Dražba nehnuteľností v obci Hlohovec v katastrálnom území Hlohovec

Katastrálne územie:
Hlohovec
Obec:
Hlohovec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 68600 05.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 58-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 05. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

6532

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7138/65444  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

773

Zastavané plochy a nádvoria

367

774/3

Zastavané plochy a nádvoria

1396

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7138/65444na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

465

773

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

6

1. p.

Pribinova ul., vchod: 90/A

70,58/

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a dve nadzemné podlažia (dve poschodia). Prvé podzemné podlažie (suterén) je čiastočne zapustený  pod úroveň do okolitého terénu. 

Na prvom podzemnom podlaží sú umiestnené pivničné priestory prináležiace jednotlivým bytovým jednotkám a spoločné priestory. Na jednotlivých nadzemných podlažiach sú umiestnené samotné bytové jednotky, spolu sú vo vchode umiestnené 4 byty. Bytový dom má dva vchody.

Samotné hodnotené nehnuteľnosti sú prístupné z Pribinovej ulice vstupnými brankami a bránou na diaľkové ovládanie, ktoré sú súčasťou oplotenia od uvedenej komunikácie. Branky a brána sú uzamykateľné. 

Vek bytového domu, rok 1957, bol stanovený na základe predloženej Evidenčnej karty bytového domu vystavenej Bytovým hospodárstvom Hlohovec (súčasť Znaleckého posudku 196/2015).

Popis spoločných častí a zariadení domu je definovaný na základe Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, bez uvedenia dátumu podpisu (súčasť Znaleckého posudku 196/2015).

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, rozvody ÚK a TÚV a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Technický popis stavby bytového domu a bytu je v zmysle predloženého Znaleckého posudku č. 196/2015.

Byt č. 6 sa nachádza na 1. NP murovanom bytovom dome s valbovou strechou, ktorý má jedno podzemné podlažie a 2 nadzemné podlažia.

Bytový dom je založený na základových pásoch zo železobetónu s vodorovnou i zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic, vodorovné konštrukcie sú zo železobetónových stropných dosiek, strecha je valbová, krytina je z pálených škridiel, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké s olejovým soklom, vonkajšie omietky sú brizolitové, vstupné dvere sú plastové so sklenou výplňou, povrchy podláh sú prevažne z keramickej dlažby, na schodoch je liate terazzo. Rozvody vody sú z oceľového pozinkovaného potrubia, kanalizačné rozvody sú z plastového potrubia, rozvody zemného plynu sú z oceľového potrubia. Bytový dom je bez výťahu.

Popis rozostavaného bytu č. 6

Rozostavaný byt č. 6 dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (jedna miestnosť je rozdelená sadrokartónovou priečkou na dve časti a príslušenstva - chodby, kúpeľňa, WC, kuchyne a pivnice č. 12, ktorá sa nachádza v suteréne domu.

Podlahy v kúpeľni a na WC sú z keramickej dlažby, povrchy podláh v ostatných miestnostiach sú laminátové.

Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Dvere sú hladké plné i presklené, balkónové dvere sú plastové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s plastovými žalúziami.

Vykurovanie je lokálne elektrickými konventormi. Ako zdroj ohrevu vody slúži elektrický zásobníkový ohrievač vody.Bytové jadro je murované.

V kúpeľni sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, keramický obklad je po strop.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, elektrický sporák a odsávač pár.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to všetka jeho vnútorná inštalácia: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody vody (SV a TUV), rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov, rozvody plynu, rozvody ústredného kúrenia okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Vlastníctvo bytu je ohraničené:

a) vstupnými dverami do bytu vrátane zárubne

b) hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, vodomermi TÚV, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

V predloženom Znaleckom posudku 196/2015 je byt nazvaný ako rozostavaný. V zmysle priloženej fotodokumentácie a podľa výpočtu koeficientu vplyvu vybavenosti bytu v danom posudku  je zrejmé že sa nejedná o rozostavaný byt.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a dve nadzemné podlažia (dve poschodia). Prvé podzemné podlažie (suterén) je čiastočne zapustený  pod úroveň do okolitého terénu. 

Na prvom podzemnom podlaží sú umiestnené pivničné priestory prináležiace jednotlivým bytovým jednotkám a spoločné priestory. Na jednotlivých nadzemných podlažiach sú umiestnené samotné bytové jednotky, spolu sú vo vchode umiestnené 4 byty. Bytový dom má dva vchody.

