Dražba nehnuteľností v obci Fiľakovo v katastrálnom území Fiľakovo

Katastrálne územie:
Fiľakovo
Obec:
Fiľakovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 10.700,- EUR 31.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 052/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik na prízemí Hotela CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 15:30 hod. – 15:38 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 38 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu so súpisným číslom 1260, vchod: 13 na Biskupickej ulici č. 13 vo Fiľakove (ďalej len ako „Dom“) postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2416 o výmere 1012 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3917/473151, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2816, okres: Lučenec, obec: Fiľakovo, katastrálne územie: Fiľakovo (ďalej len ako „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

1-izbový byt č. 38, ul. Biskupická 13, katastrálne územie Fiľakovo

Bytový dom má prízemie a ďalších päť nadzemných podlaží. Prízemie je prístupné cez zádverie z úrovne terénu, nachádzajú sa v ňom spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň, pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Od hlavného vchodu sú na 2. až 5. NP umiestnené jedno, dvoj a trojizbové byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Bytový dom má 5 samostatných vchodov. Nachádza sa na rovinatom pozemku v dobrej lokalite vo vzdialenosti cca 250 m od centra mesta. Bytový dom je napojený na kompletné inžinierske siete (ELI, vodovod, kanalizácia, plynovod, káblová televízia, telekomunikačné siete). V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná sídlisková infraštruktúra - pošta, obchodný dom Lidl, potraviny COOP Jednota, základná a materská škola, SOU, športoviská. Vo vnútornom dvore sa za bytovým domom z východnej strany nachádza parkovisko, pred bytovým domom zo západnej strany zasa široký asfaltový chodník s obchodmi v prízemnej časti a s prístupovou cestou prechádzajúcou okolo bytového domu od centra mesta. Bytový dom bol postavený v roku 1980 a v roku 2015 prešiel rekonštrukciou.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 38 nachádzajúci sa na 5. poschodí radového bytového domu pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa s jedálňou, predsieň, kúpeľňa s WC, špajza a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 38 vrátane príslušenstva je 37,34 m2 (bez plochy pivnice o výmere 1,17 m2).

 

Technické a konštrukčné riešenie:

Byt

Byt je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú hladké na báze dreva, plné a presklené, otváracie do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú pôvodné, na báze dreva. Steny bytu sú s povrchom so stierkami a maľbami v izbe a v kuchyni. Bytové jadro je pôvodné umakartové, predná stena jadra je na báze dreva s dvierkami umiestnenými vo WC za WC misou na čelnej stene. Kúpeľňa bytu je pôvodná z umakartových stien, vybavená pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou bez umývadla a WC kombi. Vodovodná batéria do vane je páková so sprchou, do kuchyne je zasa batéria páková stenová. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. Dvere do kúpeľne a WC bytu sú hladké, na báze dreva, plné, v kovovej zárubni. Dvere do izieb bytu sú hladké na báze dreva, plné a presklené, v kovových zárubniach. Kuchyňa je neukončená bez dodanej kuchynskej linky, bez kuchynského sporáku, digestora a kuchynského drezu. Podlaha v kuchyni s jedálňou a v obytnej miestnosti je z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v sociálnom zariadení a v zádverí je z keramickej dlažby. Okná v byte boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom.

 

Bytový dom

Bytový dom je radový a založený na základových pásoch. Patrí do skupiny JKSO 803 45 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými sústavami inými než panelovými. Konštrukčný systém je stenový murovaný priečny, stropy sú prefabrikované železobetónové. Strecha bytového domu je plochá dvojplášťová a odvetraná, zatiaľ čo krytina je živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom so strojovňou umiestnenou na streche. Bytový dom je vykurovaný a zároveň sa tu nachádza príprava TÚV z plynovej kotolne v sídlisku .

Bytový dom bol v roku 2015 rekonštruovaný s nasledovnými prácami :

- fasáda bytového domu bola zateplená s novým oplechovaním atiky, parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky;

- vstupné vchodové dvere od zádveria (predné a zadné) do chodby boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom; - okná do schodišťového priestoru boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom;

- podlahy spoločných vstupných priestorov sú z keramickej dlažby.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ivan Lutter – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 2332/17.
b) Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 1848/13.
d) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 7305/15.
e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Marián Jurina – súdny exekútor (Exekútorský úrad Lučenec), podľa EX 840/12.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 9.700,- EUR (slovom: deväťtisícsedemsto EURO)
K. Najnižšie podanie 10.700,- EUR (slovom: desaťtisícsedemsto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 60/2018 zo dňa 19.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
10.700,- EUR (slovom: desaťtisícsedemsto EURO)