Dražba nehnuteľností v obci Hanušovce nad Topľou v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou

Katastrálne územie:
Hanušovce nad Topľou
Obec:
Hanušovce nad Topľou

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 377.250,- EUR 03.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 228/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 27
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 814 99
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00682420
C. Miesto konania dražby Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov, miestnosť ʺSalónik I.ʺ
D. Dátum konania dražby 03. 08. 2018
E. Čas konania dražby 15:30 hod.
F. Kolo dražby Druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 786, okres Vranov nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, katastrálne územie Hanušovce nad Topľou a to:

 

 

Pozemky- parcely registra „C“:

parc. č. 2343/1 o výmere 21318 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/4 o výmere 758 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/6 o výmere 4953 m2, druh pozemku: Orná pôda

parc. č. 2343/7 o výmere 102 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/8 o výmere 57 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/9 o výmere 428 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/10 o výmere 653 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/11 o výmere 335 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/32 o výmere 211 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/33 o výmere 788 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/34 o výmere 805 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/35 o výmere 629 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/38 o výmere 816 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/39 o výmere 68 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/41 o výmere 965 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/42 o výmere 656 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/43 o výmere 164 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/44 o výmere 81 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/45 o výmere 692 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 2343/178 o výmere 5 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

- súpisné č. 580, na parcele č. 2343/9, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Budova

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/4, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Obilný sklad

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/7, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Soc. zariad.

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/8, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Vrátnica

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/32, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Sklad str.techn.

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/33, druh stavby: Iná buodva, popis stavby: Sklad obil.

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/34, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Sklad obil.

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/38, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Sklad- stará PÚO

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/39, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Trafostanica

- bez súpisného č., na parcele č. 2343/45, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Hangar.sklad

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: 2x oplotenie areálu, vodovodná prípojka a vnútroareálový rozvod, splašková kanalizácia, prípojka NN – zemná Cu 4 x 35mm, vodomerná šachta, kanalizačné kontrólne šachty, spevnené plochy z monolitického betónu, prípojka NN – zemná 4x25 mm, prípojka Vn – vzdušná, trafostanica, plynová prípojka od zásobníkov do hlavnej výrobne, spevnené plochy z asfalto betónu 1969, spevnené plochy z asfalto betónu 2012,

spevnené plochy parkovisko z cestných panelov, mostová váha, zásobník plynu pre hlavnú výrobnú halu...

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Budova, súp. č. 580, na parc.C KN  č. 2343/9

POPIS STAVBY

STARÁ ADMINISTRATÍVNA -  SOCIÁLNA BUDOVA.

Stavba " Budova, súp. č. 580 ", bola vybudovaná na parc. C KN č, 2343/9 v roku 1969 ako administratívna - sociálna budova.

Budova je vybudovaná z tehelného muriva, je situovaná hneď pri vstupe do areálu hneď po pravej strane.

Z celkového pohľadu sa jedná sa o jednopodlažnú budovu, obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou, nepodpivničenú, nebytovú budovu pôvodne slúžiacu pre administratívu - kancelárske priestory, kuchyňu, prípravu jedál, laboratória, šatne a vážnicu s príslušným sociálnym zázemím.  Predmetná Budova je v súčasnosti len čiastočne využívaná, využíva ju len strážna služba.

Celková zastavaná plocha stavby je 435,36 m2.

Z celkového pohľadu je možné konštatovať, že  budova je v dezolátnom stave ( viď fotodokumentácia ) a má viac menej ukončenú svoju životnosť.  Jedná sa o  budovu pôvodne vybudovanú v roku 1969.

Z dispozičného hľadiska stavba bola vybudovaná ako budova pre pôvodne slúžiacu pre administratívu - kancelárske priestory, kuchyňu, prípravu jedál, laboratória, šatne a vážnicu s príslušným sociálnym zázemím.  Predmetná Budova je v súčasnosti len čiastočne využívaná, využíva ju len strážna služba.

Celá plocha slúžila prevádzkovým a podnikateľským účelom.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pätkách a pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosnú obvodová konštrukcia je vybudovaná z tehelného muriva o skladobnej hrúbke nad 30,0 do 45,0  cm. Vnútorné deliace steny sú vybudované z tehelného muriva. Vodorovné stropné konštrukcie sú drevené trámové s s rovným podhľadom ( s podbíjaním podhľadu ). Strecha je sedlová, je vybudovaná z drevenej tesárskej konštrukcie, so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Konštrukcie klampiarske sú z pozinkovaného plechu a sú úplné.

Vonkajšie úpravy povrchov sú z brizolitovej omietky, sú značne poškodené, vonkajší obklad sa vyskytuje, je z keramického kabrincového obkladu. Okná v prevládajúcej výmere sú drevené zdvojené, resp.  oceľové, jednoduché ( sklenená výplň je čiastočne porozbíjaná ) s vonkajšími kovovými mrežami, Dvere  sú, resp. boli, drevené, plné, v súčasnosti sú čiastočne odmontované.

Podlahy a  Dlažby sú betónové s povrchovou úpravou z cementového poteru. V administratívnych priestoroch sú z PVC, v sociálnych zariadeniach bola keramická dlažba. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej hladkej omietky, sociálne zariadenia sú čiastočne obložené keramickým obkladom, keramický obklad je v značnom rozsahu poškodený, 

Vykurovanie bolo lokálne, akumulačnými kachľami, v súčasnosti vykurovanie nie je funkčné, čiastočne v miestností pre strážnu službu je osadená piecka na pevné palivo. 

Rozvody elektroinštalácie boli svetelné a motorické, v súčasnosti sú rozvody viditeľné poškodené a je možné konštatovať, že nie sú funkčné. 

Rozvody vodovodu studenej a teplej, v súčasností  sú čiastočne poškodené a je možné konštatovať, že nie sú funkčné.

Sociálne zariadenia boli v predchádzajúcom období kompletne vybavené (umývadlami, sprchami, záchodovými misami ), v členení pre mužov a ženy, v súčasností sú poškodené, sú odmontované a na základe vykonanej fyzickej obhliadky je možné konštatovať, že sociálne zariadenia nie sú funkčné.

Do miestnosti pre strážnu službu bol namontovaný nový rozvod studenej vody a nová prípojka elektro.

Budova je istená bleskozvodom proti atmosférickým výbojom. Rozvody plynu nie sú vybudované.

Objekt bol  pôvodne  napojený na inžinierske siete nasledovne :  Prípojka vody bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu. Kanalizačná prípojka bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu so zaústením do vlastnej žumpy., Prípojka elektro NN bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu. Plynová prípojka nie je  zrealizovaná

V čase vykonanej fyzickej obhliadky bola budova odstavená od všetkých pôvodných inžinierskych sieti.

Budova za obdobie svoje životnosti prešla viacerými rekonštrukciami predovšetkým v časti prvkov krátkodobej životnosti, avšak všetko použiteľné vybavenie bolo k termínu obhliadky odmontované, resp, poškodené, číže v súčasnosti je nepoužiteľné. Budova pre ďalšie sprevádzkovanie si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky a je 50 - 90 rokov.

Vrátnica, na parc.C KN  č. 2343/8

POPIS STAVBY

VRÁTNICA S VÁŽNICOU.

Stavba " Vrátnica ", bola vybudovaná na parc. C KN č, 2343/8 v roku 1969 ako vrátnica s vážnicou. Budova je vybudovaná z tehelného muriva. Budova je situovaná hneď pri vstupe do areálu po ľavej strane.

Z celkového pohľadu sa jedná sa o jednopodlažnú budovu, obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou, nepodpivničenú, nebytovú budovu pôvodne slúžiacu pre vrátnicu, šatne a vážnicu s príslušným sociálnym zázemím.  Predmetná Budova nie je v súčasnosti vôbec využívaná, je doslovne nefunkčná.

Celková zastavaná plocha stavby je 82,82 m2,  je zatriedená ako budova, pretože pôdorysný rozmer nosných zvislých prvkov vo všetkých smeroch je menší ako 10,0 m.

Z celkového pohľadu je možné konštatovať, že  budova je v dezolátnom stave ( viď fotodokumentácia ) a má  ukončenú svoju životnosť.  Jedná sa o  budovu pôvodne vybudovanú v roku 1969.

Z dispozičného hľadiska stavba bola vybudovaná ako budova pre pôvodne slúžiacu pre vrátnicu, šatne a vážnicu s príslušným sociálnym zázemím. Celá plocha slúžila prevádzkovým a podnikateľským účelom.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pätkách a pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosnú obvodová konštrukcia je vybudovaná z tehelného muriva o skladobnej hrúbke nad 30,0 do 40,0  cm. Vnútorné deliace steny sú vybudované z tehelného muriva. Vodorovné stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom ( s podbíjaním podhľadu ). Strecha je sedlová, je vybudovaná z drevených tesárskych priehradových väzníkov, so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Konštrukcie klampiarske sú z pozinkovaného plechu a sú úplné.

Vonkajšie úpravy povrchov sú z brizolitovej omietky, sú značne poškodené, vonkajší obklad sa vyskytuje, je z keramického kabrincového obkladu. Okná v prevládajúcej výmere sú drevené zdvojené, resp. dvojité ( sklenená výplň je čiastočne porozbíjaná ), Dvere  sú, resp. boli, drevené, plné, v súčasnosti sú čiastočne odmontované.

