Dražba nehnuteľností v obci Handlová v katastrálnom území Handlová

Katastrálne územie:
Handlová
Obec:
Handlová

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 40 800,00 EUR 28.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO099/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 28. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2474

Prievidza

Prievidza

Handlová

Handlová

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

2930/2

Zastavané plochy a nádvoria

237

2930/4

Zastavané plochy a nádvoria

35

4365/2

Zastavané plochy a nádvoria

57

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

968

2930/2

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu v Handlovej

Popis stavby:

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom, obidve podlažia sú nadzemné. Dom je spojený s ďalším rodinným domom, majú spoločnú jednu stenu. Dispozičné riešenie je zrejmé z príloh.

Žiadna technická dokumentácia sa vzhľadom k veku nezachovala, pri popise a ohodnotení jednotlivých konštrukcií je vychádzaná z dostupných informácií a odborného odhadu.

Základy sú kamenné.

Zvislé nosné konštrukcie sú kamenné múry hr. nad 60 cm.

Stropy sú z drevených trámov s doskovým záklopom.

Strecha je valbová, nosná konštrukcia je drevený krov, krytina strechy je z azbestocementových šablón na latovaní, bez poistnej hydroizolácie. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, taktiež žľaby a zvody.

Schodisko do 2.NP je drevené s podstupnicami.

Komín je murovaný.

Vnútorné priečky sú murované z tehál.

Vnútorné omietky sú vápenno - cementové, finálna povrchová úprava je maľba. Stropy sú znížené podhľadom z dosák a omietnuté, v 1.NP dodatočne zateplené polystyrénom. V prednej izbe na 2.NP je podhľad zo sádrokartónu.

Podlahy:

1.          NP - vo WC a kúpeľni je keramická dlažba, v chodbe je PVC, v izbách je laminátová podlaha, v jednej izbe je pôvodná drevená dlážka, v sklade paliva je hrubá betónová podlaha

2.          NP       - v chodbe a prednej izbe je laminátová podlaha, v zadných izbách drevená dlážkovica

Fasáda domu je nie zateplená, finálna povrchová úprava je brizolit, časť stien je bez povrchovej úpravy.

Okná sú rôzne, v rekonštruovanej časti (1.NP obývačka, izba a kuchyňa, 2.NP izba) sú PVC s izolačným dvojsklom, parapety DTD + AL, v ostatných miestnostiach prevažne drevené s doskovým ostením (parapety drevené + pozinkované.

Na niektorých oknách sú AL žalúzie resp. látkové vertikálne žalúzie, na 2.NP v zadných izbách vonkajšie rolety.

Interiérové dvere sú rôzne, rámové, resp. hladké, do oceľových aj obložkových zárubní. Vstupné dvere sú plastové. Garážová brána je z oceľových profilov, výplň drevená.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
EX 2225/2011 - U - Mgr. Milan Somík - opr. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Prieviddza - upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva – P 638/17 - VZ 1743/17
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby – Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava - opr. Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava - P 168/18 – VZ 478/18

ČASŤ C: ŤARCHY:
Na parc.č. 2930/2, 2930/4, 4365/2 a rod. dom č.s. 968 na parc.č. 2930/2: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 4511/16 - VZ 2000/16, VZ 2001/16
EX 2225/2011 - P - Mgr. Milan Somík - opr. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Prieviddza - zriadenie exekučného záložného práva - Z 4126/17 - VZ 1743/17

INÉ ÚDAJE
Kvitancia - Z 2801/2017 - v.z. 1426/2017
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 130/2018 zo dňa 29.06.2018, Gálik Andrej Ing., VŠH: 40 800,00 EUR
K. Najnižšie podanie 40 800,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 8 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 9918 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 07.09.2018 o 14:00 hod. Obhliadka 2: 21.09.2018 o 14:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Pod Šachtou 968/9, 972 51 Handlová-Horný Koniec.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra