Dražba nehnuteľností v obci Harmanec v katastrálnom území Harmanec

Katastrálne územie:
Harmanec
Obec:
Harmanec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 6400,- EUR 17.07.2018 Stiahnuť
Blackside, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo BS16-05187
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Plynárenská7/A82109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 6167/B
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

75

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HARMANEC

Harmanec

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 8 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č. 5/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2:

Byt č. 1, v suteréne, vo vchode č. 8, v bytovom dome s.č. 8, v Harmanci

8

parc.č. 5/4

9 – OBYTNÝ DOM

7266 / 53203 - in

Spoluvlastnícky podiel v 1/1 – prináležiaci účastníkovi právneho vzťahu č. 2

.

Predmet dražby sa draží jako celok tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Byt číslo 1, ktorý sa nachádza v suteréne bytového domu s.č. 8, parc. číslo 5/4 v katastrálnom území  Harmanec

 

Dispozičné riešenie :

Vchod je zo spoločnej chodby. V byte sa nachádzajú dve obytné miestnosti, medzi ktorými je kuchyňa. Z chodby je prístupná kúpeľňa a komora. Mimo bytu ( ale vedľa bytu) sa nachádza pivnica. Orientácia obytných miestností je na sever, východ a juh, prevláda východná orientácia.

Technický popis bytu:

Byt sa nachádza na v suteréne stavby a je v pôvodnom stave. V byte sa nachádzajú rozvody spoločných častí domu ako kanalizácia, vykurovanie, rozvody vody, ktoré sú viditeľné. Jadro je murované. Okná sú drevené dvojité s dreveným ostením. Vnútorné dvere sú z masívneho dreva v drevených zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach a v kuchyni sú palubovkové, na chodbe, komore a kúpeľni je brúsené terazzo. V kuchyni je plynový sporák, smaltovaný drez, jednopáková batéria, keramický obklad okolo sporáka. Z linky sú iba dve horné skrinky. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické WC, batéria na vani je jednopáková, steny sú obložené keramickým obkladom iba okolo vane a na vani. Merače spotreby vody sa nachádzajú na prívodnom potrubí a sú voľne viditeľné ( studená voda je v kúpeľni a teplá voda je na chodbe).  Vykurovanie bytu je ústredné, radiátory sú plechové rebrované.

 

Poruchy:

Obvodové steny vykazujú poruchy hydroizolácie vzlínaním zemnej vlhkosti. Vnútorné dvere sú poškodené násilným vniknutím, chýba kovanie.  V kúpeľni a na chodbe sú viditeľné spoločné rozvody inštalácií. Byt je v pôvodnom zanedbanom stave a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

 

Analýza polohy nehnuteľností:       

Bytový dom sa nachádza v centre obce Harmanec, v susedstve materskej školy. Vstup do domu je z ulice po spevnenej komunikácii, po ktorej premáva medzimestská autobusová doprava, zastávka sa nachádza 200 m od domu. Vo vzdialenosti do 300 m od domu sa nachádza pošta, obchody s potravinami, pohostinstvo. Okolie obce tvoria lesy využívané na oddych. Vzdialenosť k železničnej stanici je cca 2 km. Cez obec preteká potok Harmanec, na severnom okraji obce je vybudovaná malá vodná elektráreň. Na okraji obce je jaskyňa. V obci Harmanec bola založená v roku 1829 ručná výrobňa papiera, a výroba pokračuje podnes. V obci sa nachádza aj výroba máp. Obec sa nachádza cca 10 km severozápadne od krajského mesta Banská Bystrica.

 

Byt je využívaný na rodinné bývanie. Iné využitie sa dá predpokladať v spojení so zmenou využitia bytu na nebytové účely- administratíva, služby. Iné využitie možno vylúčiť.

 

Bytový dom:

Stavba je založená na betónových pásoch bez vodorovnej izolácie ( na stenách podzemného podlažia aj priamo v ohodnocovanom byte sa vyskytujú mapy od vzlínajúcej zemnej vlhkosti), zvislé nosné konštrukcie sú murované tehlové, vodorovné konštrukcie sú monolitické, strecha je valbová, krytina je z hliníkového plechu Alukryt, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné strechy, fasádne omietky sú brizolitové.  Dom má základnú údržbu, predpokladaná životnosť je 100 rokov. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete /voda, kanál, plyn, elektrina/. Prístup je po spevnenej miestnej komunikácii. Rok dokončenia je podľa vyjadrenia vlastníka pravdepodobne 1936. Stavba je prevažne v pôvodnom stave, nachádza sa v nej 7 bytov. S vlastníctvom bytu je spojené vlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

 

Spoločné časti domu :

základy, strecha, podkrovie, chodby, obvodové múry, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

 

Spoločné zariadenia domu :

sušiareň, práčovňa, hromozvod, STA, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky, a to aj v prípade, ako sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený. Spoluvlastnícky podiel vlastníka bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu je 7266/53203.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v zanedbanom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Oznámenie záložného veriteľa Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515 zo dňa 06.11.2017 o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby (V-5715/2005) - čz 79/2017

Časť „C“ ŤARCHY:
ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE PARAGRAFU 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMU S. Č. 8 - VZ 159/2002
Na byt č.. 1/suterén,- vchod 8 a podiel 7266/53203 na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemku: Záložné právo pre Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 514, č.zml.. V 5715/2005 zo dňa 9. 1. 2006, Zmluva o postúpení pohľadávky č. 0377/2016/CE zo dňa 22.4.2016 - VZ 3/2006, čz 69/16
Na byt č 1/suterén, vchod 8 a podiel 7266/53203 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu : Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 4563/12 z 7.1.2014,súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,Záhradnícka 60,82108 Bratislava .Zápis do KN dňa 27.2.2014 - 9/14

Iné údaje: OBYTNÝ DOM S. Č. 8 - HARMANEC Č. 8 - VZ 159/2002
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku:146/2018, Meno znalca:Ing. Mgr. Jana Pecníková, Dátum vyhotovenia: 06.06.2018 Všeobecná cena odhadu [EUR]:
6 400,00 EUR
K. Najnižšie podanie 6400,- EUR
L. Minimálne prihodenie 200,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1900,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK52 0900 0000 0051 1069 2581, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol (VS): 1605187 (uvedenie sa v referencii platiteľa).

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby !!!
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 28.06.2018 o 11:30 hod. Obhliadka 2: 10.07.2018 o 11:30 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční pred bytovým domom s.č. 8, vchodom č. 8, občianska adresa: Harmanec 8, 976 03 Harmanec. Lokalizácia cez GPS: 48°57'19.2"N 18°09'40.3"E.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny na tel.: 0917 958 655, prípadne na email: drazby@blackside.sk
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Erika
c) priezvisko Szórádová
d) sídlo Vajnorská 98/K, 83104 Bratislava