Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 27700€ 04.09.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 027/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

BYT / NEBYTOVÝ PRIESTOR V BYTOVOM DOME

Okres

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo bytového domu

číslo vchodu

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

3579

1210

23

Parcelné čísla pozemkov zastavaných domom

Číslo poschodia

Označenie či ide o byt /nebytový priestor a jeho číslo

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu

Spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach domu

Spoluvlastnícky podiel na zastavaných a priľahlých pozemkoch

140,1 ; 140/2 ; 140/3 ; 140/4 ; 140/5 ; 141/1 ; 141/3

4.p.

Byt č. 22

67/3711

67/3711

67/3711

 

Zoznam domom zastavaných a priľahlých pozemkov na ktorých vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel tvorí súčasť Predmetu dražby:

Okres

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Parcelné číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

3579

140/3

 

 

„C“

220

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

3579

140/4

 

 

„C“

222

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

3579

140/5

 

 

„C“

149

Zastavané plochy a nádvoria

H. Opis predmetu dražby

Nakoľko nehnuteľnosť nebola súdnemu znalcovi sprístupnená, znalec vykonal ohodnotenie predmetu dražby podľa predchádzajúceho znaleckého posudku č. 58/2005 vypracovaný Ing. Ladislav Szöllösi

 

BYTY

2.1.1 Byt č. 22 na 4.p. byt. domu s.č. 1210, Kukučínova 23, na parc. KN č. 140/3, 140/4 a 140/5, k.ú. Dunajská Streda so spoluvlastníckym podielom 67 / 3711 na spoločných častiach a zariadeniach domu

Popis bytového domu:

Bytový dom s.č. 1210 na pozemku parc. KN č. 140/3, 140/4 a 140/5 na ulici Kukučínova č. 23 v Dunajskej Strede, má podlažia domu prístupné schodiskom. Objekt je podpivničený, suterén zapustený čiastočne pod úrovňou okolitého terénu, v suteréne sú pivničné priestory. Objekt má štyri nadzemné podlažia. Hlavnú nosnú konštrukciu bytového domu tvorí murovaný obvodový systém. Založenie objektu je na plošných základoch. Stropný i strešný plášť je vytvorený z drevenej konštrukcie, strecha je valbová, podlahy v spoločných vstupných priestoroch a na chodbách sú z liateho terazza a na schodisku je tiež liate terazzo. Vstupné dvere sú dvojkrídlové plastové s presklením. Omietky stien vnútorných sú vápenné hladké, s olejovým náterom, vonkajšia fasáda je tvorená na báze umelých vlákien. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, kanalizácie, plynu a elektriky. Voda je zabezpečená z verejného rozvodu vody. Vykurovanie je ústredné diaľkové, vykurovacie telesá oceľové člankové radiátory. Proti atmosférickým poruchám je nehnuteľnosť chránená bleskozvodom. V suteréne sa nachádza sušiareň, práčovňa, pivničné kobky a príslušenstvo domu.

Vek bytového domu: Kolaudačné rozhodnutie mi nebolo predložené, lebo sa nezachovalo. Vek stavieb pre účel ohodnotenia je stanovený na základe iných dokladov. potvrdenie o veku..., že stavba bytového domu na ulici Kukučínova č. 23 v Dunajskej Strede bola postavená v roku 1960. Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie, a o dobrej údržbe domu.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Podľa zmluvy o prevode vlastníctva bytu sú to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu. Podľa zmluvy sú to: práčovne bez technologického vybavenia, sušiareň bez technologického vybavenia, žehliareň bez technologického vybavenia, spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové rozvody, a to aj v tom prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Popis bytu:

Byt č. 22 sa nachádza na štvrtom nadzemnom podlaží (3. poschodí). Byt tvoria tri obytné miestnosti s príslušenstvom - predsieň, kúpeľňa, WC a balkón, ktorého plocha sa do podlahovej plochy nezarátava. K bytu patrí aj pivnica, umiestnená mimo bytu v suteréne - 1. podzemnom podlaží. Podlaha predsiene, kúpeľne, WC a kuchyne je s povrchom z PVC, v izbách sú drevené (parkety), obklady v kúpeľni z keramických obkladačiek, v kuchyni pod skrinkami kuchynskej linky keramický obklad na výšku 60 cm.., dvere drevené hladké, plné s presklením osadené do oceľových zárubni.

Vybavenie bytu:

1*plynový sporák s elektrickou rúrou, 1*nerezový drez s batériou, 1* oceľová smaltovaná vaňa, 1*keramické umývadlo, 1* WC, 1* zásobník TÚV

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Vzhľadom k tomu, že bytový dom je v dobrom stave, bola na ňom vykonaná rekonštrukcia a nie je na ňom zanedbaná

bežná údržba, stanovuje základnú životnosť bytového domu na 120 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 3579:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome-Z-1623/06
Zákonné záložné právo podľa § 15 ods.1 zák. č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome - Z-5478/10 - vz.1962/10
Záložné právo v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o., IČO: 45 730 008 , Špitálska 61, 811 08, Brtaislava na
byt č. 22/III.,V 4987/05 v.z.1875/05, v.z.1482/11,č.z.1459/18
Záložné právo na byt č. 22/IV. v prospech Mesto Dunajská Streda na základe rozhodnutia č. 16936/409/2011/022-
RM zo dňa 13.10.2011 - Z-6250/12 - 2751/12
Exekučné záložné právo na byt č.22 na 4.podl. na zabezpečenie pohľadávky Dôvera zdrav.poisťovňa a.s.
Bratislava IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č.EX 15098/16 zo dňa 13.1.2017 Exekútorský úrad
Bratislava Judr.Eva Falisová súdny exekútor Z 363/17- č.z.243/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku174/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Všeobecná cena odhadu 27 700 €
K. Najnižšie podanie 27700€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061 BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 0272018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 20.08.2018 o 10:00 2. termín 03.09.2018 o 10:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky: Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky:+421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava