Dražba nehnuteľností v obci Gabčíkovo v katastrálnom území Gabčíkovo

Katastrálne územie:
Gabčíkovo
Obec:
Gabčíkovo

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 578 000,00 € 19.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 248/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko HMG Recovery, k. s., správca úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o. so sídlom: Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1565.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Červeňova
b) Orientačné/súpisné číslo 14
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81103
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 46333908
C. Miesto konania dražby Hotel Therma, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, miestnosť: ʺSport Saloonʺ
D. Dátum konania dražby 19. 09. 2018
E. Čas konania dražby 14:20 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetnom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 4092,  Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom, okres: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, k. ú. GABČÍKOVO, a to:

Pozemky – parcely registra “C“:

 • parcelné číslo 5719/2 s výmerou 14 084 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 5719/28 s výmerou 113 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 5719/35 s výmerou 1 378 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 5719/37 s výmerou 76 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 5719/38 s výmerou 860 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 5720 s výmerou 694 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

 • súpisné číslo: 3863, na parcele číslo: 5720, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Sklad balených výrobkov potr. charakteru
 • súpisné číslo: 4057, na parcele číslo: 5719/28, druh stavby: Administratívna budova, popis stavby: Administratívna budova
 • súpisné číslo: 4165, na parcele číslo: 5719/35, druh stavby: Poľnohospodárska budova, popis stavby: Sklad obilia
 • súpisné číslo: 4184, na parcele číslo: 5719/38, druh stavby: Poľnohospodárska budova, popis stavby: Sklad obilia

 

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä: oplotenie prefabrikované, betónové; studňa pri administratívnej budove, studňa pri sklade balených výrobkov, studňa pre požiarne účely, vodovodná prípojka, požiarny vodovod, betónová šachta nad požiarnou studňou, elektrická prípojka pre sklady obilia, elektrická prípojka pre požiarnu studňu, elektrická prípojka pre sklad balených výrobkov, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, akumulačná nádrž, odlučovač ropných látok, spevnené plochy betónové, r. 2013, spevnené plochy betónové pôvodné, mostová váha – základová konštrukcia a pod.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Sklad balených výrobkov súp.č.3863 na parc.č. 5720

 

Sklad pozostáva z dvoch častí. Z pôvodnej časti z r. 1974 - jednopodlažná skladovacia hala bez podpivničenia so sedlovou strechou a z prístavby z r.2006 až 2007 - jednopodlažná skladovacia hala bez podzemného podlažia s pultovou strechou.

 

Pôvodná stavba je založená v miestach nosných stĺpov na železobetónových základových pätkách doplnených železobetónovými základovými pásmi po obvode pôdorysu , s vodorovnou hydroizoláciou  proti zemnej vlhkosti. Nosný systém haly tvorí oceľový skelet z plnostenných stĺpov a väzníkov. Oceľový skelet je po obvode do výšky 3,25 m, je opláštený omietnutým tehlovým murivom hrúbky s novým vonkajším fasádnym náterom. Od tejto úrovne až po strechu je obvodový plášť tvorený pomocou veľkoplošných tabúľ z oceľového profilovaného pozinkovaného plechu s novým viacvrstvovým ochranným náterom bez tepelnej izolácie. Strecha je sedlová z oceľovej nosnej konštrukcie s krytinou z vlnitého pozinkovaného plechu bez tepelnej izolácie. Vonkajšie a vnútorné omietky na murovaných konštrukciách sú vyhotovené ako viacvrstvové vápenno - cementové hladké s fasádnym náterom resp. s maľbami. Oceľové konštrukcie sú natreté viacvrstvovým ochranným náterom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Prirodzené osvetlenie vnútorných priestorov je zabezpečené oceľovými pevnými oknami s jednoduchým zasklením a novými plastovými oknami.  Podlahy sú na betónovom podklade s novou nášľapnou vrstvou zo špeciálnej betónovej pancierovanej podlahy s náterom. Exteriérové vráta sú plechové segmentové výsuvné s automatickým ovládaním elektrického pohonu. V hale je rozvod studenej vody zo studne. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V hale je zabezpečený systém núteného vetrania. Hala je chránená bleskozvodom. Skladovacia hala je vybavená elektronickým poplašným a signalizačným zariadením.

 

Prístavba je budova s rozponom nosných oceľových stĺpov 8,00 m. Je založená v miestach nosných stĺpov na železobetónových základových pätkách. Nosný systém tvorí skelet z oceľových valcovaných  profilov. Obvodový plášť je tvorený pomocou veľkoplošných tabúľ profilovaného eloxovaného hliníkového plechu na oceľovej nosnej konštrukcii bez dodatočnej povrchovej úpravy, ako aj bez tepelnej izolácie. Strecha je pultová, nosná konštrukcia strechy je tvorená pomocou oceľových priehradových väzníkov, s krytinou z vlnitého eloxovaného hliníkového plechu bez tepelnej izolácie. Oceľové konštrukcie sú opatrené viacvrstvovým ochranným náterom. Exteriérové vráta sú posuvné výplňou z vlnitého  plechu. Prirodzené osvetlenie a vetrania vnútorných priestorov je zabezpečené plastovými oknami s izolačným dvojsklom. Podlahy sú na betónovom podklade s novou nášľapnou vrstvou zo špeciálnej betónovej pancierovanej podlahy s náterom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Hala je chránená aj bleskozvodom. Skladovacia hala je vybavená elektronickým poplašným a signalizačným zariadením. V čase obhliadky bola hala nevyužívaná, bola prázdna. Pôvodná hala bola v čase výstavby prístavby čiastočne rekonštruovaná s novými povrchovými úpravami. Životnosť stavby určil znalec na 80 rokov.

 

Sklad obilia súp.č.4165 na parc.č.5719/35

Sklad je jednopodlažná skladovacia hala bez podpivničenia, pôdorysne rozdelená na dve časti.

 

Hala je založená na betónových monolitických základoch s vodorovnou hydroizoláciou  proti zemnej vlhkosti. Nosný systém haly do výšky 3 m sú železobetónové steny, na ktoré nadväzujú oceľové oblúkové nosníky, ktoré tvoria aj zastrešenie haly, s krytinou z trapézového oceľového plechu. Štítové steny sú z oceľovej konštrukcie opláštenej plechom, uloženej na železobetónovej stene v spodnej časti.  Zvislá železobetónová konštrukcia je opatrená náterom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Prirodzené osvetlenie vnútorných priestorov je zabezpečené pevnými oknami v štítovej stene. Podlahy sú na betónové s náterom. Exteriérové vráta sú plechové segmentové výsuvné so zateplením s automatickým ovládaním elektrického pohonu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V hale je zabezpečený systém núteného vetrania. Hala je chránená bleskozvodom. Skladovacia hala je vybavená elektronickým poplašným a signalizačným zariadením. Hala je rozdelená na dve časti prefabrikátovými železobetónovými dielcami uloženými na podlahe. Každá časť má vlastný prístup zo štítovej strany haly. V čase obhliadky bola hala nevyužívaná, bola prázdna. Životnosti haly stanovil znalec na 60 rokov.

 

Sklad obilia súp.č. 4184 na parc.č.5719/38

Sklad je  jednopodlažná skladovacia hala bez podpivničenia, pôdorysne tvorí jeden priestor.

 

Hala je založená na betónových monolitických základoch s vodorovnou hydroizoláciou  proti zemnej vlhkosti. Nosný systém haly do výšky 3,12 m železobetónové steny, na ktoré nadväzujú oceľové oblúkové nosníky, ktoré tvoria aj zastrešenie haly, s krytinou z trapézového oceľového plechu. Štítové steny sú z oceľovej konštrukcie opláštenej plechom, uloženej na železobetónovej stene v spodnej časti.  Zvislá železobetónová konštrukcia je pohľadová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Prirodzené osvetlenie vnútorných priestorov je zabezpečené pevnými oknami v štítovej stene. Podlahy sú na betónové s náterom. Exteriérové vráta sú plechové segmentové výsuvné so zateplením s automatickým  ovládaním elektrického pohonu v štítových stenách haly. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V hale je zabezpečený systém núteného vetrania. Hala je chránená bleskozvodom. Skladovacia hala je vybavená elektronickým poplašným a signalizačným zariadením. V čase obhliadky bola hala nevyužívaná, bola prázdna. Životnosť haly stanovil znalec na 60 rokov.

 

Administratívna budova 4057 na parc.č.5719/28

Budova slúži ako vrátnica s administratívnym a sociálnym zázemím do skladovacieho areálu. Objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia s plochou strechou bez podzemného podlažia. 

