Dražba nehnuteľností v obci Gerlachov v katastrálnom území Gerlachov

Katastrálne územie:
Gerlachov
Obec:
Gerlachov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 30.000,00 € 07.09.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 091/5-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jarmila Zvarová, správca úpadca: Čižmárová Liana, rod. Schmalhofferová, nar. 12.10.1975, Mgr., Hroncova 19/17, Košice, 040 01, SR
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nerudova
b) Orientačné/súpisné číslo 14
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 12.10.1975
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, Dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 07. 09. 2018
E. Čas konania dražby 08.30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve úpadcu nachádzajúce sa v kat. území Gerlachov, obec GERLACHOV, okres Poprad, zapísané v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu v Poprade na LV č. 1175, a to:

- parcela č. C-KN 669/41 – ostatné plochy o výmere 492 m2

(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby: Pozemok parc. č. 669/41 sa nachádza v obci Gerlachov v katastrálnom území Gerlachov, okres Poprad. Pozemok parc. č. 669/41 je rovinatý a je určený na stavbu rodinného alebo rekreačného domu. Vzdialenosť do okresného mesta Poprad je cca 15 km. Obec je situovaná na hranici ochranného pásma TANAPU, vzdialenosť do Tatranskej Polianky je cca 5 km. Obec má základnú občiansku vybavenosť a základnú sieť obchodov a služieb. V obci je zvýšený cestovný ruch. Nehnuteľnosť je hodnotená ako dobrá. Kvalita životného prostredia je dobrá, uvažuje sa tu len s bežným hlukom od dopravy.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby:

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Zastavané plochy a nádvoria

Pozemok parc. č. 669/41, vedený na LV č. 1175 ako ostatné plochy o výmere 492 m2 sa nachádza v obci Gerlachov, v katastrálnom území Gerlachov, okres Poprad. Pozemok je rovinatý a prístupný je po spevnenej miestnej komunikácií a následne cez pozemok parc. č. 669/46, ktorý je vo vlastníctve obce a má byť využívaná ako prístupová komunikácia. Pozemok je oplotený a zatrávnený. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Inžinierske siete, vrátane plynu sú v dosahu cca sedemdesiatich metrov. Výhľadovo je plánované využiť pozemky na výstavbu rodinných domov v uličnej zástavbe.

 