Samotné hodnotené nehnuteľnosti sú prístupné z Pribinovej ulice vstupnými brankami a bránou na diaľkové ovládanie, ktoré sú súčasťou oplotenia od uvedenej komunikácie. Branky a brána sú uzamykateľné. 

Vek bytového domu, rok 1957, bol stanovený na základe predloženej Evidenčnej karty bytového domu vystavenej Bytovým hospodárstvom Hlohovec (súčasť Znaleckého posudku 196/2015).

Popis spoločných častí a zariadení domu je definovaný na základe Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, bez uvedenia dátumu podpisu (súčasť Znaleckého posudku 196/2015).

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, rozvody ÚK a TÚV a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Technický popis stavby bytového domu a bytu je v zmysle predloženého Znaleckého posudku č. 196/2015.

Byt č. 6 sa nachádza na 1. NP murovanom bytovom dome s valbovou strechou, ktorý má jedno podzemné podlažie a 2 nadzemné podlažia.

Bytový dom je založený na základových pásoch zo železobetónu s vodorovnou i zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic, vodorovné konštrukcie sú zo železobetónových stropných dosiek, strecha je valbová, krytina je z pálených škridiel, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké s olejovým soklom, vonkajšie omietky sú brizolitové, vstupné dvere sú plastové so sklenou výplňou, povrchy podláh sú prevažne z keramickej dlažby, na schodoch je liate terazzo. Rozvody vody sú z oceľového pozinkovaného potrubia, kanalizačné rozvody sú z plastového potrubia, rozvody zemného plynu sú z oceľového potrubia. Bytový dom je bez výťahu.

Popis rozostavaného bytu č. 6

Rozostavaný byt č. 6 dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (jedna miestnosť je rozdelená sadrokartónovou priečkou na dve časti a príslušenstva - chodby, kúpeľňa, WC, kuchyne a pivnice č. 12, ktorá sa nachádza v suteréne domu.

Podlahy v kúpeľni a na WC sú z keramickej dlažby, povrchy podláh v ostatných miestnostiach sú laminátové.

Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Dvere sú hladké plné i presklené, balkónové dvere sú plastové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s plastovými žalúziami.

Vykurovanie je lokálne elektrickými konventormi. Ako zdroj ohrevu vody slúži elektrický zásobníkový ohrievač vody.Bytové jadro je murované.

V kúpeľni sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, keramický obklad je po strop.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, elektrický sporák a odsávač pár.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to všetka jeho vnútorná inštalácia: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody vody (SV a TUV), rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov, rozvody plynu, rozvody ústredného kúrenia okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Vlastníctvo bytu je ohraničené:

a) vstupnými dverami do bytu vrátane zárubne

b) hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, vodomermi TÚV, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

V predloženom Znaleckom posudku 196/2015 je byt nazvaný ako rozostavaný. V zmysle priloženej fotodokumentácie a podľa výpočtu koeficientu vplyvu vybavenosti bytu v danom posudku  je zrejmé že sa nejedná o rozostavaný byt.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15, zák.č.182/93 Z.z.,
- Na byt č.6-A/na I.podl. - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO: 00151653) podľa Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam vklad č. V 1464/2015 zo dňa 19.08.2015 na byt č.6-A/na I.podl. a podiel 7138/65444 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 465 a na pozemky parc.č. 773, 774/3 - č.z. 1923/15;
- Na byt č.6-A/na I.podl. - Z 1204/2017, JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1942/2017-12 zo dňa 15.06.2017 v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 36284831, na byt č.6- A/na I.podl. a podiel 7138/65444 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 465 a na pozemky parc.č. 773, 774/3 - č.z. 1182/17;
- Na byt č.6-A/na I.podl. - Z 1656/2017, JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1943/2017-27 zo dňa 28.08.2017 v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 36284831, na byt č.6- A/na I.podl. a podiel 7138/65444 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 465 a na pozemky parc.č. 773, 774/3 - č.z. 1638/17;
Iné údaje:
- Byt č.6-A/na I.podl.je 2-izbový byt, + pivnica č.12;
- Byt č.6-A/na I.podl.-celková podlahová plocha bytu je 71,38m2;
- Na byt č. 6/I.podl. - Zmluva o zániku vecného bremena vklad č. V 2390/13 zo dňa 30.12.2013 - č.z. 3/14;

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 122/2018
Meno znalca: Ing. Peter Hudec
Dátum vyhotovenia: 14.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 68 600,00 €

K. Najnižšie podanie 68600
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 20.08.2018 10:00 Obhliadka 2: 28.08.2018 10:00
Miesto obhliadky Pribinova 465/90, 920 01 Hlohovec
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava