Dražba nehnuteľností v obci Galanta v katastrálnom území Galanta

Katastrálne územie:
Galanta
Obec:
Galanta

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 14.200,00 19.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 112/18
Typ dražobnej vyhlášky: 112/18
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Stano
Ulica: Michalská 7
Obec: Trnava
PSČ: 91701
Zastupujúci exekútor: Ľubomír Pekár
Ulica: P.Pázmáňa 49/3
Obec: Šaľa
PSČ:
Dátum konania dražby: 19.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Michalská 7, 91701Trnava
Vlastník: Peter Kubík, nar. 29.06.1976
Sídlo: Jilemníckeho 503/9, 924 01 Galanta
Podiel: 1/6
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 09.08.2018
Znalecká hodnota: 14.200,00
Reálna hodnota: 14.200,00
Výška zábezpeky: 7.100,00
Číslo bankového účtu: č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 11218
Najnižšie podanie: 14.200,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 11218
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 12.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Galanta
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Galanta
     Obec : Galanta
     Kataster : Galanta
     Číslo listu vlastníctva: 2575,2730
   Parcela
     Parcelné číslo: 1603
     Výmera: 276
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1604
     Výmera: 205
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 503
     Pracelné číslo: 1603
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: Rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: