Dražba nehnuteľností v obci Heľpa v katastrálnom území Heľpa

Katastrálne územie:
Heľpa
Obec:
Heľpa

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 27.800,- € 18.09.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 701217
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 7803/9
c) Názov obce Bratislava – mestská časť Staré mesto d) PSČ 811 02
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36856584
C. Miesto konania dražby Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (salónik 2. poschodie)
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 3.
G. Predmet dražby

Číslo LV

Katastrálne územie

Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor

309

Heľpa

Brezno

Pozemky parcely registra „C“:

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Spôsob využitia pozemku

1448

Zastavané plochy a nádvoria

322

15

Stavby:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera pozemku v m2

Popis stavby

Druh pozemku

Poznámka

258

1448

322

10 – rodinný dom

Zastavané plochy a nádvoria

 

Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu:                                             1/1

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 258, Heľpa – Ulica Furtačka

 

                                                               POPIS rodinného domu

Rodinný dom súpisné číslo 258 je osadený na mierne svahovitom teréne na pozemku parcele číslo 1448 v k. ú. Heľpa. Situovaný je v zástavbe rodinných domov ako samostatne stojaci. Je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Zastrešený je sedlovou strechou, kde sa nachádza neobytný povalový priestor. Rodinný dom je riešený ako dvojgeneračný, na poschodí je príprava na kuchyňu, WČ a kúpeľňu, avšak v súčasnosti nie sú funkčné. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1981 a nachádza sa v pôvodnom stave.

 

Dispozičné riešenie:

1. PP (suterén): schodisko, kotolňa, sklad, pivnica

1. NP (prízemie): predsieň, schodisko, kuchyňa, komora, detská izba, WČ, kúpeľňa, spálňa, obývačka

2. NP (poschodie): predsieň, schodisko, kuchyňa, komora, detská izba, WČ, kúpeľňa, spálňa, obývačka

 

 

Poznámka znalca:

Kuchyňa, WC a kúpeľňa na 2.NP v súčasnosti neslúžia svojmu účelu, nenachádzajú sa v nich zariaďovacie predmety.

 

Hlavné stavebné konštrukcie a technické vybavenie:

 • Základy: 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
 • Zvislé nosné konštrukcie:

1. PP - z monolitického betónu;

1. NP, 2. NP - murované z iných materiálov (tzv. "kváder") v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm;

 • Deliace konštrukcie: 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové priečkovky
 • Vodorovné nosné konštrukcie – stropy:

1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické

 • Schodisko: 1. PP, 1. NP, 2. NP - mramor
 • Strecha – krovy: 2. NP - väznicové sedlové
 • Krytiny strechy na krove: 2. NP - azbestocementové šablóny na debnení
 • Klampiarske konštrukcie strechy: 2. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
 • Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky: 1. PP, 1. NP, 2. NP - striekaný brizolit
 • Obklady fasád: 1. PP - obklady keramické
 • Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky:

1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

 • Vnútorné obklady:

1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WČ min. do výšky 1 m

1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze

 • Výplne otvorov – dvere: 1. PP, 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené
 • Okná: 1. PP - jednoduché alebo zdvojené drevené

1. NP, 2. NP - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj alebo s trojvrstvovím zasklením

 • Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň):

1. NP, 2. NP - podlahoviny gumové, z PVČ, lino

 • Dlažby a podlahy ostatných miestností: 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby
 • Vybavenie kuchýň: 1. PP, 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované

1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - odsávač pár

1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

 • Vybavenie kúpeľní: 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo
 • Vodovodné batérie: 1. PP, 1. NP, 2. NP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové
 • Záchod: 1. NP - splachovací bez umývadla
 • Vykurovanie - ústredné vykurovanie (v súčasnosti sa nepoužíva):

1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

 • Zdroj vykurovania: 1. PP, 1. NP, 2. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné
 • Vnútorné rozvody vody:

1. PP, 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

 • Zdroj teplej vody:

1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

 • Vnútorné rozvody kanalizácie: 1. PP, 1. NP, 2. NP - kameninové potrubie
 • Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov):

1. PP, 2. NP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami

 

Napojenie na inžinierske siete:

Rodinný dom je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu. NN prípojka je vzdušná.

 

Technický stav:

Objekt domu sa nachádzal, v čase obhliadky, v primeranom technickom stave k svojmu veku, bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti ako aj bez viditeľných technických porúch. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie predpokladám základnú životnosť objektu: 100 rokov.

