Dražba nehnuteľností v obci Harmanec v katastrálnom území Harmanec

Katastrálne územie:
Harmanec
Obec:
Harmanec

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
Blackside, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo BS16-05187
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Plynárenská7/A82109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 6167/B
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

75

Banská Bystrica

Banská Bystrica

HARMANEC

Harmanec

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 8 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č. 5/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2:

Byt č. 1, v suteréne, vo vchode č. 8, v bytovom dome s.č. 8, v Harmanci

8

parc.č. 5/4

9 – OBYTNÝ DOM

7266 / 53203 - in

Spoluvlastnícky podiel v 1/1 – prináležiaci účastníkovi právneho vzťahu č. 2

Predmet dražby sa draží jako celok tak ako „stojí a leží“. 

H. Opis predmetu dražby

Byt číslo 1, ktorý sa nachádza v suteréne bytového domu s.č. 8, parc. číslo 5/4 v katastrálnom území  Harmanec

Dispozičné riešenie :

Vchod je zo spoločnej chodby. V byte sa nachádzajú dve obytné miestnosti, medzi ktorými je kuchyňa. Z chodby je prístupná kúpeľňa a komora. Mimo bytu ( ale vedľa bytu) sa nachádza pivnica. Orientácia obytných miestností je na sever, východ a juh, prevláda východná orientácia.

Technický popis bytu:

Byt sa nachádza na v suteréne stavby a je v pôvodnom stave. V byte sa nachádzajú rozvody spoločných častí domu ako kanalizácia, vykurovanie, rozvody vody, ktoré sú viditeľné. Jadro je murované. Okná sú drevené dvojité s dreveným ostením. Vnútorné dvere sú z masívneho dreva v drevených zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach a v kuchyni sú palubovkové, na chodbe, komore a kúpeľni je brúsené terazzo. V kuchyni je plynový sporák, smaltovaný drez, jednopáková batéria, keramický obklad okolo sporáka. Z linky sú iba dve horné skrinky. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické WC, batéria na vani je jednopáková, steny sú obložené keramickým obkladom iba okolo vane a na vani. Merače spotreby vody sa nachádzajú na prívodnom potrubí a sú voľne viditeľné ( studená voda je v kúpeľni a teplá voda je na chodbe).  Vykurovanie bytu je ústredné, radiátory sú plechové rebrované.

Poruchy:

Obvodové steny vykazujú poruchy hydroizolácie vzlínaním zemnej vlhkosti. Vnútorné dvere sú poškodené násilným vniknutím, chýba kovanie.  V kúpeľni a na chodbe sú viditeľné spoločné rozvody inštalácií. Byt je v pôvodnom zanedbanom stave a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

Analýza polohy nehnuteľností:       

Bytový dom sa nachádza v centre obce Harmanec, v susedstve materskej školy. Vstup do domu je z ulice po spevnenej komunikácii, po ktorej premáva medzimestská autobusová doprava, zastávka sa nachádza 200 m od domu. Vo vzdialenosti do 300 m od domu sa nachádza pošta, obchody s potravinami, pohostinstvo. Okolie obce tvoria lesy využívané na oddych. Vzdialenosť k železničnej stanici je cca 2 km. Cez obec preteká potok Harmanec, na severnom okraji obce je vybudovaná malá vodná elektráreň. Na okraji obce je jaskyňa. V obci Harmanec bola založená v roku 1829 ručná výrobňa papiera, a výroba pokračuje podnes. V obci sa nachádza aj výroba máp. Obec sa nachádza cca 10 km severozápadne od krajského mesta Banská Bystrica.

Byt je využívaný na rodinné bývanie. Iné využitie sa dá predpokladať v spojení so zmenou využitia bytu na nebytové účely- administratíva, služby. Iné využitie možno vylúčiť.

Bytový dom:

Stavba je založená na betónových pásoch bez vodorovnej izolácie ( na stenách podzemného podlažia aj priamo v ohodnocovanom byte sa vyskytujú mapy od vzlínajúcej zemnej vlhkosti), zvislé nosné konštrukcie sú murované tehlové, vodorovné konštrukcie sú monolitické, strecha je valbová, krytina je z hliníkového plechu Alukryt, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné strechy, fasádne omietky sú brizolitové.  Dom má základnú údržbu, predpokladaná životnosť je 100 rokov. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete /voda, kanál, plyn, elektrina/. Prístup je po spevnenej miestnej komunikácii. Rok dokončenia je podľa vyjadrenia vlastníka pravdepodobne 1936. Stavba je prevažne v pôvodnom stave, nachádza sa v nej 7 bytov. S vlastníctvom bytu je spojené vlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločné časti domu :

základy, strecha, podkrovie, chodby, obvodové múry, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločné zariadenia domu :

sušiareň, práčovňa, hromozvod, STA, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky, a to aj v prípade, ako sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený. Spoluvlastnícky podiel vlastníka bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu je 7266/53203.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v zanedbanom stave.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3595/2018
Poznámka:
Oznámenie záložného veriteľa Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515 zo dňa 06.11.2017 o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby (V-5715/2005) - čz 79/2017

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č.BS16-05187 zo dňa 14.6.2018 dražobníkom Blackside,a.s.,Plynárenská 7/A,82109 Bratislava,IČO 18191515,navrhovateľ Blackside,a.s. Plynárenská 7/A,Bratislava, 1.kolo dražby - 38/2018

Časť „C“ ŤARCHY:
ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE PARAGRAFU 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMU S. Č. 8 - VZ 159/2002
Na byt č.. 1/suterén,- vchod 8 a podiel 7266/53203 na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemku: Záložné právo pre Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 514, č.zml.. V 5715/2005 zo dňa 9. 1. 2006, Zmluva o postúpení pohľadávky č. 0377/2016/CE zo dňa 22.4.2016 - VZ 3/2006, čz 69/16
Na byt č 1/suterén, vchod 8 a podiel 7266/53203 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu : Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 4563/12 z 7.1.2014,súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,Záhradnícka 60,82108 Bratislava .Zápis do KN dňa 27.2.2014 - 9/14

Iné údaje: OBYTNÝ DOM S. Č. 8 - HARMANEC Č. 8 - VZ 159/2002
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 7 000,00 Eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Martin Vaško
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sadová
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 831 03
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 20.05.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku: 146/2018
Meno znalca: Ing. Mgr. Jana Pecníková
Dátum vyhotovenia: 06.06.2018
Všeobecná cena odhadu [EUR]: 6 400,00 EUR