Dražba nehnuteľností v obci Haláčovce v katastrálnom území Haláčovce

Katastrálne územie:
Haláčovce
Obec:
Haláčovce

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 48.000,00 € 30.08.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180013
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 30. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bánovce nad Bebravou, obci Haláčovce, katastrálne územie Haláčovce, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - katastrálny odbor na LV č. 329 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 3, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 317, v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 315 o výmere 2207 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 316 o výmere 1600 m2, druh pozemku záhrady,   v podiele 1/1,

-  pozemok – parcela C-KN parc. č. 317 o výmere 983 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č.3 sa nachádza na južnom okraji zastavaného územia obce Haláčovce, pri hlavnej miestnej komunikácii v zástavbe starších rodinných domov.

Vzdialenosť do centra obce je cca 500 m, vzdialenosť do okresného mesta Bánovce je cca 6,0 km.

Rodinný dom je umiestnený pri hlavnej miestnej komunikácii. V tesnej blízkosti sa nachádza autobusová zastávka prímestskej dopravy . V obci Haláčovce sa nachádza obecný úrad a obchody so základným sortimentom tovarov a služieb. V  priľahlej miestnej komunikácii sú uložené verejné rozvody vody, zemného plynu a NN.

Orientácia okien obytných miestností je prevažne na východ. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bánovce nad Bebravou sa dlhodobo pohybuje pod 10%.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 3

POPIS STAVBY

Rodinný dom s.č.3 sa nachádza na južnom okraji zastavaného územia obce Haláčovce, pri hlavnej miestnej komunikácii v zástavbe starších rodinných domov.

Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec vybavenie domu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis rodinného domu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Dispozičné riešenie stavby:

stavba bola zhotovená ako dvojpodlažná s neobytným podkrovím. Prvé nadzemné podlažie tvoria pivnice, ktoré sú osadené vo svahu a druhé nadzemné podlažie je obytné.

Dispozične sa na obytnom podlaží nachádzajú tri izby, veranda s chodbou, kuchyňa, špajza, schodisko do podkrovia, kúpeľňa a WC. Vstup do domu je vonkajším schodiskom z bočnej ľavej strany domu od ulice.

V podkroví sú povalové priestory.

Pivnice podlažie tvorí kotolňa a skladové priestory. Vstupuje sa priamo z dvora.

Stavba je osadená v mierne svahovitom teréne, základy sú betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou, nosné murivo je z tehál hr. do 40 cm, stropy sú monolitické s rovným podhľadom, nad obytným podlažím je drevený trámový s podbitím a zhotoveným sadrokartónovým podhľadom, strecha je drevená s prednou manzardou a škridľovou krytinou, fasádne omietky brizolitové čiastočne neukončené po osadení nových plastových okien, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, uzemnenie nie je zhotovené, vchodové dvere plastové, ostatné drevené boli iba čiastočne osadené - dýhované do drevených zárubní, okná prevládajú nové plastové zdvojené s PVC žalúziami, podlahy obytných miestností drevené plávajúce, ostatné miestnosti keramická dlažba, vykurovanie je ústredné plynovým kotlom osadeným v kotolni, zhotovené sú podlahové rozvody ÚK, vstupné vonkajšie schodisko je betónové monolitické, elektroinštalácia svetelná aj motorická s poistkovými automatmi, rozvod teplej a studenej vody, ohrev TÚV bojlerom v kúpeľni aj v pivnici pri kotli, prívod vody z vlastnej kopanej studne - možnosť napojenia na verejný vodovod, keramické obklady sú v kúpeľni a WC a kuchyni okolo kuchynskej linky a sporáka, WC je splachovacie, odpadové potrubie plastové zaústené do žumpy.

Pôvodný rodinný dom začal súčasný vlastník opravovať. Boli postupne vymenené prvky krátkodobej životnosti - podlahy, okná, vnútorné omietky, rozvody ÚK, NN, vody a kanalizácie, vybavenie kuchyne a kúpeľne vrátane krbových kachiel, výmena dverí, sadrokartónové podhľady, keramické obklady a dlažby.

Údržba objektu sa postupne vykonáva v interiéry domu, nutná je oprava fasády, strešnej krytiny a prístupu do domu od ulice.

Predpokladaná životnosť murovanej stavby je v zmysle použitej metodiky 80 - 100 rokov, vzhľadom na technický stav zistený pri obhliadke predpoklad 100 rokov.