Objekt dispozične pozostáva z miestnosti pre vrátnika, dvoch kancelárskych priestorov, kuchynky, šatne, WC, kúpeľne, kotolne.

Základy sú betónové pásové, s vodorovnou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná tehlová. Vnútorné priečky sú z tehál. Strop je s rovným pdhľadom. Strecha je valbová bez využitia podkrovného priestoru, krytina je keramická škridla. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšie okenné parapety sú z hliníkového plechu. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Objekt je zateplený, povrchová úprava prefarbená tenkovrstvá štruktúrovaná omietka. Keramické obklady sú v kuchynke, v kúpeľni, WC. Povrchy podláh sú z keramickej dlažby. Vstupné dvere drevené, čiastočne presklené, vnútorné dvere sú drevené v obložkových zárubniach. Okná sú drevené s izolačným dvojsklom. Vonkajšie parapety sú z hliníkového plechu. Vykurovanie je ústredné, pomocou kotla na tuhé palivo, vykurovacie telesá sú panelové radiátory opatrené termoregulačnými ventilmi. Sociálne zázemie má WC so zabudovanými nádržkami, keramickými umývadlami, sprchovými kútmi, pákovými batériami. Ohrev vody je zabezpečený elektrickým bojlerom a jedným prietokovým ohrievačom. Kuchynka je vybavená linkou na báze dreva, nerezovým drezom s pákovou batériou. Elektroinštalácia je svetelná, motorická, ističe automatické. Objekt je chránený zabezpečovacím a kamerovým systémom. Budova je klimatizovaná. V čase obhliadky bola budova nevyužívaná, bola prázdna. Životnosti administratívnej budovy určil znalec na 80 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO:

Oplotenie prafabrikované, betónové

Oplotenie okolo areálu. Základy okolo betónových prefabrikovaných stĺpikov, výplň z prefabrikovaných betónových dosiek, povrchová úprava náter fasádnou farbou. Výška plota je uvažovaná 2,0 m. Súčasťou plotu je plechová brána a bránka.

 

Studňa pri admin. budove

Studne a záchyty vody, typ: vŕtaná.

 

Studňa pri sklade balených výrobkov

Studne a záchyty vody, typ: vŕtaná.

 

Studňa pre požiarne účely

Studne a záchyty vody, typ: vŕtaná.

 

Vodovodná prípojka

Prípojka vody je vedená z verejnej siete.

 

Požiarne vodovody

Rozvod požiarnej vody v areály. Hlavný rozvod + 4 vetvy. Zdrojom vody je požiarna studňa. Požiarny rozvod vody je vybavený hydrantami.

 

Betónová šachta nad požiarnou studňou

Šachta z betónových tvárnic vyplnených betónom, so železobetónovým stropom a oceľovým poklopom nad požiarnou studňou. V šachte je umiestnená technológia zabezpečujúca funkčnosť požiarneho systému a rozvodu vody.

 

Elektrická prípojka pre sklady obilia

Elektrické rozvody, miestne el. a telekom. rozvody a vedenia, NN prípojky, káblová prípojka vzdušná.

 

Elektrická prípojka pre požiarnu studňu

Elektrické rozvody, miestne el. a telekom. rozvody a vedenia, NN prípojky, káblová prípojka vzdušná.

 

Elektrická prípojka pre sklad balených výrobkov

Elektrické rozvody, miestne el. a telekom. rozvody a vedenia, NN prípojky, káblová prípojka vzdušná.

 

Kanalizácia splašková

Kanalizačná prípojka je vedená z administratívnej budovy.

 

Kanalizácia dažďová

Dažďová kanalizácia odvádza dažďové zrážky zo spevnených plôch v celom areály.

 

Akumulačná nádrž

Zberná a akumulačná nádrž je osadená a užívaná od roku 2007 spolu s administratívnou budovou. Je vyhotovená ako prefabrikovaná železobetónová konštrukcia s oceľovým poklopom.

 

Odlučovač ropných látok

Odlučovač ropných látok vybudovaný pri parkovisku pre osobné automobily.

 

Spevnené plochy betónové v areály, vybudované v r.2013

 

Spevnené plochy betónové v areály, pôvodné z r.1974

 

Mostová váha - základová konštrukcia

Základná konštrukcia pod mostovou váhou.

