Dražba nehnuteľností v obci Fiľakovo v katastrálnom území Fiľakovo

Katastrálne územie:
Fiľakovo
Obec:
Fiľakovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 32.500,- EUR 31.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 053/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 14:45 hod. - 14:50 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: Fiľakovo, katastrálne územie: Fiľakovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2173, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1447 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1805 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1805 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1806 o výmere 700 m2, druh pozemku: záhrady,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1447, katastrálne územie Fiľakovo

Nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej ceste v okrajovej časti obce. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1961. V roku 1968 bola k rodinnému domu vybudovaná prístavba zádveria a schodiska do 2. nadzemného podlažia. Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia, postavený na rovinatom pozemku. Je napojený na verejný rozvod ELI, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu.

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: dve izby, chodba, špajza, kotolňa na tuhé palivo, sklad s práčovňou, zádverie, schodisko a sklad pod schodiskom.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 115,41 m2.

II. nadzemné podlažie tvorí: chodba, dve izby, kuchyňa, dva sklady a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 115,41 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú betónové s izoláciou proti vode. Obvodové murivo na prízemí je z tvárnic hr. 45 cm, na poschodí z porobetónových tvárnic hr. 30-40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou z hrubej omietky bez zateplenia. Priečky v celom rodinnom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP je železobetónový monolitický, nad 2. NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Schody umiestnené v prístavbe rodinného domu sú zrealizované ako železobetónové s povrchovou úpravou nástupníc a podstupníc z cementového poteru. Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné s plechovými panelovými radiátormi a stacionárnym kotlom na tuhé palivo, ktorý je umiestnený v kotolni v 1. NP. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni v 2.NP. Rozvod vody je riešený z vlastnej studne oceľovým pozinkovaným potrubím cez domácu vodáreň, ktorá je umiestnená v práčovni v 1. NP. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V v 1. NP a 220 V v 2. NP. Strecha je stanová pokrytá krytinou z pálenej dvojdrážkovej škridly na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované žľaby, zvody, záveterné lišty a parapety. Okná sú pôvodné drevené dvojité s dvojitým zasklením doplnené vonkajšími plastovými žalúziami. Interiérové dvere v celom rodinnom dome sú drevené rámové plné a zasklené. Vchodové dvere boli vymenené v roku 2010 plné s celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestností v 1. a 2. NP sú pôvodné drevené palubové, podlahy príslušenstva sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V 2. NP sa nachádza kuchyňa prístupná z chodby. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2010 a je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a el. rúrou s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC na betónovom potere. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Plynofikácia a rozvod zemného plynu bol zrealizovaný v roku 2008. V 2. NP sa nachádza kúpeľňa vybavená umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi, pričom bola rekonštruovaná v roku 2010. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. V 1. NP je umývadlo a WC kombi. Povrchové úpravy stien práčovne sú zo štukovej omietky, podlaha práčovne je z PVC.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Murovaný sklad bez súp.č.

Bol vybudovaný v roku 1968 v zadnej časti dvora za rodinným domom. Je jednopodlažný, murovaný z tehál hr. 15 cm postavený na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový zrealizovaný podbitím krovu s podhľadom. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí hrubá omietka. Vstup je cez zvlakové drevené dvere. Strechu tvorí pultový krov pokrytý krytinou z AZC vlnoviek.   

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 12,38 m2.

 

Prístrešok pre auto za rodinným domom

Bol vybudovaný približne v roku 2010. Prístrešok je kovovej konštrukcie zo stojok z rúr s pultovou strechou z kovových profilov s krytinou z pozinkovaného vlnitého plechu.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 10,35 m2.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na spoluvlastníckom podiele k predmetu dražby o veľkosti 5/6 vo vlastníctve: František Czakó, rod. Czakó, nar.: 10.04.1967, bytom: Gorkého 1447/5, 986 01 Fiľakovo a Ildikó Czakóová, rod. Kaczarová, nar.: 26.12.1964, bytom: Gorkého 1447/5, 986 01:

a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 346/14,
b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 347/14,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 819/08 a V 2240/11,
d) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 346/14,
e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 347/14,
f) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 10175/15,
g) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Ivana Kapronczai – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 745/15,
h) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 13944/15,
i) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Bohumil Kubát – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 453/16,
j) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Hildegarda Laclavíková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 961/15,
k) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Bohumil Kubát – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 1473/16,
l) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; Mgr. Jozef Deák – súdny exekútor (Exekútorský úrad Banská Bystrica), podľa EX 19516/16,
m) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 4522/16,
n) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; Mgr. Dušan Čerešňa – súdny exekútor (Exekútorský úrad Trnava), podľa EX 2832/16.

Práva a záväzky viaznuce na spoluvlastníckom podiele k predmetu dražby o veľkosti 1/6 vo vlastníctve: Ildikó Czakóová, rod. Kaczarová, nar.: 26.12.1964, bytom: Gorkého 1447/5, 986 01:

a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 346/14,
b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 347/14,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 819/08 a V 2240/11,
d) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 346/14,
e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 347/14,
f) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 13944/15,
g) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Bohumil Kubát – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 453/16,
h) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Hildegarda Laclavíková – súdny exekútor (Exekútorský úrad Prešov), podľa EX 961/15,
i) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti; JUDr. Bohumil Kubát – súdny exekútor (Exekútorský úrad Bratislava), podľa EX 1473/16.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie 32.500,- EUR (slovom: tridsaťdvatisícpäťsto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 40/2018 zo dňa 15.02.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
32.500,- EUR (slovom: tridsaťdvatisícpäťsto EURO)