1. Nadzemné podlažie - pivnice

Betónové základové pásy, zvislé nosné murivo je z tehál plných pálených v hrúbke steny do 400 mm, v kombinácii s betónovými stenami. Stropy sú oceľobetónové s rovným podhľadom. Strecha je manzardová, vytvorená dreveným krovom. Strešnú krytinu tvorí pálená škridľa. Klampiarske konštrukcie sú vytvorené z pozinkovaného plechu v rozsahu dažďových zvodov a žľabov, ako oplechovanie parapetov. Fasádne omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vnútorné deliace konštrukcie (priečky) sú murované v hrúbke do 150 mm. Okná sú drevené dvojité s doskovým ostením. Vnútorné dvere sú hladké, plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy sú betónové, hrubé. Je tu zhotovený rozvod elektroinštalácie, plynoinštalácie, vody studenej a odkanalizovanie je zaústené do vlastnej žumpy. V kotolni je plynový kotol ÚK, elektrický ohrievač TÚV - bojler, sporák na tuhé palivo a obmurovaná plechová vaňa. V sklade je osadená domáca vodáreň. Ostatné položky sa na oceňovanom podlaží nevyskytujú.

2. Nadzemné podlažie

Na druhé nadzemné podlažie - obytné podlažie sa vstupuje vonkajším betónovým schodiskom, zvislé nosné murivo je z tehál plných pálených v hrúbke do 400 mm. Stropy sú drevené trámové, znížené sadrokartónovým rovným podhľadom. Okná prevládajú plastové nové s PVC žalúziami. Vnútorné dvere sú nové drevené dyhované, osadené iba čiastočne na 30%.

Vybavenie podlažia:

izby - podlahy drevené plávajúce nové, drevený obklad stien - tatranský profil po celej výške, okná nové plastové s PVC žalúziami. 1x krbová pec, nové stierky, vykurovanie podlahové

kuchyňa - nová kuchynská linka dl. 4,5 m s barovým pultom, 1 x plynový sporák, 1 x drez nerezový, 1 x digestor nerezový, podlaha drevená plávajúca, keramický obklad stien okolo linky, drev. obklad stien po celej výške

kúpelňa - 1 x plastová vaňa s keramickým, obkladom, 1 x umývadlo, 1 x elektrický bojler, 1 x WC kombi, podlaha ker. dlažba, podlahové elektrické vykurovanie, ker. obklad stien do výšky 1,75 m

 

Hospodárska budova

POPIS STAVBY

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec vybavenie hospodárskej budovy tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Predmetom ohodnotenie je samostatne stojaca prízemná murovaná stavba so sedlovou strechou, bez podpivničenia a bez podkrovia, obsahujúca jeden priestor. Svojim charakterom sa jedná o drobnú stavbu do 25 m2. Stavba bola realizovaná v roku 1962. Je funkčná, užívaná ale neudržovaná, bez viditeľných porúch a statických vád. Predpokladaná životnosť v dĺžke 70 rokov.

1. Nadzemné podlažie

Betónové základové pásy, murivo je z pórobetónových tvárnic v hr. steny 300 mm. Drevený trámový strop s podbitím. Sedlová strecha je tvorená dreveným krovom, strešnú krytinu tvorí pálená škridľa. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlaha je hrubá betónová. Dvere sú drevené zbíjané, osadené do plechových zárubní. Okno je drevené zdvojené.

Ostatné položky sa na oceňovanom podlaží nevyskytujú.

 

Plot murovaný

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec vybavenie prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Murovaný plot za domom je vyhotovený z tehál plných pálených v hrúbke do 300 mm. Výška plotu je 1,60 m nad upravený terén. Plot má betónové základy.

 

Plot uličný

Uličný plot je zrealizovaný na betónových základoch s podmurovkou s betónových plotových tvárnic a so stĺpikmi z betónových plotových tvárnic. Výplň plotu je čiastočne drevenými doskami a čiastočne technickou textíliou. V plote sa nachádzajú drevené vráta a vrátka.

Dokončenosť plotu je cca 70% čo je zohľadnené v redukcii dĺžky a plochy výplne.

 

Studňa - Kopaná

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Jedná sa o kopanú studňu, ktorá pôvodne slúžila obyvateľom domu ako zdroj pitnej vody, neskôr na zavlažovanie záhrady, zhotovená je z betónových skruží priemeru 1000 mm, hĺbka studne 10,50m, súčasťou je elektrické čerpadlo, ....... životnosť predpokladám 100 rokov

 

Vodovodná prípojka

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Prípojka vody je vedená od kopanej studne na dvore k oceňovanému rodinnému domu. Zhotovená bola v roku 1960 o dĺžke 5,00 m.

 

Domáca vodáreň

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Predmetom ohodnotenie je domáca vodáreň - Darling umiestnený v pivničných priestoroch domu s napojením na studňu

Kanalizačná prípojka

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Prípojka kanalizácie je vedená od rodinného domu k vlastnej žumpe, zhotovená bola z kameninových rúr priemeru 125 mm o dĺžke 7 mm v roku 1962.

 

Žumpa

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Jedná sa o betónovú monolitickú žumpu s oceľovým poklopom, zhotovenú v priestore povedľa domu. Do žumpy je pripojená kanalizačná prípojka z rodinného domu. Objem žumpy je 9,0 m3. Zhotovená bola podľa dostupných údajov a od vlastníkov susedných nehnuteľností v roku 1962 pri výstavbe rodinného domu, životnosť predpokladaná v zmysle použitej metodiky 80 rokov.

