Dražba nehnuteľností v obci Gbely v katastrálnom území Gbely

Katastrálne územie:
Gbely
Obec:
Gbely

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 17 800,00 EUR 11.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO057/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 11. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1957

Skalica

Skalica

Gbely

Gbely

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1740/1

Zastavané plochy a nádvoria

191

1740/2

Zastavané plochy a nádvoria

162

1740/3

Zastavané plochy a nádvoria

25

1740/4

Zastavané plochy a nádvoria

28

1740/5

Zastavané plochy a nádvoria

26

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

178

1740/2

10 – rodinný dom

 

1740/5

7 – garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom v obci Gbely, súp.č. 178, ul. Hudecova 178/31, postavený na parcele č. 1740/2, garáž bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 1740/5 a pozemky, parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné č. 360/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2, parcelné č. 1740/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, parcelné č. 1740/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, parcelné č. 1740/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, parcelné č. 1740/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, parcelné č. 1740/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, evidované na liste vlastníctva č. 1957, k.ú. Gbely, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom:

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom je postavený na pozemku s parc. č. 1740/2, súpisné číslo 178, Hudecova ulica, v zastavanom území obce Gbely. Prístup po spevnenej komunikácii, všetky inžinierske siete, na ktoré je dom napojený, okrem plynu. Stavba pochádza z r. 1965.  Na základe osobneho vnemu na stavbe nie je vykonávaná pravidelná údržba, od ulice je zjavná statická porucha. Životnosť je 70 rokov.

Dispozičné riešenie:

Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, kde na I. NP je veranda, štyri izby, dve kuchyne, kúpeľňa, samostatné WC,  komora.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

 

 

Garáž:

Umiestnenie stavby:

Garáž postavená na pozemku parcelné číslo 1710/5. Stavba realizovaná v r. 1970, jednoduchá murovaná stavba so sedlovou strechou. Z toho čo som videl, je stavba zanedbaná, životnosť odhadujem na 50 rokov.

Dispozičné riešenie:

Jeden priestor

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové

- Úpravy vonkajších povrchov - brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Vedľajšia stavba č.1:

Umiestnenie stavby:

Vedľajšia stavba postavená na pozemku parc. č. 1740/3. Informácie o stavbe sú čerpané zo znaleckého posudku 101/2016.

Dispozičné riešenie:

Neznáme.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Vedľajšia stavba č.2:

Umiestnenie stavby:

Vedľajšia stavba postavená na pozemku parc. č. 1740/4. Informácie o stavbe sú čerpané zo znaleckého posudku 101/2016.

Dispozičné riešenie:

Neznáme.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

 

 

 

 

 

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie -elektroinštalácia-len svetelná - poistky

Pozemky:

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne mesta Gbely, okres Skalica, v lokalite, ktorá je určená na zastavanie IBV. Lokalita je v súlade s územným plánom obce. Z inžinierskych sietí je tu vybudovaný rozvod elektrickej energie, plynu, vody a kanalizácie do žumpy. Dosiahnuteľnosť Skalice je cca 20 min autom do centra mesta. Lokalita je využívaná, bez väčších rušivých vplyvov, umiestnená je v okrajovej polohe.  Atraktivita je vztiahnutá ku Skalici.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, Bratislava formou dobrovoľnej dražby na pozemky parc. č. 1740/1, 1740/2, 1740/3, 1740/4, 1740/5 a na stavby - rodinný dom súp.č. 178 na pozemku parc. č. 1740/2 a garáž na pozemku parc. č. 1740/5 - P-82/2018 - 255/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155, podľa V 1122/2016 zo dňa 26.5.2016 na pozemky parc. č. 1740/1, 1740/2, 1740/3, 1740/4, 1740/5 a rodinný dom súp. č. 178 postavený na pozemku parc. č. 1740/2 a garáž postavená na pozemku parc. č. 1740/5 - 621/16
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 9692/17-11MV zo dňa 3.7.2017 EÚ Bratislava - JUDr. Eva Falisová v prospech oprávneného: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35942436 na pozemky parc. č. 1740/1, 1740/2, 1740/3, 1740/4, 1740/5 a na stavby - rodinný dom súp.č. 178 na pozemku parc. č. 1740/2 a garáž na pozemku parc. č. 1740/5 v celosti - Z-1297/2017 - 588/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 113/2018
Meno znalca: Fuzák Anton Ing.
Dátum vyhotovenia: 16.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 17 800,00 EUR
K. Najnižšie podanie 17 800,00 EUR, Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):5718 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 20.06.2018 o 14:30 hod. Obhliadka 2: 09.07.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Hudecova 178/31, 908 45 Gbely.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava