Dražba nehnuteľností v obci Hlohovec v katastrálnom území Hlohovec

Katastrálne územie:
Hlohovec
Obec:
Hlohovec

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 69.800,- EUR 27.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 070/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik Primator na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 17:15 hod. – 17:35 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 11 nachádzajúci sa na 7. p. bytového domu vchod 12,13-32b.j., so súpisným číslom 2410, vchod: Michalská 13, na Michalskej ulici v Hlohovci (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5119/1 o výmere 188 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 5119/2 o výmere 190 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6831/225354, tak ako je zapísaný Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor, pre Okres: Hlohovec, Obec: Hlohovec, katastrálne územie: Hlohovec: na liste vlastníctva č. 7283.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom sa nachádza v zastavanom území mesta Hlohovec, v tichej časti mesta. Bytový dom sa nachádza na rovinatom pozemku pravidelného tvaru. Prístup k Domu je priamo z mestských asfaltových komunikácií - ulice Michalská v Hlohovci. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží (prízemie) sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, práčovňa, sušiareň, žehliareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle a hlavný vstup do Domu. Od 2. nadzemného podlažia sa nachádzajú výlučne byty, celkový počet bytov vo vchode je 16. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1987.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozíciu bytu č. 11 tvorí chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, tri izby a lodžia.

Celková podlahová plocha bytu vrátane pivnice (ktorá je o výmere 2,47 m2) je 68,50 m2. K bytu prislúcha loggia, ktorá je o výmere 3,14 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:

Bytový dom:

Ide o typový bytový dom s unifikovaným plošným panelovým nosným systémom. Obvodové steny sú hrúbky 33 cm a nosné deliace konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónové prefabrikované hrúbky 20 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikovane s rovným podhľadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s povrchom schodišťových stupňov z lepenej PVC podlahoviny. Fasády bytového domu tvorí pôvodná omietka bez zateplenia. Dom má plochú jednoplášťovú strechu s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Vnútorné povrchy stien sú upravené vápenno-cementovou hladkou omietkou, na chodbách a v schodiskovom priestore so soklami z olejového náteru. Podlahy na chodbách a schodišťových podestách sú z lepenej PVC podlahoviny s keramickým soklíkom, vstupné priestory majú podlahu z liateho terazza. Na prízemí v spoločných priestoroch a v pivniciach je cementový poter. Vchodové dvere sú dvojkrídlové presklené kovové, okná v schodiskovom priestore sú plastové s jednoduchým zasklením.

Spoločné zariadenia:

 • Rozvod plynu je z oceľových rúr, meranie je samostatné pre každý byt.
 • Elektroinštalácia - centrálny rozvod je z medených vodičov. Rozvodné skrine s meraním sú umiestnené na chodbách pri bytoch.
 • Centrálny rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre studenú aj teplú vodu, centrálne meranie je umiestnené v suterénnych priestoroch, podružné merania sú v šachtách prístupných zo záchodov bytov.
 • Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) sú vyhotovené z liatinového a azbestového potrubia s napojením na mestskú kanalizáciu (miesto napojenia nebolo zistené).
 • Vykurovanie - ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla, stúpacie rozvody sú z oceľových rúr.
 • Slaboprúdové rozvody - rozvody telefónu, spoločnej televíznej antény, káblovej televízie a domáceho vrátnika.

Byt:

Byt sa nachádza na 7. z 9 poschodí, v stredovej sekcii bytového domu súp. č. 2410. Vstupné dvere sú plné, osadené v oceľových zárubniach. Byt je v pôvodnom stave (umakartové bytové jadro, kuchyňa, zariaďovacie predmety, okná, povrchové úpravy). V byte boli položené laminátové podlahy. Rozvod vody v byte je pre studenú aj teplu vodu z pozinkovaného potrubia. V byte je vyhotovený telefónny rozvod, rozvod káblovej televízie a domáci vrátnik. K bytu prislúcha lodžia prístupná z obývacej izby s orientáciou na juho - východ a pivnica v najnižšom podlaží domu.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa: Okresný súd Nitra Uznesením zo dňa 19.01.2016 č.k. 31K/84/2015-47, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2016 zo dňa 26.01.2016, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Iveta Halmešová, nar. 22.02.1970;
b) Poznamenáva sa: Okresný súd Nitra Uznesením zo dňa 24.05.2016 č. k. 31K/84/2015-77, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 103/2016 zo dňa 30.05.2016, odvolal z funkcie správcu: Slovenská insolvenčná, k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552 a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, S 1477;
c) Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15, zák.č.182/93 Z z;
d) Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO : 31 335 004) podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok vklad č. V 266/12 zo dňa 05.03.2012;
e) Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 38/15-36 zo dňa 16.04.2015 v prospech oprávneného Ing. Boris Danko, Dolné Hámre 213, Hodruša-Hámre, nar.: 10.12.1964;
f) Exekútorský úrad Sereď, JUDr. Tomáš Vranovič, súdny exekútor, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 198/2015 zo dňa 11.09.2015 v prospech oprávneného Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Hlohovec;
g) Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Hlohovec, Návrh na zápis záložného práva podľa § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 2410 na parc. č. 5119/1, 5119/2 podľa vzniknutej pohľadávky.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 65.500,- EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícpäťsto EUR)
K. Najnižšie podanie 69.800,- EUR (slovom: šesťdesiatdeväťtisícosemsto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.3.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 44/2018 zo dňa 16.05.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Marekom Taškom:
69.800,- EUR (slovom: šesťdesiatdeväťtisícosemsto EURO)