Dražba nehnuteľností v obci Giraltovce v katastrálnom území Giraltovce

Katastrálne územie:
Giraltovce
Obec:
Giraltovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 41.550,00 05.10.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 178/2014
Typ dražobnej vyhlášky: EX 178/2014
Poradie dražby: 1
Exekútor: Michal Brožina
Ulica: Stropkovská 633/3
Obec: Svidník
PSČ: 08901
Zastupujúci exekútor: Stanislav Moskvič
Ulica: Floriánova č. 2
Obec: Prešov
PSČ:
Dátum konania dražby: 05.10.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Stropkovská 633/3, 08901Svidník
Vlastník: Varganin Milan a manž. Marta r. Baňasová
Sídlo: Dukelská 62/69, 087 01 Giraltovce
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 17.08.2018
Znalecká hodnota: 41.550,00
Reálna hodnota: 41.550,00
Výška zábezpeky: 20.775,00
Číslo bankového účtu: SK4409000000000540159813, GIBASKBX VS 1782014
Najnižšie podanie: 41.550,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4409000000000540159813, GIBASKBX VS 1782014
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 03.10.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: Giraltovce
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Svidník
     Obec : Giraltovce
     Kataster : Giraltovce
     Číslo listu vlastníctva: LV č. 1525 a LV č. 1555
   Parcela
     Parcelné číslo: 450
     Výmera: 432
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku 8508/245413
   Parcela
     Parcelné číslo: 801
     Výmera: 21
     Druh: zastavené plochy a nádvoria
     Popis: v podiele 1/1
   Stavba
     Supisné číslo: 62
     Pracelné číslo: 450
     Druh stavby: byt
     Popis stavby: podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach vo výške 8508/245413
   Stavba
     Supisné číslo: 652
     Pracelné číslo: 801
     Druh stavby: garáž
     Popis stavby: v podiele 1/1
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: