Dražba nehnuteľností v obci Fiľakovo v katastrálnom území Fiľakovo

Katastrálne územie:
Fiľakovo
Obec:
Fiľakovo

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 200000 08.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 2-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
D. Dátum konania dražby 08. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

4139

Lučenec

Fiľakovo

Lučenec

Fiľakovo

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3472/40

Zastavané plochy a nádvoria

1444

3472/44

Záhrady

50

3472/45

Zastavané plochy a nádvoria

59

3472/46

Zastavané plochy a nádvoria

193

3472/48

Záhrady

13

3472/49

Zastavané plochy a nádvoria

15

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2002

3472/46

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o novostavbu rodinného domu. Je to nepodpivničená prízemná stavba s mierne sklonitou strechou. Povalový priestor nie je využívaný na bývanie. Orientácia hlavného priečelia domu je na južnú stranu. Dispozícia je charakterizovaná voľnosťou a previazanosťou denných miestností, vhodnou separáciou pokojovej časti, ktorá sa nachádza na konci chodby a je v blízkosti kúpeľne. Ústredným priestorom domu je obývacia izba , ktorá je prístupná z komunikačného priestoru aj z kuchyne a zabezpečuje priamy vstup na vonkajšiu terasu. Terasa je orientovaná na západnú stranu. Na vstupnú halu nadväzuje jedálenský kút s kuchyňou, ktorá je najfrekventovanejším priestorom domu. V rodinnom dome je každá obytná miestnosť prirodzene osvetlená a vetrateľná. Kotolňa je prístupná len z terasy. Dispozičné rozmiestnenie miestností – viď.

Miestnosti služieb a sklady (podľa GP na parc.č.3472/54)

Murované prízemné nepodpivničené priestory, ktoré vznikli pri zárubnom múre za RD. Dispozične ide o 5 skladových miestností ( z toho jedna je určená a zariadená ako práčovňa a druhá ako sauna), ktoré sú prístupné z dvora. Okrem oporného múru sú tri steny vybudované ako zvislé nosné steny hr. 30 cm oddelené priečkami medzi jednotlivými miestnosťami. Objekt je napojený na rozvod vody a sanity ako aj na elektrinu z RD. Okná a dvere sú drevené typu EURO, podlahy sú keramické, strecha pultová, pokrytá ťažkou betónovou škridlou.

Na dome sú osadené drevené dvere a okná typu EURO, podlahy v izbách sú drevené plávajúce podlahy a v ostatných miestnostiach je talianska keramická dlažba, ÚK komplet vrátane rozvodov, rozvod teplej a studenej vody z PVC, sanita. Vonkajšia fasádna omietka je stierková s tepelnou izoláciou celého RD. Prípojka vody z  verejného vodovodu, elektroinštalácia vrátane el. prípojky , kanalizačná prípojka do verejnej siete na ul. Janka Kráľa , plynová prípojka z ul. J. Kráľa, konštrukcia vonkajšej terasy vrátane podkladného betónu a rozvodu elektroinštalácie .

Rodinný dom bol postavený v roku 2007. Všetky práce na RD boli urobené kvalitne  a nadštardadne.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o novostavbu rodinného domu. Je to nepodpivničená prízemná stavba s mierne sklonitou strechou. Povalový priestor nie je využívaný na bývanie. Orientácia hlavného priečelia domu je na južnú stranu. Dispozícia je charakterizovaná voľnosťou a previazanosťou denných miestností, vhodnou separáciou pokojovej časti, ktorá sa nachádza na konci chodby a je v blízkosti kúpeľne. Ústredným priestorom domu je obývacia izba , ktorá je prístupná z komunikačného priestoru aj z kuchyne a zabezpečuje priamy vstup na vonkajšiu terasu. Terasa je orientovaná na západnú stranu. Na vstupnú halu nadväzuje jedálenský kút s kuchyňou, ktorá je najfrekventovanejším priestorom domu. V rodinnom dome je každá obytná miestnosť prirodzene osvetlená a vetrateľná. Kotolňa je prístupná len z terasy. Dispozičné rozmiestnenie miestností – viď.

