SŠ, detašované pracoviská VŠ, mládežnícke centrá, kompletná sieť obchodov a služieb, obchodné a nákupné centrá, je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete : t. j. vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina, káblová televízia, telekomunikačné siete, atď. Terén je rovinatý. Ekologické podmienky sú bez znečisťujúcich látok, prašnosť a hluk je bežný, od miestnej dopravy. Mesto Dunajská Streda je situovaná  na veľmi frekventovanom mieste, blízko k hlavnému mestu, po frekventovanej ceste I. triedy č.63 (I./63) kvôli čomu je tu vyšší dopyt po nehnuteľnostiach,  čoho dôsledkom je nárast cien nehnuteľností v tejto lokalite a v okolí. Atraktívnosť mesta zvyšujú aj tunajšie termálne kúpele s kvalitnou termálnou vodou, ktoré sú známe po celej Európe.

Oplotenie na parc. č. 1750/3 - ide o plot okolo pozemku v tvare "L" zo strany Bacsákovej ulice a ulice Trhovisko. Základy sú betónové, podmurovka betónová, výplň na oceľových stĺpikoch, výplň z oceľovej tyčoviny v ráme. Vek plotu je 48 rokov, životnosť 50 rokov.

Betónové obrubníky okolo bežeckej dráhy -  ide o betónové obrubníky osadené do betónu okolo bežeckej dráhy o dĺžke          160 m na p. č. 1750/3 a 1750/20.

Ihrisko na parc. č. 1750/20 - ide o betónovú plochu ihriska              na p. č. 1750/22 vo veľmi zanedbanom stave.

Asfaltová plocha na parc. č. 1750/3 -  ide o asfaltovú plochu ihriska. Zloženie: na 100 mm vrstvy betónu asfaltový koberec hr. 30 mm.

 
 
 
 
 
 
 
 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

 

 

Na Predmete dražby neviaznu žiadne ťarchy či vecné bremená vyznačené v časti "C" ťarchy listu vlastníctva č. 6494.

V časti "B"  listu vlastníctva č. 6494 je poznámka:

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.09.2017 č. k.: 25K/18/2017-82, ktoré bol zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2017 zo dňa 03.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, IČO: 37 845 641, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda a súd ustanovil do funkcie správcu: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava. Podľa § 44 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. Oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. P-76/2018 - č.z.356/18.

 
 
 
 
 
 

I. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

 

 

Všeobecná hodnota Predmetu dražby vo výške 195.000,00 € bola určená znaleckým posudkom č. 059/2018 zo dňa 17.05.2018, ktorý vypracovala Ing. Anna Juhos, MBA, Kukučínova ulica 479/24,   929 01 Dunajská Streda, znalec v odbore: stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911 441.

 
 
 

J. Najnižšie podanie

 

 

Najnižšie podanie nebolo urobené.

 

K. Označenie licitátora                                                                                                                                            

 

Meno a priezvisko

Mgr. Darina Száraz, komplementár správcu DAREKON, k. s.