 

                                                               VÝPOČET zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP (m2)

kzp

1. PP

1981

10,50*5,95

62,48

120/62,48=1,921

1. NP

1981

10,50*11,00

115,5

120/115,5=1,039

2. NP

1981

10,50*11,00

115,5

120/115,5=1,039

 

                                                               PRÍSLUŠENSTVO tvorí najmä:

                                                              

                                                               Hospodárska budova s garážou bez súpisného čísla na pozemku parcely číslo 1448 a parcely číslo 1447/3

 

POPIS hospodárskej budovy

Hospodárska budova s garážou je postavená na pozemku parcela Č-KN č. 1448 a parcela Č-KN č. 1447/3. Základy tvoria základové pásy, nosná konštrukcia murovaná z tzv. "kvádrov", krov je sedlový, strop tvorí podhľad krovu, krytina je z azbestocementových šablón, podlahu tvorí betónová mazanina, fasáda je brizolitová, dvere drevené, vnútorné omietky hrubé, elektroinštalácia je svetelná. Dreváreň bola zhotovená v roku 1981. Životnosť uvažujem: 80 rokov.

 

Poznámka znalca:

Hospodárska budova s garážou nie je zakreslená v katastrálnej mape a nemá pridelené súpisné číslo, zároveň sa nachádza aj na susednom pozemku (parc. E-ÚO č. 6497, ktorá leží v parc. C-KN č. 1447/3), ktorý je vo vlastníctve Karolíny Bošeľovej ,v správe Slovenského pozemkového fondu.

 

VÝPOČET zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP (m2)

kzp

1. NP

1981

7,35*4,45

32,71

18/32,71=0,550

 

Plot západný s vrátkami

Plot pozostáva z drevených lát na drevených zvlakoch a oceľových stĺpikoch, kotvených do betónového základu s podmurovkou, výška výplne 175 cm. Súčasťou plota sú jedny plotové vrátka drevenej stolárskej konštrukcie. Oplotenie lícuje s rodinným domom súpisné číslo 258  a oddeľuje dvor od ulice so západnej strany. Realizovaný bol v roku 2017. Celkovú životnosť stanovujem na 50 rokov.

 

Plot severný s vrátami

Plot pozostáva z drevených lát na drevených zvlakoch a oceľových stĺpikoch, kotvených do betónového základu bez podmurovky, výška výplne 175 cm. Súčasťou plota sú jedny plotové vrátka drevenej stolárskej konštrukcie a zároveň oplotenie slúži ako vráta pre vstup automobilov na dvor. Oplotenie lícuje s rodinným domom súpisné číslo 258 a oddeľuje dvor od ulice so severnej strany. Realizovaný bol v roku 2002. Celkovú životnosť stanovujem na 50 rokov.

 

Vodovodná prípojka

Jedná sa o prípojku vody z obecného vodovodu po hranu rodinného domu. Prevedená je z oceľového potrubia DN 40 mm o dĺžke 3,00 m.

Zhotovená bola v roku 1981. Životnosť uvažujem: 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka

Jedná sa o prípojku kanalizácie od obecnej kanalizácie po napojenie rodinného domu. Prevedená je z PVČ potrubia DN 150 mm o dĺžke 26,00 m. Prípojka prechádza cez pozemky parcela Č-KN č. 1448, parcela E-ÚO č. 6497 a parcela C-KN č. 1447/1. Zhotovená bola v roku 2014. Životnosť uvažujem: 50 rokov.

 

Poznámka znalca:

Kanalizačná prípojka je vedená cez susedné pozemky (parc. E-ÚO č. 6497 a parc. C-KN č. 1447/1), ktoré nie sú vo vlastníctve majiteľa ohodnocovaného rodinného domu s. č. 258. Parcela E-ÚO č. 6497, ktorá leží v parcele C-KN č. 1447/3 je vo vlastníctve Karolíny Bošeľovej, v správe Slovenského pozemkového fondu a parcela C -KN č. 1447/1 je vo vlastníctve Marty Martincovej rod. Bošeľovej.

Elektrická prípojka

Jedná sa o NN prípojku z elektrickej siete po napojenie rodinného domu. Je vzdušná, jeden kábel Ál 4x16mm o dĺžke 10,0 m. Zhotovená bola v roku 1981. Životnosť uvažujem: 50 rokov.

 

Vonkajšie schodisko

Vonkajšie schodisko tvorí vstup do rodinného domu a slúži na vyrovnanie výškového rozdielu. Jedná sa o železobetónové schodisko z povrchovou úpravou z terazzovej dlažby. Realizované bolo v roku 1981. Životnosť: 60 rokov.

 

Spevnené plochy

Spevnené plochy tvoria chodník/vstup do rodinného domu zo západnej strany a taktiež chodník z východnej strany k vonkajšiemu schodisku. Chodníky sú taktiež z terazzovej dlažby. Realizované boli v roku 1981. Životnosť uvažujem: 60 rokov.

 

Altánok

Altánok je postavený medzi rodinným domom a hospodárskou budovou. Konštrukcia je drevená na betónovej platni, strecha je sedlová pokrytá škridlou. Realizovaný bol v roku 1995. Životnosť: 40 rokov.

 

POZEMOK parcely registra „C“ číslo 1448:

Jedná sa o pozemok parcela Č-KN č. 1448 v k. ú. Heľpa. Pozemok je mierne svahovitý a je z časti zastavaný rodinným domom súpisné číslo 258. Nachádza sa na ňom aj hospodárska budova a altánok, taktiež tvorí dvor k rodinnému domu. Napojenie na všetky obecné inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina a telefón. Prístup z cesty (obecnej komunikácie). Základná občianska vybavenosť.

 

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera (m2)

Podiel

Výmera (m2)

1448

Zastavané plochy a nádvoria

322

322,00

1/1

322,00

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 309
Záložné právo zo zmluvy o zriadení záložného práva a k nehnuteľnostiam a mandátna zmluva č. V 97/10 v prospech DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850, na zabezpečenie úveru na nehnuteľnosti: rod. dom s. č. 258 na parc. C KN č. 1448 a parc. C KN č. 1448.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 591/13-26 zo dňa 1.7.2014 na nehnuteľnosti: rod. dom s. č. 258 na C-KN 1488 a parc. C-KN 1448. (JUDr. Jozef Ďurica, Borovianska 17, Zvolen) - Z 2229/14, zapísané 7.7.2014.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 591/13 zo dňa 1.7.2014 na nehnuteľnosti: parc. C- KN č. 1448 a rod. dom s. č. 258 na parc. C- KN č. 1448. (JUDr. Jozef Ďurica, Borovianska 17, Zvolen)- zapísané 8.7.2014

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 594/14-14 zo dňa 2.9.2014 na nehnuteľnosti: parc. C-KN 1448 a rod. dom s.č. 258 na parc. C-KN 1488 a . (JUDr. Ján Debnár, Štúrova 784/52, Detva) , zapísané 9.9.2014, Z 3047/14.
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 5240/2014 zo dňa 5.11.2014 na nehnuteľnosti: parc. C- KN č. 1448 a rod. dom s. č. 258 na parc. C- KN č. 1448. (JUDr. Dagmar Kováčová, Šoltésovej 14, Bratislava)- zapísané 11.11.2014

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 7917/14 zo dňa 12.3.2015 na nehnuteľnosti: parc. C- KN č. 1448 a rod. dom s. č. 258 na parc. C- KN č. 1448. (Súdny exekútor JUDr. Anetta Demešová, 1. mája 1053, Vráble), zapísané 24.3.2015.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 21/2015 zo dňa 16.4.2015 na parc. C- KN č. 1448 a rod. dom s. č. 258 na parc. C- KN č. 1448. ( JUDr. Juraj Kašinský, Kukučínova 18, Banská Bystrica ) Zapísané 23.4.2015.

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 52/2016 zo dňa 23.05.2016 na nehnuteľnosti: parc. C- KN č. 1448 a rod. dom s. č. 258 na parc. C- KN č. 1448. (JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Južná Trieda 93, Košice), zapísané 26.05.2016.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 658/2016 zo dňa 21.3.2017 na nehnuteľnosti: parc. C- KN č. 1448 a rod. dom s. č. 258 na parc. C- KN č. 1448. (Súdny exekútor JUDr. Kamil Líška, Grösslingová 62, Bratislava 1), zapísané 28.3.2017.

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva EX 1062/2017-4 zo dňa 20.06.2017 na nehnuteľnosti: rod. dom s.č.258 na C-KN 1448 a parc. C-KN 1448. (Mgr. Martin Petruška, Kukorelliho 1505/50, Humenné), Z- 2049/17, zápis 27.06.2017.

Poznámka
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 594/14-9 zo dňa 1.8.2014 na nehnuteľnosti: rod. dom s.č. 258 na C-KN 1488 a parc. C-KN 1448. (JUDr. Ján Debnár, Štúrova 784/52, Detva) - P 590/14, zapísané 8.8.2014.

Poznámka
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 401/13 zo dňa 14.5.2013 na nehnuteľnosti: parcela C-KN č. 1448 a rodinný dom s.č. 258 na par. C-KN č. 1448 ( JUDr. Ján Debnár, Štúrova 784/52, Detva)- čz 129/13

Poznámka
Začatie výkonu záložného práva veriteľom DDM Invest I AG., Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850, formou dobrovoľnej dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 49/2017 zo dňa 11.11.2017, znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Alenou Pethöovou v sume 37.000,- €
K. Najnižšie podanie 27.800,- €
L. Minimálne prihodenie 300,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 8.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 701217 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín obhliadky: 22.08.2018 o 16:00 hod. 2. termín obhliadky: 05.09.2018 o 16:00 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0918 834 834 . Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom s. č. 258/22, Ul. Furtačka, Heľpa. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na t. č. : 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Barancová
d) sídlo T. G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec