Dražba nehnuteľností v obci Fiľakovo v katastrálnom území Fiľakovo

Katastrálne územie:
Fiľakovo
Obec:
Fiľakovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 08.06.2018 Stiahnuť
AUKTION plus, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo AP 43/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKTION plus, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Záhradná8/86396212 Detva
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhradná
b) Orientačné/súpisné číslo 8/863
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 29903/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50317709
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Nová Baňa, Mgr. Andrea Galetová, Bernolákova č. 5, 968 01 Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 08. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí - nehnuteľností vedených Okresným úradom - katastrálny odbor Lučenec, okres Lučenec, obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo, zapísaných na liste vlastníctva č. 4144, v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo: Výmera v m2:  Druh pozemku:  Spôsob využ. pozemku:   Umiest. pozemku:   Právny vzťah

3348                       763                   Zastavané plochy                                 15                            1                                                                                        a nádvoria

Legenda:  

Spôsob využívania pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

                1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby:

Súpisné číslo:   na parcele číslo:        Druh stavby:   Popis stavby:                  Umiest. stavby:

1549                                3348                                        9    Bytový dom                                          1

Legenda:

Druh stavby:

                9 - Bytový dom

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu                                                                                                                        

Byty a nebytové priestory:

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por.číslo  Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

BYT                                                                                                                                                           

Vchod: 73                                              5. p.                                        Byt č. 164

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:                                                                                    3620/260340

H. Opis predmetu dražby

1-izbový byt č.164  vo vchode č. 73 na 5. p.,  BD č.s. 1549, ul. Daxnerova, na parcele  číslo CKN 3348 v obci Fiľakovo

Hodnotený byt sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome súpisné číslo 1549 na parcele číslo 3348 v katastrálnom území Fiľakovo. Bytový dom má celkom 6 nadzemných podlaží, 2 vchody, nie je zateplený, v každom vchode je 20 bytov, v dome teda celkom 40 bytov. Hodnotený dom bol postavený v roku 1983, v súčasnom období je zdevastovaný, stavebná údržba sa nevykonáva, výťahy sú nefunkčné, v dome nie je ústredné vykurovanie, dom vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

Hodnotený byt sa nachádza v krajnej sekcii na piatom poschodí, dispozične pozostáva z jednej obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvoria kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivnica, z listu vlastníctva zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 36,20 m2. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu, vzhľadom k uvedenému je tento znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, vnútorné konštrukcie bytu sú uvažované ako štandardné.  

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 3620/260340.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú kočikárne, práčovne, sušiarne, prípadne ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1983, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie domu a zistený technický stav stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 80 rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dobrovoľnej dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 4144
Poznámka:
22 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby záložným veriteľom: SVB a n. p., Daxnerova - Bottova - Biskupická, Daxnerova 1549/75, 986 01 Fiľakovo, IČO: 42186897, č. AP 43/2017 z 2.2.2018 na podiel B22, byt č. 164 na V. poschodí, vchod 73, v bytovom dome s. č. 1549 na pozemku registra C KN parc. č. 3348 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku registra C KN parc. č. 3348 o veľkosti 3620/260340, P-93/2018, zapísané 6.2.2018 - 151/18.
22 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. AP 43/2017 - 1. kolo z 30.4.2018 dražobníkom: AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva, IČO: 50317709 na podiel B22, byt č. 164 na V. poschodí, vchod 73, v bytovom dome s.č. 1549 na pozemku registra C KN parc.č. 3348 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku registra C KN parc.č. 3348 o veľkosti 3620/260340, P-324/2018, zapísané 9.5.2018 - 807/18.
69 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby záložným veriteľom: SVB a n. p., Daxnerova - Bottova - Biskupická, Daxnerova 1549/75, 986 01 Fiľakovo, IČO: 42186897, č. AP 43/2017 z 2.2.2018 na podiel B69, byt č. 164 na V. poschodí, vchod 73, v bytovom dome s. č. 1549 na pozemku registra C KN parc. č. 3348 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku registra C KN parc. č. 3348 o veľkosti 3620/260340, P-93/2018, zapísané 6.2.2018 - 151/18.
69 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. AP 43/2017 - 1. kolo z 30.4.2018 dražobníkom: AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva, IČO: 50317709 na podiel B22, byt č. 164 na V. poschodí, vchod 73, v bytovom dome s.č. 1549 na pozemku registra C KN parc.č. 3348 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku registra C KN parc.č. 3348 o veľkosti 3620/260340, P-324/2018, zapísané 9.5.2018 - 807/18.
69 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874 č. EX 199EX 146/18-7 z 23.05.2018 (Ex. úrad Detva, JUDr. Ján Debnár), na podiel B69, byt č.164, vchod 73, 5.p. v bytovom dom s.č.1549 na C KN p.č.3348, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3620/260340 a na C KN p.č.3348, P-387/18, zapísané 28.05.2018 - 858/18
ŤARCHY:
22 ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV PODĽA § 15 ODS. 1 ZÁK.Č.182/1993 Z.z.-308/09
22 Exekučné záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 29, IČO:35 776 005 č. EX 3507/2013 z 3.7.2014 (Ex. úrad Banská Bystrica, Mgr. Jozef Deák) na podiel B22, na byt č.164 na 5.poschodí v bytovom dome s.č.1549 na pozemku CKN p.č.3348 a na pozemok CKN p.č.3348, Z 2948/14, zapísané 4.7.2014 - 958/14
69 ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV PODĽA § 15 ODS. 1 ZÁK.Č.182/1993 Z.z.-308/09
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 2.592,00
K. Najnižšie podanie bolo urobené znížené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Katarína Tkáčová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pieš II
b) Orientačné/súpisné číslo 150
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.08.1980
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 38/2018, Meno znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Dátum vyhotovenia: 09.04.2018, Všeobecná cena odhadu: 2.880,00 EUR