Dražba nehnuteľností v obci Handlová v katastrálnom území Morovno

Katastrálne územie:
Morovno
Obec:
Handlová

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.08.2018 Stiahnuť
SAN & DRUM INVEST s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD - 08/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko SAN & DRUM INVEST s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Dunajská481108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dunajská
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný , oddiel: , vložka číslo:
IV. IČO/ dátum narodenia 47660457
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Martina Wawrinská
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Chorvátska
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Slovenský Grob d) PSČ 90026
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 12.07.1990
C. Miesto konania dražby Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č.d. 229
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmet dražby


 

- rodinný dom, súp. č. 90, postavený na pozemku CKN parc. č. 789,  

zapísaný na liste vlastníctva č. 198, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, k.ú. Morovno, obec: Handlová, okres: Prievidza, a to v spoluvlastníckom podiele 1/1

- pozemok

parc. č. CKN 789, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 712 m2,

parc. č. CKN 791/1, druh pozemku Záhrady o výmere 815 m2,

parc. č. CKN 791/2, druh pozemku Orná pôda o výmere 1237 m2,

zapísané na liste vlastníctva č. 198, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, k.ú. Morovno, obec: Handlová, okres: Prievidza

Predmet sa draží tak ako stojí a leží.

Dôvody upustenia od dražby:

- v zmysle ust. § 19 ods. 1písm. a) zákona NRSR č. 527/2002 Z. z.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.