Dražba nehnuteľností v obci Fiľakovo v katastrálnom území Fiľakovo

Katastrálne územie:
Fiľakovo
Obec:
Fiľakovo

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 242/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad – JUDr. Zuzana Koukalová, Jánošíkova 4989/2, 979 01 Rimavská Sobota
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:40 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1297, katastrálne územie: Fiľakovo, Okresný úrad Lučenec - katastrálny odbor, obec Fiľakovo, okres Lučenec, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Pozemky - parcely registra "C"

•parcelné číslo: 501/1, výmera: 167 m2,druh pozemku: záhrady

•parcelné číslo: 502/1, výmera: 202 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 502/2, výmera: 88 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 502/3, výmera: 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 502/4, výmera: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:                      

• súpisné číslo: 1561, na parcele č. 502/2, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

• súpisné číslo: 1830, na parcele č. 502/3, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Prístavba rod. dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: sklad, prístrešok drevený, uličné oplotenie, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka plynu, vonkajšie schody, spevnené plochy, vešiak na prádlo.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Podľa § 43b ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, stavba má charakter bytovej budovy – t.j. stavby, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie, napr. detské domovy, študentské domovy, domovy pre dôchodcov a útulky pre bezdomovcov. 

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE :

Dom je riešený ako podpivničený s 3 jednými podlažiami.

Na 1. podzemnom  podlaží sa nachádza práčovňa, kotolňa, dreváreň, sklad paliva, 2* pivnica, schodište.

Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza 3*izba, schodište, chodba, W, hala, kúpeľňa, kuchyňa.

Na 2. NP sa nachádza 3*izba, schodište, 2*chodba, hala, kúpeľňa, špajza. 

 

Z dispozičného riešenia rodinného domu vyplýva, že viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom nemá viac ako tri samostatné byty a nemá viac ako dve nadzemné podlažia a podkrovie, a preto pre účely ohodnotenia sa považuje za rodinný dom.

Ohodnocovaná stavba v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a STN 73 4301 Budovy na bývanie  spĺňa charakter rodinného domu, pretože je to budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri samostatné byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

 

Rodinný dom je osadený v rovinatom  teréne na parc. CKN č. 502/2, 502/3  , k.ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo. Je situovaný v okrajovej časti mesta Fiľakovo.    V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

 

Napojenie domu na inžinierske siete:

 - voda z obecnej prípojky

 - kanalizácia do obecnej kanalizácie

 - plyn – prípojkou od ulice 

 

TECHNICKÝ POPIS RODINNÉHO DOMU :

Základy sú betónové  s izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové,  stropy sú železobetónové. Vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú hladké plné. Okná sú zdvojené, drevené. Podlahy sú opatrené cementovým poterom. Elektrická energia je svetelná aj motorická. V kotolni sa nachádza kotol na zemný plyn a pevné palivo a bojler. 

Prvé nadzemné podlažie je murované v hrúbke 45 cm z tehál, deliace konštrukcie sú priečkové. Vnútorné omietky sú vápenné, štukové. Stropy sú s rovným pohľadom.   Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené v plnom rozsahu. Fasádne omietky  sú  brizolitové. Schody sú opatrené PVC.  Dvere sú rámové s výplňou, okná sú dvojité drevené.   Podlahy obytných miestností sú z parkiet, podlahy ostatných miestností sú z  keramiky. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú liatinové. V hale  sa nachádza krb.   Elektroinštalácia je svetelná.  V podlaží je namontovaný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je riešená do verejnej siete. V kúpeľni je  vaňa, batéria so sprchou, umývadlo, batéria páková. V kuchyni je sporák na plyn, digestor, linka na báze dreva, drez nerezový, batéria páková. Vo WC je keramická WC misa.  Kúpeľňa a kuchyňa sú rekonštruované.

Druhé nadzemné podlažie je murované v hrúbke 45 cm z tehál, deliace konštrukcie sú priečkové. Vnútorné omietky sú vápenné, štukové. Stropy sú s rovným pohľadom.  Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené v plnom rozsahu. Fasádne omietky  sú  brizolitové.   Dvere sú rámové s výplňou, okná sú dvojité drevené. Podlahy obytných miestností sú z parkiet, podlahy ostatných miestností sú z keramiky. Vo Wc je keramická Wc misa.  Vykurovanie je ústredné, radiátory sú liatinové. Elektroinštalácia je svetelná. Podlažie je nevyužívané. V podlaží sa nachádza balkón.  Údržba domu je dobrá.

 

Sklad na parc. č. 501/1 - Stavba sa nachádza na pozemku p. č. 502/2. Je zakreslená  na katastrálnej mape nie je zapísaná na LV. Nachádza za rodinným domom.

Dispozične pozostáva z letnej kuchyne a  2 skladov. 

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie  murované z tehál  o hr. 30 cm, deliace konštrukcie murované. Vonkajšia omietky je škárované murivo, krytina strechy betónov platňa. Podlaha je betónová. Vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú drevené, okná jednoduché, drevené. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvod vody studenej, kanalizácia z kuchynky. Vykurovanie je lokálne. Vybavenie kuchyne: linka na báze dreva, drez plastový, sporák na plyn.

Prístrešok drevený  na parc. č. 501/1 – Začiatok užívania je spojený s r. 2000.

Uličné oplotenie sa nachádza na parc. č. 469. Plot tvorí betónový základ, podmurovka betónová. Výplň je z oceľovej tyčoviny v ráme. Súčasťou je oceľová brána a bránička. 

Vodovodná  prípojka sa nachádza na par. č. 469. Bola zhotovená v roku 1969. Je napojená na verejný vodovod. Dĺžka prípojky na pozemku je 5 m.  

Kanalizačná prípojka sa nachádza na parc. č. 469. Bola zhotovená v roku 1967. Je napojená na obecnú kanalizáciu.  Dĺžka prípojky je 6 m, je z kameninového potrubia.

Prípojka plynu bola zhotovená v roku 1994 Nachádza sa na parc. č. 469. Dĺžka prípojky je na dvore 6 m.  

Vonkajšie schody umožňujú prístup do 1. NP rodinného domu. Sú betónové.

Spevnená plocha je betónová tvorí dvor pri dome, pred garážou  a okapové chodníky. Boli zhotovené v roku 1967.

Vešiak na prádlo

 

Pozemky sa nachádzajú  v okrajovej časti mesta Fiľakovo. Sú vedené na Lv č. 1277.  Pozemky sú rovinaté.  Sú napojené na všetky inžinierske siete.  Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Prístup k pozemkom je od uličnej komunikácie.

 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, t.j. použil starší znalecký posudok č. 57/2011 zo dňa 07.06.2011 vypracovaný znalcom Ing. Juditou Gálovou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35724803 na pozemky CKN parc.č. 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4 a stavby so sč. 1561 na parc.č. 502/2, so sč. 1830 na parc.č. 502/3, č. V 1717/11 z 13.9.2011 - 818/11,820/11, Z-4043/2017 - 999/17.

Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava II, IČO: 31 320 155, č.EX 9074/16 z 20.12.2016, (Ex. úrad Bratislava, JUDR. Rudolf Krutý, PhD.), na pozemky registra C KN parc.č. 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4 a stavby so sč. 1561 na pozemku registra C KN parc.č. 502/2, so sč. 1830 na pozemku registra C KN parc.č. 502/3, zapísané 25.01.2017, Z 388//17 - 69/17

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 6818/17 z 19.09.2017 (Ex. úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) v prospech: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava I, IČO 35807598, na pozemky registra C KN parc.č. 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, stavbu s.č. 1561 na C KN parc.č. 502/2 a s.č. 1830 na C KN parc.č.502/3, zapísané 28.09.2017, Z 3983/17 - 954/17

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva v prospech PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava 26, č. EX 1158/16 z 12.10.2017 (Exekútorský úrad Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky registra C KN parc.č. 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4 a stavby s.č. 1561 na pozemku registra C KN parc.č. 502/2, s.č. 1830 na pozemku registra C KN parc.č. 502/3, Z-4193/2017, zapísané 13.10.2017 - 1003/17.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Neúspešná. Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bc. Nikola Lubyová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 11111
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 164/2018, ktorý vypracoval Ing. Andrea Bothová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 910312. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 25.06.2018
39.800,00 € (slovom: tridsaťdeväťtisícosemsto eur)