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 1175, k.ú. Gerlachov
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1
Poznámka: Exekútorský úrad Michalovce, Š. Tučeka 23, 071 01 Michalovce, JUDr. Juraj Koči-súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti Ex 180/2010-14 zo dňa 10.6.2010 podľa P1- 911/10
Poznámka: Daňový úrad Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad - Rozhodnutie o predbežnom opatrení č. 717/320/2090/2011/Jan2 spočívajúce v zákaze akéhokoľvek nakladania s pozemkom zo dňa 13.1.2011 podľa P-144/11
Poznámka: Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 147/2010 zo dňa 10.3.2011 podľa P-272/11
Poznámka: Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva EX-149/2010 zo dňa 10.3.2011 podľa P-273/11
Poznámka: Exekútorský úrad, Hlavné námestie 34, 060 01 Kežmarok, JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex-161/2011 zo dňa 19.1.2012 podľa P122/12
Poznámka: Exekútorský úrad, Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX-948/12-40 zo dňa 6.8.2012 podľa P-1385/12
Poznámka: Daňový úrad Prešov - Poznamenáva sa Rozhodnutie Číslo: 9700503/5/2773257/2013/Gri zo dňa 11.6.2013 - zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane podľa P 1382/13
Poznámka: Daňový úrad Prešov - Poznamenáva sa Rozhodnutie Číslo: 9700503/5/2773111/2013/Gri zo dňa 11.6.2013 - zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane podľa P 1383/13
Poznámka: Exekútorský úrad Trebišov, JUDr. Mária Popiková, súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva EX 2626/2011-28 zo dňa 10.10.2013, P 1855/13
Poznámka: Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti EX-2505/2015- Kzo d%na 15.12.2015 podľa P-5/16
Poznámka: Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, JUDr. Michal Kešeľak - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením záložného práva EX 233/2016 zo dňa 22.3.2016 podľa P136/2016
Poznámka: Okresný súd Košice I - Poznamenáva sa Uznesenie 31K/50/2014-124 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Mgr. Liany Čižmárovej, nar. 12.10.1975, Hroncova 19/17, Košice (správca podstaty JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice), P-226/2018 - číslo zmeny - 29/18
ČASŤ C: ŤARCHY
1 Exekútorský úrad Michalovce, Š. Tučeka 23, 071 01 Michalovce, JUDr. Juraj Koči - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX-180/2010-27 zo dňa 11.10.2010 podľa P1-1269/10, Z-3713/10
1 Exekútorský úrad Košice, Štúrova 17, P.O.BOX E-28, 040 01 Košice, JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 1199/09 zo dňa 21.10.2010 podľa P1-1328/10, Z-3971/10
1 Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva EX-147/2010 zo dňa 18.3.2011 podľa P-332/11, Z-1045/11
1 Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva EX-149/2010 zo dňa 18.3.2011 podľa P-333/11, Z-1046/11
1 Exekútorský úrad, Ing. Kožucha 1, 052 01 Spišská Nová Ves, JUDr. Barbora Hovanová - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX582/2011-10 zo dňa 4.4.2012 podľa P-648/12, Z-1554/12
1 Exekútorský úrad, Hlavné námestie 34, 060 01 Kežmarok, JUDr.Mária Hlaváčová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 161/2011 zo dňa 12.6.2012 podľa P1043/12, Z-2407/12
1 Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr.Marcela Zummerová - súdna exekútorka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex-1263/2011-55 zo dňa 27.6.2012 podľa P1142/12, Z-2651/12
1 Exekútorský úrad Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX-948/12-47 zo dňa 13.9.2012 podľa P-1664/12, Z3766/12
1 Exekútorský úrad Michalovce, Š. Tučeka 23, 071 01 Michalovce, JUDr. Juraj Koči - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti EX-180/2010-53 zo dňa 16.11.2012 podľa P-2078/12, Z4735/12
1 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 5471/11 zo dňa 16.5.2013, P 1029/13, Z 2783/13
1 Exekútorský úrad Košice, JUDr. Zora Ferdinandy, r. Gáfriková, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 431/2013-16 zo dňa 24.6.2013, P 1080/13, Z 2853/13
1 Daňový úrad Prešov - Poznamenáva sa Rozhodnutie číslo: 9700503/5/2773257/2013/Gri zo dňa 11.6.2013 na zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva k nehnuteľnosti, P 1382/13, Z 3692/13
1 Daňový úrad Prešov - Poznamenáva sa Rozhodnutie Číslo: 9700503/5/2773111/2013/Gri zo dňa 11.6.2013 na zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva k nehnuteľnosti, P 1383/13, Z 3693/13 Exekútorský úrad, Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina, JUDr. Marián Janec - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX-592/14 zo dňa 2.7.2014 podľa P-1197/14, Z-3173/14
1 Exekútorský úrad, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX-7586/13 zo dňa 14.7.2014 podľa P-1586/14, Z4348/14
1 Exekútorský úrad, Matuškova 1, 917 01 Trnava, JUDr. Adriana Juhásová - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX-476/2013-15 zo dňa 8.9.2014 podľa P-1633/14, Z-4480/14
1 Exekútorský úrad Košice, Mlynárska 16, 040 01 Košice, JUDr. Ján Ondáš - súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX-1537/2014-12 SOM zo dňa 19.11.2014 podľa P1953/14, Z-5406/14
1 Exekútorský úrad, Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava, JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX-2686/2015 zo dňa 24.11.2015 podľa Z-5400/15
1 Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2505/2015-K zo dňa 28.1.2016 podľa Z-446/16
Iné údaje GP č. 36/2009
Poznámka: Bez zápisu

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku:104/2018
Meno znalca: Ing. Ján Plavec
Dátum vyhotovenia: 26.7.2018
Všeobecná cena odhadu:22.500,00 €

K. Najnižšie podanie 30.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 8.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0912018,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBANSK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0912018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 15.08.2018 o 10.00 hod. Obhliadka 2: 16.08.2018 o 14.00 hod.
Miesto obhliadky - parcela č. C-KN 669/41 – ostatné plochy o výmere 492 m2 nachádzajúca sa v kat. území Gerlachov, obec GERLACHOV, okres Poprad, zapísané v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu v Poprade na LV č. 1175,
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice