Dražba nehnuteľností v obci Geča v katastrálnom území Geča

Katastrálne územie:
Geča
Obec:
Geča

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamčík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Geča 143, 04410 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1957
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. František Kočka
Sídlo správcu: Timonova 13, 04001 Košice
Kotakt na správcu : officeke@advokatkocka.sk, 055/6221992
Spisová značka správcovského spisu : 31K/16/2007 S715
Spisová značka súdneho spisu : 31K/16/2007
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Adamčík, nar. 03.04.1957, Geča 143, 044 10 Geča, vedenej na Okresnom súde Košice I pod č. k. 31K/16/2007 S 715, podľa § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje toto oznámenie o výsledku dražby:

Dražobník, navrhovateľ dražby a licitátor: JUDr. František Kočka, správca pre konkurz a reštrukturalizáciu, so sídlom Timonova 13, 040 01 Košice, IČO 30 655 981, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Adamčík, nar. 03.04.1957, Geča 143, 044 10 Geča, vedenej na Okresnom súde Košice I pod č. k. 31K/16/2007 S 715.

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Silvia Pršebice, Murgašova č. 3, 040 01 Košice. Dátum a čas otvorenia dražby: 28.06.2018 o 10.00 hod.

Dražba: opakovaná.

Označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:  Nehnuteľnosti vedené pre Okres Košice – okolie, obec Geča, katastrálne územie Geča na liste vlastníctva č. 102 ako: parcely registra „C“ parc. č. 217 s výmerou 477 m2, druh pozemku záhrady, parc. č. 218 s výmerou 281 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba so súpisným č. 143, postavená na parcele registra „C“ parc. č. 218 s príslušenstvom, ktoré sú špecifikované v znaleckom posudku č. 64/2017 Ing. Aleny Kmeťovej.

Výsledok dražby: Predmet dražby bol vydražený za cenu dosiahnutú vydražením 73.000,- EUR.

 JUDr. František Kočka, správca