Podlahy a  Dlažby sú betónové s nasledovnou povrchovou úpravou : v administratívnych priestoroch sú z PVC, v sociálnych zariadeniach bol cementový poter, podlahy a dlažby sú značne poškodené.. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej hladkej omietky, sociálne zariadenia nebolo obložené keramickým obkladom, bol tam len olejový náter. Vnútorné úpravy povrchov sú značne poškodené.

Vykurovanie bolo lokálne, v súčasnosti vykurovanie nie je funkčné.

Rozvody elektroinštalácie boli svetelné a motorické, v súčasnosti sú rozvody viditeľné poškodené a je možné konštatovať, že nie sú funkčné. 

Rozvody  studenej a teplej vody boli vybudované z pozinkovaného potrubia, v súčasností  sú značne poškodené a je možné konštatovať, že nie sú funkčné.

Sociálne zariadenia boli v predchádzajúcom období kompletne vybavené (umývadlom, záchodovou misou ).

Budova nie je istená bleskozvodom proti atmosférickým výbojom. Rozvody plynu nie sú vybudované.

Objekt bol  pôvodne  napojený na inžinierske siete nasledovne :  Prípojka vody bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu. Kanalizačná prípojka bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu so zaústením do vlastnej žumpy., Prípojka elektro NN bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu, vzdušným vedením. Plynová prípojka nie je  zrealizovaná

V čase vykonanej fyzickej obhliadky bola budova odstavená od všetkých pôvodných inžinierskych sieti.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky a je 40 - 70 rokov.

Budova nie je statický narušená a  je ju možné v plnom rozsahu rekonštruovať.

Soc. zariadenie, na parc. C KN  č. 2343/7

POPIS STAVBY

NOVÁ ADMINISTRATÍVNA -  SOCIÁLNA BUDOVA, na parc. CKN 2343/7.

Stavba " Soc. zariadenie  ", bola vybudovaná na parc.C KN  č. 2343/7 v roku 2013 ako administratívna - sociálna budova.

Budova je vybudovaná z tehelného muriva, Budova je situovaná oproti vstupu do areálu, cca 190 m od hlavnej brány.

Z celkového pohľadu sa jedná sa o jednopodlažnú budovu, obdĺžnikového pôdorysu s rovnou strechou, nepodpivničenú, nebytovú budovu slúžiacu pre administratívu - kancelárske priestory, šatne  s príslušným sociálnym zázemím v členení pre mužov a ženy.  Predmetná Budova je v súčasnosti  v plnom rozsahu využívaná, jej stav je veľmi dobrý.

Celková zastavaná plocha stavby je 141,33 m2 .

Z dispozičného hľadiska stavba je vybudovaná ako budova slúžiacu pre administratívu - kancelárske priestory,  šatne s príslušným sociálnym zázemím v členení pre mužov a ženy.  Celá plocha slúžila prevádzkovým a podnikateľským účelom.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pätkách a pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosnú obvodová konštrukcia je vybudovaná z tehelného muriva o skladobnej hrúbke nad 30,0 do 40,0  cm, obvodové steny sú zateplené. Vnútorné deliace steny sú vybudované z tehelného muriva. Vodorovné stropné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha je rovná, so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Konštrukcie klampiarske sú z pozinkovaného plechu a sú úplné.

Vonkajšie úpravy povrchov sú z hladkej omietky na báze umelých látok ( silikátové ), s výmerou nad 2/3 omietanej plochy stien, vonkajší obklad sa nevyskytuje. Okná sú plástové s vakuovým zasklením s vnútornými plástovými žalúziami, Dvere  sú drevené, plné, osadené do kovovej zárubne.

Podlahy v administratívnych priestoroch sú betónové s povrchovou úpravou z plávajúcej drevenej podlahy. Dlažby v sociálnom zariadení  sú betónové s povrchovou úpravou z keramickej dlažby.  Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej hladkej omietky, sociálne zariadenia sú obložené keramickým obkladom

Vykurovanie je lokálne, elektrickými konvektormi. 

Rozvody elektroinštalácie sú svetelné a motorické. Rozvody studenej a teplej, vody sú zrealizované z plástového potrubia, ohrev teplej vody je v elektrických bojleroch.  Sociálne zariadenia sú kompletne vybavené (umývadlami, sprchami, záchodovými misami ), v členení pre mužov a ženy.

Budova je istená bleskozvodom proti atmosférickým výbojom. Rozvody plynu nie sú vybudované.

Sociálne zariadenie je  napojený na inžinierske siete nasledovne :  Prípojka vody je napojená na vnútro areálový rozvod areálu. Kanalizačná prípojka je napojená na vnútro areálový rozvod areálu so zaústením do vlastnej žumpy., Prípojka elektro NN je napojená na vnútro areálový rozvod areálu. Plynová prípojka nie je  zrealizovaná

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky a je 80 - 90 rokov.

Sklad str. techn., na parc. CKN 2343/32

POPIS STAVBY

PLECHOVÁ HALA - OCEĽOVÝ SKLADOVÝ HANGAR

Stavba " Sklad str. techn.  ".  bola vybudovaná na parc. CKN 2343/32 " v roku 1969.   Jedná sa o jednopodlažnú stavbu - jednoloďovú halu, pôdorysného obdĺžnikového tvaru, bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou zastavanou plochou 215,61  m2. Hala slúži na skladovanie strojno - technologického zriadenia, je vybudovaná zo skeletovej kovovej konštrukcie. V súčasnosti je voľná a sú v nej zvieratá.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pätkách a  pásoch bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná z kovovej skeletovej konštrukcie z opláštením trapézovým pozinkovaným plechom, je zateplená.  Nosná skeletová konštrukcia je kotvená do betónových pätiek. Nosné stĺpy sú kovové, kruhového profilu, skeletový modul je 4,0*10,50m. Strecha je sedlová a je vybudovaná z oceľových priehradových väzníkov so strešnou krytinou z trapézového pozinkovaného plechu. Vodorovné stropné konštrukcie nie sú vybudované. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a  sú len čiastočné. Vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov sú len z náteru továrensky opracované.  Dvere a vráta sú oceľové. Okná sú oceľové, jednoduché. Podlahy sú betónové bez povrchovej úpravy. Rozvody : Vykurovania, Vodovodu, Kanalizácie, Elektroinštalácie a Plynovodu nie sú vybudované. Objekt nie je istený bleskozvodom proti atmosférickým výbojom.  

Na stavbe bola vykonávaná pravidelná údržba a opravy v potrebnom rozsahu. Opotrebovanie je primerané veku stavby.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky je 60 - 80 rokov.

Sklad obil., na parc. CKN 2343/33

POPIS STAVBY

SKLAD  VSTUPNÝCH  SUROVÍN

Stavba " Sklad obil.  ".  bola vybudovaná na parc. CKN 2343/33 " v roku 1969.   Jedná sa o jednopodlažnú stavbu - jednoloďovú halu,  pôdorysného obdĺžnikového tvaru,  bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou zastavanou plochou 797,50  m2. Hala slúži na skladovanie vstupných zásob ( orechov ) pre hlavnú výrobnú prevádzku, na ďalšie spracovanie, Hala je vybudovaná ako murovaná stavba zo zastrešením  s oceľovými priehradovými väzníkmi.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná z tehelného muriva o skladobnej hr. muriva nad 30 cm, čo je možné považovať za zateplený plášť. Strecha je sedlová a je vybudovaná z oceľových priehradových väzníkov so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Vodorovné stropné konštrukcie nie sú vybudované. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a  sú len čiastočné. Vonkajšie omietky sú vápenno - cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné, hladké. Dvere a vráta sú oceľové. Okná sú oceľové, jednoduché. Podlahy sú betónové  bez povrchovej úpravy. Vykurovanie nie je zrealizované.  Elektroinštalácia je svetelná. Rozvody vody boli vybudované v roku 2012 ako rozvody protipožiarnej vody. Rozvody  kanalizácie nie sú vybudované. Rozvody plynovodu nie sú vybudované. Objekt je istený bleskozvodom proti atmosférickým výbojom.  

Na stavbe nebola vykonávaná pravidelná údržba a opravy v potrebnom rozsahu. Opotrebovanie  nie je primerané veku stavby.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky je 60 - 80 rokov.

Sklad obil., na parc. CKN 2343/34

POPIS STAVBY

SKLAD  VSTUPNÝCH  SUROVÍN

Stavba " Sklad obil.  ".  bola vybudovaná na parc. CKN 2343/34 " v roku 1969.   Jedná sa o jednopodlažnú stavbu - jednoloďovú halu,  pôdorysného obdĺžnikového tvaru, bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou zastavanou plochou 797,50  m2. Hala slúži na skladovanie vstupných zásob ( orechov ) pre hlavnú výrobnú prevádzku, na ďalšie spracovanie, Hala je vybudovaná ako murovaná stavba zo zastrešením  s oceľovými priehradovými väzníkmi.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná z tehelného muriva o skladobnej hr. muriva nad 30 cm, čo je možné považovať za zateplený plášť. Strecha je sedlová a je vybudovaná z oceľových priehradových väzníkov so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Vodorovné stropné konštrukcie nie sú vybudované. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a  sú len čiastočné. Vonkajšie omietky sú vápenno - cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné, hladké. Dvere a vráta sú oceľové. Okná sú oceľové, jednoduché. Podlahy sú betónové  bez povrchovej úpravy. Vykurovanie nie je zrealizované.  Elektroinštalácia je svetelná. Rozvody vody boli vybudované v roku 2012 ako rozvody protipožiarnej vody. Rozvody  kanalizácie nie sú vybudované. Rozvody plynovodu nie sú vybudované. Objekt je istený bleskozvodom proti atmosférickým výbojom.  

Na stavbe nebola vykonávaná pravidelná údržba a opravy v potrebnom rozsahu. Opotrebovanie  nie je primerané veku stavby.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky je 60 - 80 rokov.

Hangar. sklad, na parc. CKN 2343/45

POPIS STAVBY

HLAVNÁ  VÝROBNÁ  HALA  S TECHNOLÓGIOU SPRACOVANIA ORECHOV

Stavba "  Hangarový sklad ".  bola vybudovaná na parc. CKN 2343/45 " v roku 2013.   Jedná sa o jednopodlažnú stavbu - jednoloďovú halu,  pôdorysného obdĺžnikového tvaru, bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou zastavanou plochou 698,53  m2. Hala slúži na skladovanie vstupných zásob ( orechov ) pre hlavnú výrobnú prevádzku, na ďalšie spracovanie, Hala je vybudovaná ako murovaná stavba zo zastrešením  s oceľovými priehradovými väzníkmi. Predmetná stavba bola vybudovaná na mieste starej pôvodnej stavby, ktorá v plnom rozsahu bola zbúraná a na ploche pôvodnej stavby, bola  vybudovaná v plnom rozsahu nová stavba.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná z  kovovej skeletovej konštrukcie s obvodovým plášťom nosného  tehelného muriva o skladobnej hr. muriva nad 30 do 40 cm, stavba je aj zateplená.. Strecha je sedlová a je vybudovaná z oceľových priehradových  väzníkov so strešnou krytinou z pozinkovaného  trapézového plechu. Vodorovné stropné konštrukcie nie sú vybudované. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a  sú len čiastočné. Vonkajšie omietky sú silikátové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné, hladké. Dvere a vráta sú plástové so zateplením. Okná sú plástové s vakuovým zasklením.

Podlahy sú betónové z dratkobetónu hr. 150 mm s bezprašnou povrchovou úpravou spevnenou práškovou posypovou zmesou STACHETOP 300, na zhotovenie pancierových betónových podláh.

Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Budova nie osobitne vykurovaná., v budove je zabudované strojno technologické zariadenie plynové zariadenie na sušenie orechov a toto zariadenie zároveň vykuruje sj vlastnú stavbu.

Rozvody vody boli vybudované v roku 2013 ako rozvody protipožiarnej vody. Rozvody  kanalizácie nie sú vybudované. Rozvody plynovodu  sú vybudované.

Objekt je istený bleskozvodom proti atmosférickým výbojom.  

Na stavbe bola vykonávaná pravidelná údržba a opravy v potrebnom rozsahu. Opotrebovanie je primerané veku stavby.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky je 60 - 80 rokov.

Sklad - stará PÚO, na parc. CKN 2343/38

POPIS STAVBY

SKLAD  HOTOVÝCH  PRODUKTOV

Stavba "  Sklad - stará PÚO, na parc. CKN 2343/38 ".  bola vybudovaná na parc. CKN 2343/45 " v roku 2013.   Jedná sa o jednopodlažnú  stavbu obdĺžnikového tvaru - konštrukčne riešenú ako dvojtrakt, Budova je bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou zastavanou plochou 698,53  m2.Budova slúži ako  sklad hotových výrobkov. Budova  je vybudovaná ako monolitická betónová s obvodovým murovaným plášťom a zo zastrešením  s oceľovými priehradovými väzníkmi.

Predmetná stavba bola vybudovaná na mieste starej pôvodnej stavby, ktorá v plnom rozsahu bola zbúraná a na ploche pôvodnej stavby, bola  vybudovaná v plnom rozsahu nová stavba.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná ako konštrukčný dvojtrakt zo železobetónového nosného skeletu osadeného v strednej časti budovy s obvodovým plášťom nosného  tehelného muriva o skladobnej hr. muriva nad 30 do 40 cm, budova bola aj zateplená.. Strecha je sedlová a je vybudovaná z oceľových priehradových  - girlandových väzníkov so strešnou krytinou z pozinkovaného  trapézového plechu. Vodorovné stropné konštrukcie nie sú vybudované. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a  sú len čiastočné. Vonkajšie omietky sú silikátové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné, hladké. Dvere a vráta sú plástové so zateplením. Okná sú plástové s vakuovým zasklením.

Podlahy sú betónové z dratkobetónu hr. 150 mm s bezprašnou povrchovou úpravou spevnenou práškovou posypovou zmesou STACHETOP 300, na zhotovenie pancierových betónových podláh.

Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Budova nie osobitne vykurovaná.,

Rozvody vody boli vybudované v roku 2013 ako rozvody protipožiarnej vody. Rozvody  kanalizácie nie sú vybudované. Rozvody plynovodu  sú vybudované.

Objekt je istený bleskozvodom proti atmosférickým výbojom.  

Na stavbe bola vykonávaná pravidelná údržba a opravy v potrebnom rozsahu. Opotrebovanie je primerané veku stavby.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky je 60 - 80 rokov.

Obilný sklad, na parc.C KN  č. 2343/4

POPIS STAVBY

SILO  OBILIA.

Stavba " Obilný sklad ", bola vybudovaná na parc. C KN č, 2343/4 v roku 1969 ako sklad obilia

Budova je vybudovaná z tehelného muriva. Budova je situovaná v zadnej časti areálu..

Z celkového pohľadu sa jedná sa o jedenásť podlažnú budovu ( 1 podzemné podlažie. 9 nadzemných podlaží a 1 podkrovné podlažie ), obdĺžnikového pôdorysu so valbovou strechou, nebytovú budovu pôvodne slúžiacu pre skladovanie obilia.  Predmetná Budova nie je v súčasnosti využívaná

Celková zastavaná plocha stavby je 503,03 m2.

Z celkového pohľadu je možné konštatovať, že  budova jen mierne poškodená a má viac menej ukončenú svoju životnosť.  Jedná sa o  budovu pôvodne vybudovanú v roku 1969.

Z dispozičného hľadiska stavba bola vybudovaná ako sklad obilia. Predmetná Budova nie je využívaná.

Celá plocha slúžila prevádzkovým a podnikateľským účelom.

Konštrukčné riešenie, technický popis a stav opotrebovania.

Stavba je založená na základových pätkách a pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosnú obvodová konštrukcia je vybudovaná z tehelného muriva o skladobnej hrúbke nad 30,0 do 45,0  cm. Vnútorné deliace steny sú vybudované z tehelného muriva. Vodorovné stropné konštrukcie sú drevené trámové s  rovným podhľadom, resp. z betónovej konštrukcie. Strecha je sedlová, je vybudovaná z drevenej tesárskej konštrukcie, so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Konštrukcie klampiarske sú z pozinkovaného plechu a sú úplné.

Vonkajšie úpravy povrchov sú z brizolitovej omietky, sú značne poškodené, vonkajší obklad sa nevyskytuje. Okná v prevládajúcej výmere sú drevené zdvojené, Dvere  sú, resp. boli, drevené, plné, v súčasnosti sú čiastočne odmontované.

Podlahy a  Dlažby sú betónové s povrchovou úpravou z cementového poteru. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej hladkej omietky,.

Vykurovanie nie je zabudované. Rozvody elektroinštalácie boli svetelné a motorické, v súčasnosti sú rozvody viditeľné poškodené a je možné konštatovať, že nie sú funkčné.  V budove bol pôvodne bol namontovaný výťah, pri fyzickej obhliadke nebolo možné preveriť jeho funkčnosť.

Rozvody vodovodu studenej  v súčasností  sú čiastočne poškodené a je možné konštatovať, že nie sú funkčné.

Budova je istená bleskozvodom proti atmosférickým výbojom. Rozvody plynu nie sú vybudované. Objekt bol  pôvodne  napojený na inžinierske siete nasledovne :  Prípojka vody bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu. Kanalizačná prípojka nie je vybudovaná., Prípojka elektro NN bola napojená na vnútro areálový rozvod areálu. Plynová prípojka nie je  zrealizovaná

V čase vykonanej fyzickej obhliadky bola budova odstavená od všetkých pôvodných inžinierskych sieti.

Budova za obdobie svoje životnosti prešla viacerými rekonštrukciami predovšetkým v časti prvkov krátkodobej životnosti, avšak všetko použiteľné vybavenie bolo k termínu obhliadky odmontované, resp, poškodené, číže v súčasnosti je nepoužiteľné. Budova pre ďalšie sprevádzkovanie si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky a je 50 - 90 rokov.

Ďalej konštatujem, že budova nie je statický narušená a  je ju možné v plnom rozsahu rekonštruovať.

Príslušenstvo

Oplotenie areálu RETOP  č. 1

Jedná sa o oplotenie areálu od okolitých prevádzkových areálov ako aj od verejnej komunikácií,. oddeľujúce zastavané plochy prevádzkového dvora od okolitých vedľajších cudzích pozemkov.

Jedná sa o oplotenie vybudované z vlnitého pozinkovaného plechu osadených na oceľových zvlakoch osadených na oceľových stĺpikoch. kotvených do betónového základu a betónovej podmurovky po celej dĺžke oplotenia. Dĺžka oplotenia je 331,0 m, výška oplotenia je 200,0 cm.  Oplotenie bolo vybudované v roku 1969. V oplotení sa nenachádzajú vráta a vrátka..

Na oplotení v predchádzajúcom období bola vykonávaná pravidelná údržba a opravy v potrebnom rozsahu. Životnosť stavby je stanovená na 60 rokov.

Oplotenie areálu  RETOP   č. 2

Jedná sa o oplotenie areálu od okolitých prevádzkových areálov ako aj od verejnej komunikácií,. oddeľujúce zastavané plochy prevádzkového dvora od okolitých vedľajších cudzích pozemkov.

Jedná sa o oplotenie vybudované zo strojového pletiva, osadeného na oceľových zvlakoch osadených na oceľových stĺpikoch. kotvených do betónového základu a betónovej podmurovky po celej dĺžke oplotenia. Dĺžka oplotenia je 139,30 m, výška oplotenia je 200,0 cm.  Oplotenie bolo vybudované v roku 2012. V oplotení sa nachádzajú  2x vráta a  1x vrátka, zhotovené z kovovej konštrukcie.

Na oplotení v predchádzajúcom období bola vykonávaná pravidelná údržba a opravy v potrebnom rozsahu. Životnosť stavby je stanovená na 40 rokov.

Vodovodná prípojka a vnútroareálový rozvod

Vodovodná prípojka je napojená na verejný mestský rozvod, je situovaná čiastočne na verejnej komunikácií a vnútroareálový rozvod  na vlastných pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP, s.r.o..

Jedná sa o podzemné  vodovodné rozvody, vybudované  z PVC o profile DN 80 mm.  Prípojka a rozvody boli vybudované  v roku  2012.

Celková dĺžka je 180,0 m. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

Splašková  kanalizácia

Kanalizačná prípojka od Soc. zariadenie, na parc.  C KN  č. 2343/7 a od  Budovy, súp. č. 580, na parc. C KN  č. 2343/9 do voľne vykopanej jamy ( Žumpy ), je situovaná na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP, s.r.o.. Celková dĺžka je  128,00 m. prípojka je vybudovaná z plástového potrubia o priemere 150 mm.  Prípojka bola vybudovaná v roku 2012 Životnosť je stanovená na 50 rokov.

Prípojka NN - zemná  Cu 4*35 mm

Jedná sa o podzemnú prípojku od Trafostanice do rozvádzača pri hlavnej výrobnej hale  - Budova č. 7 - Hangar. sklad, na parc. CKN 2343/45. Je situovaná na  na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP, s.r.o.. Celková dĺžka je 28,00 m.   Životnosť je stanovaná na 50 rokov,

Vodomerná šachta

Jedná sa o vodomernú šachtu, vybudovanú na vodovodnej prípojke.  je situovaná na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP s.r.o..  Vodomerná šachta bola vybudovaná z betónových stien s oceľovým poklopom, bola vybudovaná v roku  2012

Celkový objem šachty je 4,00 m3. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

Kanalizačné kontrolné šachty

Kanalizačné kontrolné šachty  sú vybudované na kanalizačnej prípojke od Budov  po  napojenie do žumpy, sú  situované na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP s.r.o.. Celkový počet šachiet sú 3 ks, šachta  sú vybudované z betónových skruží s oceľovým poklopom  Šachty boli vybudované v roku 2012. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

Spevnené plochy z monol. Betónu

Jedná sa o spevnenú betónovú plochu vybudovanú z monolitického betónu o hr. 100 mm. Spevnená plocha je situovaná pred.  Hangar. sklad, na parc. CKN 2343/45 ako aj pred Skladom - stará PÚO, na parc. CKN 2343/38.     Plocha bola vybudovaná v roku 2012. Životnosť je stanovená na 40 rokov.

Prípojka NN - zemná  Cu 4*25 mm

Jedná sa o podzemnú prípojku od Trafostanice do okolitých budov. Je situovaná na  na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP, s.r.o.. Celková dĺžka je 180,00 m.   Životnosť je stanovená na 50 rokov.

Prípojka VN - vzdušná

Jedná sa o vzdušnú prípojku do Trafostanice z vonkajšieho verejného rozvodu VN.  Celková dĺžka je 189,00 m.   Životnosť je stanovená na 50 rokov.

Trafostanica

Jedná sa o Trafostanicu.  Životnosť je stanovená na 50 rokov, .

Plynová prípojka od zásobníkov  do hlavnej výrobne

Plynový rozvod od zásobníkov do hlavnej výrobne. Prípojka bola zrealizovaná v roku 2012 m, celková dĺžka je 28,0 m.  Životnosť je stanovená na 30 rokov.

Spevnené plochy z asfalto betónu 1969

Jedná sa o spevnené plochy vybudované z asfalto betónu v roku 1969 ešte pre pôvodné stavby. Tieto plochy čiastočne slúžia aj novým prevádzkam spoločnosti RETOP s.r.o.. Plochy sú čiastočne poškodené tým, že zarastaju okolitou burinou, je ich ešte možné využívať.  Jedná sa o spevnené plochy situované na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP s.r.o.. Životnosť je stanovená na 55 rokov.

Spevnené plochy z asfalto betónu 2012

Jedná sa o spevnené plochy vybudované z asfalto betónu v roku 2012.  Jedná sa o spevnené plochy situované na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP s.r.o.. Životnosť je stanovená na 40 rokov.

Spevnené plochy parkovisko z cestných panelov

Jedná sa o spevnené plochy vybudované z cestných panelov v roku 1969. Jedná sa o spevnené plochy situované na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP s.r.o.. Životnosť stanovujem na 40 rokov.

Mostová váha

Predmetom ohodnotenia sú 2x mostové váhy vybudované v roku 1969 pre potreby predchádzajúcej prevádzky výkupne a skladovanie obilia. Predmetné mostové váhy sú  situované na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RETOP, s.r.o..

Na základe vykonanej fyzickej obhliadky konštatujem, že mostové váhy už neslúžia svojmu účelu a ich životnosť k termínu vykonania obhliadky je ukončená.

Iné stavby

Zásobníky plynu pre hlavnú výrobnú halu

Dva zásobníky zemného plynu vrátane kompletnej regulácie a zabezpečenia, ktoré sú od hlavnej výrobnej haly vzdialené cca 20,0 m a sú vybudované pre technologické účely sušenia a úpravu orechov. Zásobníky boli vybudované v roku 2012, ich životnosť je stanovená na 60 rokov.

Pozemky:

POZEMKY  pod "  Budovami a stavbami ** Prevádzkového výrobného areálu na spracovanie potravín, súp. č. 580, s príslušenstvom  a Pozemkov, vedených na LV č. 786  ** v k. ú.  Hanušovce nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, okr. Vranov nad Topľou vo vlastníctve RETOP, s. r. o., Thurzov6,  Košice. " 

Nehnuteľností sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Hanušovce nad Topľou, na Železničiarskej ulici, v lokalite železničnej nakladnej stanice, vzdialenej od centra mesta cca 4,50 km.  

Prevádzkovom  výrobnom areály sa nachádzajú pôvodné staré budovy  ako aj nové budovy.

Prevládajúca zástavba v samotnom v meste Hanušovce nad Topľou. je to bežné malé mesto pre bývanie, s pomerne dobrou občianskou vybavenosťou a s obstojným zázemím parkovísk pre osobné auta. Zabezpečenie vyššej občianskej vybaveností so službami je možne dosiahnuť v okresnom meste Vranov nad Topľou, ktoré je v pomerne dobrej dostupnosti. a je vzdialené cca 23,0  km, ale ešte je dostupnejšie krajské mesto Prešov, ktoré je vzdialené 22,0 km.

Nehnuteľností sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Hanušovce nad Topľou, na Železničiarskej ulici, v lokalite železničnej stanice, vzdialenej od centra mesta cca 4,50 km.

Dopravné a komunikačné napojenie na verejné mestské  a štátne komunikácie je po spevnených komunikáciách. Dopravná dostupnosť ku hromadným dopravným prostriedkom je pomerne dobré, zástavka SAD je cca  2,0 km a na železničnú stanicu cca 400 m, číže sú  v dosahu do 10 minút.

Z verejných inžinierskych sietí sú tu vybudované elektrorozvody a, rozvody vody. Rozvody kanalizácie a plynu nie sú vybudované.

 

 

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,Štefánikova 27,814 99 Bratislava,IČO 00682420, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.230674-2014 zo dňa 14.10.2015- 360/15

Záložné právo v prospech PKM CONSULT s.r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 408 269 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 14.9.2015, na parclelu CKN č. 2343/4, zast.pl. o výmere 758 m2 a stavbu: obilný sklad na parcele CKN č. 2343/4, V 826/2016 - 203/16

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti zriadené Exekútorským úradom Banská Bystrica , JUDr. Michala Birková na základe exekučného príkazu č. EX 459/2016 zo 29.05.2018, Z - 1215/2018-217/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 33/2017 zo dňa 30.10.2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Michal Ižák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 911353.
K. Najnižšie podanie 377.250,- EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK7102000000001957038659, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. s variabilným symbolom 2282018.
2.V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3.Banková záruka.
4.Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka. 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK7102000000001957038659, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. s variabilným symbolom 2282018, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.Termín: 16.07.2018, 09:00 hod. 2.Termín: 20.07.2018, 09:00hod.
Miesto obhliadky Na premete dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/59490121, v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. Hnuteľná časť predmetu dražby sa nachádza v nehnuteľnej časti predmetu dražby.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Rastislav
c) priezvisko Demeter
d) sídlo Hlavná 87, 077 01 Kráľovský Chlmec