Miestnosti služieb a sklady (podľa GP na parc.č.3472/54)

Murované prízemné nepodpivničené priestory, ktoré vznikli pri zárubnom múre za RD. Dispozične ide o 5 skladových miestností ( z toho jedna je určená a zariadená ako práčovňa a druhá ako sauna), ktoré sú prístupné z dvora. Okrem oporného múru sú tri steny vybudované ako zvislé nosné steny hr. 30 cm oddelené priečkami medzi jednotlivými miestnosťami. Objekt je napojený na rozvod vody a sanity ako aj na elektrinu z RD. Okná a dvere sú drevené typu EURO, podlahy sú keramické, strecha pultová, pokrytá ťažkou betónovou škridlou.

Na dome sú osadené drevené dvere a okná typu EURO, podlahy v izbách sú drevené plávajúce podlahy a v ostatných miestnostiach je talianska keramická dlažba, ÚK komplet vrátane rozvodov, rozvod teplej a studenej vody z PVC, sanita. Vonkajšia fasádna omietka je stierková s tepelnou izoláciou celého RD. Prípojka vody z  verejného vodovodu, elektroinštalácia vrátane el. prípojky , kanalizačná prípojka do verejnej siete na ul. Janka Kráľa , plynová prípojka z ul. J. Kráľa, konštrukcia vonkajšej terasy vrátane podkladného betónu a rozvodu elektroinštalácie .

Rodinný dom bol postavený v roku 2007. Všetky práce na RD boli urobené kvalitne  a nadštardadne.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH SLOVENSKEJ SPORITEĽNE,a.s., SO SÍDLOM SUCHÉ MÝTO 4, 816 07 BRATISLAVA, IČO: 00 151 653 NA POZEMKY PARC.REGISTRA ,C' PARC.Č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 A RODINNÝ DOM SČ. 2002 NA POZEMKU PARC.Č. 3472/46, Č.V 2891/08 Z 9.9.2008-821/08
- Exekučné záložné právo v prospech ZÓNA s.r.o.,Šávoľská cesta 324/3,Fiľakovo,IČO:30226431 č.EX 380/2010-Ij z 21.4.2010 Ex.úrad Lučenec- JUDr. Marián Jurina) na pozemky CKN p.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 rodinný dom na pozemku p.č. 3472/46 -Z 1577/10 zapísané 26.4.2010-349/10
- Exekučné záložné právo v prospech EUROPART SR s.r.o., Novozámocká cesta 3, Komárno, IČO:43902294 č.EX 104/2010-25 z 22.4.2010 /Exekútorský úrad Komárno-JUDr.Ladislav Szabó/ na pozemky registra C KN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a rodinný dom sč.2002 na pozemku parc.č.3472/46-Z 1794/10-zapísané 7.5.2010-399/10.
- Záložné právo v prospech;Daňový úrad Fiľakovo,Záhradnícka 2a,986 01 Fiľakovo,č.663/320/6893/10/Fer z 10.6.2010,na pozemky parcela C KN č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49,stavba rodinný dom súp.č.2002 na parc.č.3742/46-Z 2607/10-642/10
- Záložné právo v prospech;Daňový úrad Fiľakovo,Záhradnícka 2a,986 01 Fiľakovo,č.663/320/6892/10/Fer z 10.6.2010,na pozemky parcela C KN č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49,stavba rodinný dom súp.č.2002 na parc.č.3742/46-Z 2608/10-643/10
- Exekučné záložné právo v prospech Sociálnej poisťovne Bratislava, pobočka Lučenec, Dr. Vodu č.6, Lučenec, IČO:30807484 č.EX 1107/2010 z 24.9.2010 /Exekútorský úrad Košice-JUDr. Ladislav Kováč PhD./ na pozemky registra C KN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a rodinný dom sč.2002 na pozemku registra C KN parc.č.3472/46-Z 4349/10-zapísané 22.10.2010-971/10.
- Exekučné záložné právo v prospech Sociálnej poisťovne Bratislava, pobočka Lučenec, Dr. Vodu č.6, Lučenec, IČO:30807484 č.EX 1507/2010 z 9.11.2010 /Exekútorský úrad Košice-JUDr. Ladislav Kováč PhD./ na pozemky registra C KN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a rodinný dom sč.2002 na pozemku registra C KN parc.č.3472/46-Z 4738/10-zapísané 22.11.2010-1070/10.
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 773/10 z 28.2.2011 (Ex.úrad Prievidza- JUDr. Martin Bujna), v prospech OIL SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO: 36 538 540, Palackého 3, 949 01 Nitra, na pozemky CKN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3742/46, 3472/48, 3472/49 a rodinný dom sč. 2002 na parc.č. 3472/46 - Z 820/11 - 168/11
- Exekučné záložné právo v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovňe, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874 č.EX 113/11-7 z 1.7.2011 /Exekútorský úrad Brezno-Mgr. Monika Mikulíková/ na pozemky registra C KN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a rodinný dom sč.2002 na pozemku registra C KN parc.č.3472/46-Z 3399/11-zapísané 12.7.2011-580/11.
- Záložné právo v prospech: Daňový úrad Fiľakovo, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo IČO 00634816, č. 663/320/13261/11/Dea z 12.10.2011, na pozemky registra C KN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č. 2002 na C KN parc.č.3742/46, Z 4976/11- 987/11
- Záložné právo v prospech: Daňový úrad Fiľakovo, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo IČO 00634816, č. 663/320/13264/11/Dea z 12.10.2011, na pozemky registra C KN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č. 2002 na C KN parc.č.3742/46, Z 4977/11- 1021/11
- Exekučné záložné právo v prospech Berner,s.r.o.,IČO.36 647 527,Jesenského 1,Detva EX 23/11 z 14.11.2011 ( Ex.úrad Banská Bystrica- JUDr. Miriam Mešová), na pozemky CKN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a rodinný dom sč. 2002 na parc.č. 3472/46-Z 5465/11-zapísané 21.11.2011-1094/11
- Exekučné záložné právo v prospech STAVOÚNIA, a.s., IČO:31561403, Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec č.Ex 944/11-31 z 21.12.2011 /Exekútorský úrad Bratislava-JUDr. Eva Ondrejková/ na pozemky registra C KN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a rodinný dom sč.2002 na pozemku registra C KN parc.č.3472/46-Z 91/12-zapísané 9.1.2012-18/12.
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 913/2012-18 z 26.9.2012 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 489, na pozemky registra CKN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 rodinný dom na pozemku registra CKN parc.č. 3472/46 - Z 4164/12-zapísané 28.9.2012-959/12
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 1025/2012-18 z 26.9.2012 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 489, na pozemky registra CKN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 rodinný dom na pozemku registra CKN parc.č. 3472/46 - Z 4165/12-zapísané 28.9.2012-960/12
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 1365/2012-8 z 26.9.2012 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 489, na pozemky registra CKN parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 rodinný dom na pozemku registra CKN parc.č. 3472/46 - Z 4166/12-zapísané 28.9.2012-961/12
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práv č. EX 3296/11-40 z 12.11.2012 ( Ex. úrad Zvolen- JUDr. Stano Chladný), v prospech SKP, k.s., Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36814148, na pozemky CKN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a rodinný dom sč. 2002 na parc.č. 3472/46, - Z 4942/12 - 1138/12
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správca pohľadávky štátu, Žellova 2, Bratislava, IČO: 30 796482, pobočka Trenčín č.EX 1358/2012-HK z 19.11.2012 (Ex.úrad Nitra - Mgr.Stanislav Polák) na C KN p.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 na C KN p.č.3472/46 - Z 5072/12 zapísané 26.11.2012 - 1179/12
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného:KOVOX-LC spol.s.r.o., Husova 35, Lučenec IČO: 36 047 601č.EX 2483/2010-ki z 6.12.2012 (Ex.úrad Lučenec - JUDr.Marián Jurina) na C KN p.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 na C KN p.č.3472/46 - Z 5349/12 zapísané 11.12.2012 - 1240/12
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 2128/2012-10 z 23.7.2013 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 484, na pozemky registra CKN
parc.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 rodinný dom na pozemku registra CKN parc.č.3472/46 - Z 3414/13-zapísané 25.7.2013-765/13
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 2310/2012-9 z 23.7.2013 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 484, na C KN p.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 na C KN p.č.3472/46 - Z 3415/13-zapísané 25.7.2013-766/13
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 2967/2012-9 z 23.7.2013 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 484, na C KN p.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 na C KN p.č.3472/46 - Z 3416/13-zapísané 25.7.2013-767/13
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 3089/2012-15 z 23.7.2013 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 484, na C KN p.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 na C KN p.č.3472/46 - Z 3417/13 - 768/13
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 914/2013-11 z 26.9.2013 (Ex.úrad Žiar nad Hronom-JUDr.Ing.Miroslav Paller) v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 807 484, na C KN p.č.3472/40,3472/44,3472/45,3472/46,3472/48,3472/49 a stavbu s.č.2002 na C KN p.č.3472/46 - Z 4505/13 - 1080/13
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Mesta Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00 316 075 č. EX 565/2012-30 z 09.07.2015 (Ex. úrad Lučenec, JUDr. Marián Jurina), na C KN p.č.3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a stavbu s.č.2002 na C KN p.č.3472/46, Z 2997/15, zapísané 17.07.2015 - 2502/15
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 43541/14 z 19.8.2015 od exekučného úradu Bratislava JUDr. Rudolf Krutý, PhD., v prospech Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava II, IČO: 35815256, na pozemky CKN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a rodinný dom so sč. 2002 na parc.č. 3472/46, zapísané do KN 24.8.2015 - Z 3472/15 - vz. 2717/15
- Záložné právo č. 100743760/2017 z 12.06.2017 v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, na pozemky CKN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a stavba so sč. 2002 na parc.č. 3472/46, zapísané 07.07.2017, Z- 2646/2017 - vz. 674/17
Poznámka:
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratislava, IČO: 35704713 č. EX 2575/2014-21 z 27.8.2015 (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Ivan Lutter) na pozemky registra C KN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a rodinný dom s.č. 2002 na pozemku registra C KN parc.č. 3472/46, P 735/15, zapísané 2.9.2015 - 2740/15.
- Počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva- na pozemky registra C KN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a rodinný dom s.č. 2002 na pozemku registra C KN parc.č. 3472/46- bez súhlasu správcu dane- Daňového úradu Banská Bystrica,č.100743760/2017 z 02.05.2017, P-587/2017, zapísané 29.06.2017- 648/17
- Poznamenáva sa návrh o prebiehajúcom súdnom konaní na OS Lučenec z 22.01.2018 a to návrh na nariadenie neodkladného opatrenia žalobcu 2, zdržať sa výkonu dražby a jej upustenia, žaloba o vyslovenie neplatnosti zmluvy a určenie zmluvy, že je bezúročný a bez poplatkov žalobcu 1, 2, na pozemky registra C KN parc.č. 3472/40, 3472/44, 3472/45, 3472/46, 3472/48, 3472/49 a stavba so sč. 2002 rodinný dom na pozemku registra C KN parc.č. 3472/46, zapísané 23.01.2018, P-63/2018 - vz. 67/18

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 55/2018
Meno znalca: Ing. Ondrej Nemoga
Dátum vyhotovenia: 23.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 200 000,00 €

K. Najnižšie podanie 200000
L. Minimálne prihodenie 1000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 10:30 Obhliadka 2: 06.08.2018 10:30
Miesto obhliadky Janka Kráľa 2002/4, 986 01 Fiľakovo
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911222311.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad