Dražba nehnuteľností v obci Gregorova Vieska v katastrálnom území Gregorova Vieska

Katastrálne územie:
Gregorova Vieska
Obec:
Gregorova Vieska

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 1 240 EUR 03.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lanák - AUTO PELA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10987631
Obchodné meno správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : j.paskova@bankruptcy.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/60/2015 S1169
Spisová značka súdneho spisu : 2K/60/2015
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

č. 012018

Spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., ako dražobník v zmysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dražbách) a podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o konkurze“)  zverejňuje  v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dražbách toto Oznámenie o dražbe.

Dražobník

Obchodné meno:                  BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,

                                              zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1169

Sídlo:                                    Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava

Adresa kancelárie:                Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica 

Zapísaný:                             Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 639/B

IČO:                                      36 669 415

Navrhovateľ dražby

Obchodné meno:                 BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,

                                            zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1169

Sídlo:                                   Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava

Adresa kancelárie:               Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica 

Zapísaný:                             Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 639/B

IČO:                                      36 669 415

správca úpadcu:

Obchodné meno:                                 Peter Lanák – AUTO PELA

Miesto podnikania:                              Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

IČO:                                                     10 987 631                                            

na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica , sp. zn. 2K/60/2015 zo dňa 20.08.2015 vyhlásený konkurz (uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 26.08.2015 , číslo 164/2015 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, adresa kancelárie: Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica   . Správca menom úpadcu koná v zmysle § 44 ods. 1 zákona o konkurze a počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 zákona o konkurze.

Miesto konania dražby:    Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava,    v priestoroch zasadacej miestnosti 

 

Dátum konania  dražby:                      3.7.2018

Čas otvorenia dražby:                        09.00 hod.

Dražba:                                                1. kolo dražby 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Lučenec,  katastrálny odbor, zapísané na LV č. 40 , k.ú. Gregorova Vieska, obec GREGOROVA VIESKA, okres Lučenec a to :

 

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

69

165

Zastavané plochy a nádvoria

70

165

Zastavané plochy a nádvoria

 

(ďalej len  „ Predmet dražby“)

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

Opis a stav predmetu dražby:

Pozemky č. 69 a 70  sa nachádzajú v obci Gregorova Vieska, okres Lučenec, konkrétne v okrajovej juhovýchodnej časti obce. Obec leží v regióne Novohrad, severozápadne, asi 7 km od okresného mesta Lučenec. Pozemky sú na liste vlastníctva charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria, sú vedľa hľavnej cesty prechádzajúce obcou, sú s možnosťou napojenia na základné inžinierske siete, t.j. elektrickú energiu a vodu, sú priamo prístupné z verejnej komunikácie. Na pozemkoch je postavený starší zdevastovaný a nevyužívaný rodinný dom.

Pozemok č. 173 sa nachádza v juhovýchodnej časti extravilánu obce Gregorova Vieska. Terén pozemku prechádza z roviny do mierneho svahu. Na samotnom pozemku sa nachádzajú ovocné stromy – vysokokmenné druhu: slivky, jablone, orech v počte cca 26 kusov, vek stromov sa odhaduje na cca 30 rokov, t.j. pozemok je využívaný ako ovocná záhrada. Pozemok je oplotený a prístup naň je možný z poľnej cesty. 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

 

 1. Záložné práva:

Nasledujúce  záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:

 • Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.9600502/93838/2014/Liv z 3.2.2014 na pozemky registra EKN parc.č. 69,70, Z 1045/14 - 11/14, 135/17, 23/18
 • Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica o zriadení záložného práva č.9600502/5/4435571/2014/Liv z 22.10.2014 na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, Z 217/15- 13/15, 135/17, 23/18
 • Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica o zriadení záložného práva č.9600502/5/4249988/2014/Liv z 7.10.2014 na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, Z 219/15 - 14/15, 135/17, 23/18
 • Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica o zriadení záložného práva č.9600502/5/5331212/2014/Liv z 30.10.2014 na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, Z 220/15- 15/15, 135/17, 23/18
 1. Nájomné práva viaznuce na predmete dražby
 • Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby

 

 1. Iné skutočnosti viaznuce  na Predmete dražby
 • Poznámka: Počas trvania záložného práva č.9600502/5/93838/2014/Liv z.10.01.2014 Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, sa v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, s pozemkami registra E KN parc.č. 69,70 - P 235/14 zapísané 06.03.2014 - 6/14, 135/17, 23/18
 • Poznámka: Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods. 2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva č.9600502/5/4435571/2014-Liv zo 7.10.2014, bez súhlasu správcu dane - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, P 42/15, zapísané 21.1.2015 - v. z. 9/15, 135/17, 23/18
 • Poznámka: Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods. 2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva č.9600502/5/4249988/2014/Liv zo 22.9.2014, bez súhlasu správcu dane - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, P 44/15, zapísané 21.1.2015 - v. z. 10/15, 135/17, 23/18
 • Poznámka: Poznamenáva sa zákaz daňovému dlžníkovi podľa § 81 ods. 2 Daňového poriadku nakladať s predmetom záložného práva č.9600502/5/5331212/2014/Liv z 15.12.2014, bez súhlasu správcu dane - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, na pozemky registra E KN p. č. 69, 70, P 45/15, zapísané 21.1.2015 - v. z. 11/15, 135/17, 23/18

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 108/2017, ktorý vypracoval  Ing. Štefan Pastierovič,   znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov pod ev. č. 912652. 

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 1 240 EUR

Najnižšie podanie:                            1 240  EUR  

Minimálne prihodenie:                        100 EUR

Výška dražobnej zábezpeky:              300 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu IBAN: SK36 1100 0000 0029 4201 0244 vedený v Tatra banke, a.s. . Variabilný symbol 012018
 2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
 3. Banková záruka
 4. Notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom .

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:   do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

 1. Originál príkaz na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby, inak účastník nebude pripustený k dražbe.
 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky
 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
 4. Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihneď po skončení dražby v hotovosti účastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastníkovi dražby ihneď po skončení dražby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, číslo účtu  IBAN: SK36 1100 0000 0029 4201 0244 vedený v Tatra banke, a.s. , pod variabilným symbolom 032017 a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby.

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1:   05.06.2018      o 10:30 hod.

Obhliadka 2:   11.06.2018      o 10.30 hod.

Organizačné opatrenie: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore minimálne 24 hodín  vopred na tel. čísle +421 911 433330

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Po úhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom  v  zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, keď sa vyhotovuje o priebehu dražby notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 2. Ak ide o predmet dražby podľa §20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť , predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v tomto oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O tom dražobník túto osobu poučí. 
 3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 4. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
 5. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Meno, priezvisko a sídlo notára:

Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 zákona č. 257/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

 

 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí , že tým bola dotknutá na svojich právach , požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu , ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenska v znení zákona č. 454/2004 Z.z. , v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.  V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podal na súde žalobu podľa bodu 1. tohto poučenia je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. tohto poučenia sú navrhovateľ dražby. dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto poučenia.
 4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo  príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonávať riadnu obhliadku predmetu dražby. 

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,

správca