 

POZEMKY

Pozemky sa nachádzajú v Gabčíkove, cca 12km južne od okresného mesta Dunajská Streda a cca 50 km juhovýchodne od hlavného mesta SR. Východiskovú hodnotu stanovujem na 25% z východiskovej ceny pozemkov v Bratislave. Pozemok je v okrajovej časti obce v priemyselnej oblasti, v blízkosti Dunaja a vodného diela. Prístup k pozemku je po spevnených miestnych komunikáciách. Pozemok je možné napojiť na verejný rozvod vody a elektrickej energie.

 

*Poznámka dražobníka:

Podľa získaných informácií dražobníka neznámy páchateľ nezisteným spôsobom vnikol do riadne oploteného a uzamknutého areálu patriaceho spoločnosti RUSSEL EXPORT – IMPORT, s. r. o. v konkurze, kde za vstupnou bránou odlomil a odstránil 2 ks ramien závory zn. NICE WIL4 a následne v uvedenom areály nezisteným spôsobom odcudzil prečerpávací agregát k protipožiarnym nádržiam značky ELTECO, čím spoločnosti RUSSEL EXPORT – IMPORT, s. r. o. v konkurze krádežou spôsobil škodu vo výške 40.000,- eur a poškodením 2 ks ramien závory spôsobil škodu vo výške 400,- eur.  Uvedený odcudzený majetok nie je predmetom dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:

Záložné právo v prospech Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17321123 so sídlom Vysoká 9, 81000 Bratislava, V-3900/13 - č.z. 437/13

Záložné právo v prospech Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17321123 so sídlom Vysoká 9, 81000 Bratislava, V-5634/13 - č.z. 621/13

Záložné právo v prospech: Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 9200502/5/4348805/2014/Kon zo dňa23.09.2014 , Z-8189/14 - č.z. 1183/14

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 282/2015 zo dňa 23.04.2015, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč PhD. Z-3430/15, č.z.678/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 7294/2015 - 11 zo dňa 07.07.2015, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč PhD. Z-5409/15, č.z.1037/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8194/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9219/15, č.z. 1549/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1394/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9225/15, č.z.1550/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7483/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9226/15, č.z.1551/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2363/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9228/15, č.z.1552/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2109/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z 9231/15, č.z.1553/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8803/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9232/15, č.z.1554/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 627/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9233/15, č.z.1555/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 546/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9235/15, č.z.1556/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 217/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9236/15, č.z.1557/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2982/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9238/15, č.z.1558/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2981/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9239/15, č.z. 1559/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8876/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z 9240/15, č.z. 1560/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7451/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Z-9241/15, č.z.1561/15

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky AGRO ML s.r.o., Veľký Meder, IČO: 46253629 na základe exekučného príkazu č. EX 9631/15 zo dňa 12.02.2016 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Pavel Halás súdny exekútor Z-1206/16 - č.z. 189/16

Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 103364419/2016 zo dňa 17.06.2016, Z- 5712/16 - č.z. 1161/16

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Devecseri Agrokémiai Kft, 8460 Devecser, Vasut u. 37, Maďarská republika, štatistické číslo: 11333397-4675-113-19 zast. advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 36 722 758 na základe exekučného príkazu č. EX 587/2015 zo dňa
04.10.2016, Exekútorský úrad Trnava, JUDr.Lucia Baničová - súdny exekútor, Z-8276/16, č.z.1347/16

Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 103956815/2016 zo dňa 21.09.2016, Z- 8832/16 - č.z. 1568/16

Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 104212943/2016 zo dňa 02.11.2016, Z-9967/16 - č.z. 36/17.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 166/2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 914498.

Dátum vypracovania znaleckého posudku: 10.11.2017.
Hodnota predmetu: 578 000,00 € (slovom: päťstosedemdesiatosemtisíc eur).
K. Najnižšie podanie 578 000,00 € (slovom: päťstosedemdesiatosemtisíc eur)
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 € (slovom: jedentisíc eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49 000,00 € (slovom: štyridsaťdeväťtisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001 vedený v Prima banka Slovensko, a. s. s variabilným symbolom 2482018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001 vedený v Prima banka Slovensko, a. s. s variabilným symbolom 2482018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín: 03.09.2018 o 10:30 hod. 2. termín: 12.09.2018 o 10:30 hod.
Miesto obhliadky Gabčíkovo.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0124, Po-Pi 8:00 hod. - 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 81102 Bratislava