 

Plynová prípojka

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Prípojka plynu pre RD je zhotovená z oceľových rúr priemeru 40 mm, dĺžka 9,50 m, hlavný uzáver plynu a meranie je v oplotení od ulice. Prípojka bola zhotovená v roku 1992, napojený je plynový kotol ÚK a sporák v kuchyni, životnosť predpokladaná  50 rokov.

 

Vonkajšie schody

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt rodinného domu nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec prevedenie objektu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Popis objektu v zmysle Znaleckého posudku č.197/2011 (Ing. Jozef PILÁT).

Jedná sa o vonkajšie schodisko do rodinného domu zhotovené na žel. betónovej doske s betónovým povrchom. Počet stupňov 9 x 1,20 m šírka, zhotovené boli pri výstavbe rodinného domu, životnosť predpoklad v zmysle použitej metodiky 80 rokov.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Pod V 254/13 zo dňa 12.03. 2013 sa zriaďuje záložné právo na pozemky reg. C KN a to parc. č. 315, 316, 317 a dom súp. č. 3 na parc. č. 317 v podiele 1/1, v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 - 11/13;

Z 1280/15 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa GP č. 36 566 497- 206/2015 na pozemku reg. C KN parc. č. 315 týkajúce sa elektroenerg. zariad.: 1022 kV VN linka č. 299 na trase Rz Topoľčany - Rz Bánovce nad Bebravou - 44/15;

Z 1135/16 - Exekučný príkaz EX 2885/2015 z 19. 7. 2016 od Mgr. Jozef Deák, Horná 23, Banská Bystrica na vykonanie exekúcie zriadením exek. zálož. práva na pozemky reg. C KN parc. č. 315, 316, 317 a na stavbu rod. dom. s. č. 3 na C KN parc. č. 317 v podiele 1/1 - 22/16;- AKN - 52/17;

Z 1817/16 - Exekučný príkaz EX 18050/2014-16 z 30. 11. 2016 od JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Južná trieda 93, 040 01 Košice na zriadenie exek. zálož. práva na pozemky reg. C KN parc. č. 315, 316, 317 a na stavbu rod. dom. s. č. 3 na C KN parc. č. 317 v podiele 1/1 - 36/16;

Z 772/2017 - Exekučný príkaz EX 10/17 zo dňa 10.05.2017 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba - dom s.č. 3 na poz. reg C KN parc.č. 317 a poz. reg. C KN parc. č. 315, 316, 317, podiel 1/1, - JUDr. Zuzana Kubešová, ul. Streďanská 4055, 955 01 Topoľčany (IČO: 36 100 030) - 36/17;
P 190/2017 - Exekučný príkaz zo dňa 4. 7. 2017 od Mgr. Jozef Deák, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica na vykonanie exekúcie EX 2885/2015 predajom pozemkov reg. C KN parc. č. 315, 316, 317 a stavby rod. dom s. č. 3 na C KN parc. č. 317 v podiele 1/1 - 55/17;

Poznámka:
P 97/2017 - Upovedomenie zo dňa 5. 4. 2017 od JUDr. Zuzana Kubešová, ul. Streďanská 4055, 955 01 Topoľčany o začatí exekúcie EX 10/17 zriadením exek. zálož. práva na pozemky reg. C KN parc. č. 315, 316, 317 a na rod. dom s. č. 3 na C KN parc. č. 317 v podiele 1/1 - 24/17;

Poznámka:
P 189/2017 - Upovedomenie zo dňa 4. 7. 2017 od Mgr. Jozef Deák, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica o spôsobe vykonania exekúcie EX 2885/2015 predajom pozemkov reg. C KN parc. č. 315, 316, 317 a stavby rod. dom s. č. 3 na C KN parc. č. 317 v podiele 1/1 - 54/17;

Poznámka:
P 48/2018 - Oznámenie zo dňa 16. 2. 2018 od Dražby a aukcie, s.r.o., Flámska 9783/1, 036 01 Martin o začatí realizácie záložného práva V 254/13 predajom pozemkov reg. C KN parc. č. 315, 316, 317 a stavby rod. domu s. č. 3 na C KN parc. č. 317 dobrovoľnou dražbou. Zákaz prevedenia predmetu zálož. práva na iného bez súhlasu zálož. veriteľa - 11/18;

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 72/2018 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Jurajom Sedláčkom v sume 48.000,00 €
K. Najnižšie podanie 48.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 500,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 7.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou 3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 180013

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka 14.08.2018 14:00 hod. 2. obhliadka 15.08.2018 14:00 hod. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
-
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu dražobníka.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Michal
c) priezvisko Capek
d) sídlo Nám. Gen. M. R. Štefánika 19, 977 01 Brezno