Dražba nehnuteľností v obci Hajnáčka v katastrálnom území Hajnáčka

Katastrálne územie:
Hajnáčka
Obec:
Hajnáčka

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 21.08.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180035
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby v priestoroch notárskeho úradu Mgr. Petra Michaličku, A. Hlinku súp. č. 1649, 962 12 Detva
D. Dátum konania dražby 21. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:30
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Rimavská Sobota, obci Hajnáčka, katastrálne územie Hajnáčka, Okresný úrad Rimavská Sobota - katastrálny odbor na LV č. 30 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 487, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 691/3, v podiele 1/1,

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 689/1 o výmere 435 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 691/1 o výmere 2064 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1,

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 691/3 o výmere 139 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1

 

H. Opis predmetu dražby

Dom sa nachádza v obytnej časti obce Hajnáčka, okres Rimavská Sobota, v uličnej zástavbe rodinných domov so štandardným vybavením. Dom je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie, terén je rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu. Úzke centrum obce je vzdialené cca. 300 m, kde je základná občianska vybavenosť, doprava prímestská autobusová, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 25 km. Hustota obyvateľstva je priemerná. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, štandardne vybavený, opotrebovanie zodpovedá veku, vyžaduje výmenu pôvodných zariaďovacích predmetov a prvkov krátkodobej životnosti. V mieste je tiché prostredie od dopravy, prírodné lokality do 1 km.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 487 na parc.č. 691/3 v k.ú. Hajnáčka

Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má dve nadzemné a jedno podkrovné podlažie. Dom bol daný do užívania v r. 1990, pozostáva z jednej bytovej jednotky s piatimi obytnými miestnosťami s príslušenstvom, súčasťou domu je v I. NP aj garáž. Dom je napojený na verejné rozvody elektriny a plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy, v ulici je možnosť napojenia na verejný zdroj pitnej vody.

Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou z r. 2008; - Zvislé nosné konštrukcie nezateplené - 1. NP - murované z tehál hr. 40 cm; 2. NP, 1. PK - murované z tehál hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK – tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. NP, 2. NP - tvrdé drevo;

- Strecha - krovy väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - škridlové ťažké z r. 2016; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky na báze umelých látok – čiastočne popraskané; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP – kuchyne pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP, 1. PK - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité drevené; 1. PK - plastové; okenné žalúzie - 1. PK - kovové; vonkajšie rolety - 2. NP – plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností podlahoviny z PVC; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; 1. PK - liate terazzo, lepené povlakové podlahy; - Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák elektrický a plynový s elektrickou rúrou; 1. NP - plynový sporák; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; 2. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; 2. NP - splachovací s umývadlom; - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - rámové s výplňou; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové rebrové a nové vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn z r. 1995; 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP, 2. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP, 2. NP - rozvod zemného plynu.

Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, s pôvodným vybavením, opotrebovanie zodpovedá veku, vyžaduje výmenu pôvodných zariaďovacích predmetov a prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

 

Plot

Plot má betónové základy pod oceľovými stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva.

 

Studňa

Studňa sa nachádza na parc.č. 689/1, je kopaná, vystužená betónovými skružami s betónovým poklopom, slúži ako zdroj pitnej vody, napojením na domácu vodáreň v dome – ohodnotená samostatne.

 

Vodovodná prípojka

Jedná sa o napojenie RD na zdroj pitnej vody zo studne.

 

Domáca vodáreň

Jedná sa o domácu vodáreň, umiestnená je pod schodiskom v I.NP domu, napojená do studne.

 

Kanalizačná prípojka

Jedná sa o odvedenie splaškovej kanalizácie z RD do žumpy, prípojka prechádza parc.č. 691/1.

Žumpa

Žumpa je z monolitického betónu s betónovým poklopom, osadená v záhrade na parc.č. 691/1.

 

Plynová prípojka

Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod plynu z ulice, prípojka prechádza predzáhradkou na parc.č. 691/1.

 

Elektrická prípojka

Jedná sa o vzdušné napojenie RD na verejné NN rozvody z ulice.

 

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na pozemky a stavbu C KN parc.č. 689/1, 691/1, 691/3 (č.súp. 487 rodinný dom), podľa zmluvy č. Z 1716547-15 (V 665/2015), povolené dňa 15.4.2015 - 51/15

Iné údaje:
Žiadosť o opravu priezviska R 502/2013 - 107/13
Kvitancia Z 2832/2014 - 187/2014
Zlúčenie podielov pri zápise Z 1238/15 - 58/15;
Výmaz zál.práva V 2980/13 (Z 1238/2015) - 58/15;

Poznámka:
Oznámenie o začatí realizácie záložného práva predajom zálohu formou dobrovoľnej dražby od Dražby a aukcie, s.r.o., Flámska 1, 036 01 Martin na pozemky C KN parc.č. 689/1, 691/1, 691/3 a na stavbu súp.č. 487 rodinný dom na C KN parc.č .691/3, podľa zn. 180035 (P 148/2018), zapísané dňa 09.05.2018 - 45/18

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením neúspešná
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Hanajík Ivan
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 21.10.1966
V. Odhad ceny predmetu dražby 40.100,00 €