Dražba nehnuteľností v obci Hanušovce nad Topľou v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou

Katastrálne územie:
Hanušovce nad Topľou
Obec:
Hanušovce nad Topľou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 051/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 15,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby boli hnuteľné veci, a to:

 1. Silo spodsuvnou podlahou, typ: TVP001, rok výroby 2012, výrobné číslo: JUSO1
 2. Pásový dopravník, typ: TVP002, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS02
 3. Magnet, typ: TVP003, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS03
 4. Kladivový drvič, typ: TVP004, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS04
 5. Korčekový vynášač, typ: TVP005, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS05
 6. Silo mokrej suroviny, typ: TVP006, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS06
 7. Závitovkový dopravník, typ: TVP010, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS10
 8. Kladivový drvič, typ: TVP011, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS11
 9. Pneu transport škrupiny drvič - silo, typ: TVP012, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS12
 10. Silo suchého materiálu, typ: TVP013, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS13
 11. Závitovkový dopravník k lisu, typ: TYP014, počet kusov: 2, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS14/1 a JUS14/2,
 12. Peletizér, typ: TVP015, počet kusov: 2, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS15/1 a JUS15/2
 13. Pneutransport peletiek od lisu, typ: TVP016, počet kusov: 2, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS16/1 a JUS16/2
 14. Chladič – triedenie, odprášenie, chladenie, typ: TVP017, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS17
 15. Korčekový vynášač, typ: TVP018, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS18
 16. Silo na peletky, balička Big Bag, typ: TVP019, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS19
 17. Baliaca váha so zváračkou sáčkov, typ: TVP020, výrobné číslo: JUS20
 18. Pneu odsávanie prachu z lisu, typ: TVP021, počet kusov: 2, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS21/1 a JUS21/2
 19. Kompresor, typ: TVP022, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS22
 20. Filter, typ: TVP023, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS23
 21. Riadiace skrine, typ: TVP024, rok výroby: 2012, výrobné číslo: JUS24
 22. Kabeláž vrátane ovlad.skriniek, počet kusov: set
 23. Fluidná sušiareň 4 x 2,5, typ: TRO01, rok výroby: 2012, výrobné číslo: SJUS01
 24. Destoner separátor kameňa 3 x 3, typ: TRO02, rok výroby: 2012, výrobné číslo: SJUS02
 25. Rotačný kalibrátor, typ: TRO03, rok výroby: 2012, výrobné číslo: SJUS03
 26. Silo 4x4, typ: TRO04, rok výroby: 2012, počet kusov: 5, výrobné číslo: SJUS04/1, SJUS04/2, SJUS04/3, SJUS04/4, SJUS04/5
 27. Kónusový drtič orechov, 3 ks, typ: TRO05, rok výroby: 2012, počet kusov: 3, výrobné číslo: SJUS05/1, SJUS05/2, SJUS05/3
 28. Kalibračné sitá, typ: TRO06, rok výroby: 2012, počet kusov: 4, výrobné číslo: SJUS06/1, SJUS06/2, SJUS06/3, SJUS06/4
 29. Pneumatický vibračný stôl, typ: TRO07, rok výroby: 2012, počet kusov: 2, výrobné číslo: SJUS07/1 a SJUS07/2
 30. Kompresor, typ: TRO09, rok výroby: 2012, výrobné číslo: SJUS09
 31. Dopravníky, typ: TRO10, rok výroby: 2012, výrobné číslo: SJUS10
 32. Elektrické rozvádzače, typ: TRO11, rok výroby: 2012, výrobné číslo: SJUS11
 33. Silo suchého materiálu, typ: TRO12, rok výroby: 2012, výrobné číslo: SJUS12.

Predmet dražby je súbor hnuteľných vecí, a to plne automatická technologická linka na spracovanie vlašských orechov a výrobu peliet pozostávajúca z jednotlivých súčastí vrátane príslušenstva. Predmet dražby sa nachádza v priestoroch nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 786, k. ú. Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby je uverejnený v prílohe k podaniu

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby sú uverejnené v prílohe k podaniu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 729.476,40 € s DPH