Dražba nehnuteľností v obci Hlohovec v katastrálnom území Hlohovec

Katastrálne územie:
Hlohovec
Obec:
Hlohovec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 66 200,00 € 10.09.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 051/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so s. č. 2390 v Hlohovci, ulica: Pod Beranom 10, postavenom na parc. reg. ,, C,, č. 4982 o výmere 962 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 6828, vedený Okresným úradom Hlohovec – katastrálny odbor, okres Hlohovec, obec Hlohovec, katastrálne územie Hlohovec v zastúpení správcom: Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.v zastúpení – Ing. Peter Ulík – konateľ spoločnosti
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Za poštou
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 920 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36235130
C. Miesto konania dražby Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec.
D. Dátum konania dražby 10. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV č. 6828, vedené Okresným úradom Hlohovec – katastrálny
odbor, okres Hlohovec, obec Hlohovec, kat. úz. Hlohovec:
- byt č. 4, na 14.p., vchod 4/XIII, na ul. Pod Beranom 10, v bytovom dome s. č. 2390, na parc. reg. ,, C,, č. 4982
–byt. dom + nebyt. pries.,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku
vo veľkosti 11856/517000-in.
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 4 sa nachádza na 14.NP (13.poschodí) bytového domu na ulici Pod Beranom s.č. 2390 v okresnom meste
Hlohovec. Bytový dom má jeden vchod, jedno samostatné schodisko a dva osobné výťahy. Bytový dom má
celkom 14 nadzemných podlaží a je nepodpivničený. Vo vchode č. 47 sa na 1. nadzemnom podlaží nachádza
vstupná hala bytového domu, schodisko, vrátnica, pivničné kobky, technické zázemie bytového domu, sušiareň a
práčovňa. Na každom podlaží počínajúc 2. nadzemným podlažím až po 14. nadzemné podlažie je celkom po 6
bytov, celkom je v tomto bytovom dome 78 bytov. Bytový dom je v správe spoločnosti Bytové hospodárstvo
Hlohovec, s.r.o.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
pozemku - v podiele 11856/517000.
Spoločnými časťami bytového domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a
bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: sú to základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia,
vchody, schodiská, chodby, terasy, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie,
vstupná hala a komunikačný koridor, spoločné pivničné priestory, miestnosť pre upratovačku.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie
a slúžia výlučne tomuto účelu: sú to kočikárne, práčovňa - sušiareň, kotolňa, miestnosti pre NN meranie,
rozvody SKT, bleskozvody, komíny, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne
prípojky, výťahy.
Spoločné časti a zariadenia bytového domu
Základy bytového domu sú riešené ako základová železobetónová doska na pilótach. Zvislé obvodové a nosné
konštrukcie sú zhotovené ako železobetónové monolitické – stĺpy a prievlaky s tehlovou výplňou obvodového
plášťa. Stropy sú s rovným podhľadom, zhotovené ako železobetónové, monolitické. Deliace konštrukcie sú
zhotovené ako murované, tehlové. Schodiskové ramená sú zhotovené ako železobetónové, montované.
Zastrešenie je zhotovené plochou jednoplášťovou strechou s vrstvou tepelnej izolácie. Krytina strechy je
zhotovená z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. oplechovanie atiky, zvody a
žľaby sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Vonkajšiu povrchovú úpravu fasád tvorí povrch z kontaktného
zatepľovacieho systému opatreného povrchovou úpravou akrylátovou omietkovou zmesou. Schodiskové a
vstupné priestory majú povrch stien zhotovený z omietky na báze MVC, opatrené soklom z náteru olejovou
farbou. Vstupné dvere bytového domu sú plastové s bezpečnostným sklom, okná spoločných priestorov sú
zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná hala má povrchovú úpravu podláh z terazzovej dlažby,
schodiskové montované železobetónové ramená majú povrch z lepeného PVC a podesty na schodiskách majú
povrch z lepeného PVC. Dom je napojený na tieto siete technickej infraštruktúry – verejný vodovod, verejná
kanalizácia, elektro rozvod NN, teplovod, SKT a telefónny rozvod. Bytový dom má bleskozvod a disponuje dvomi
osobnými výťahmi.
Bytový dom má neudržiavané a pomerne zničené spoločné priestory, malovky stien, olejové sokle a hlavne PVC
na podlahách.
Vybavenosť a technické riešenie ohodnocovaného bytu
Vlastník nehnuteľnosti sa v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti.
Zameranie vykonané nebolo.
Celková podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva je podľa podkladov poskytnutých zadávateľom 81,06 m2
(Potvrdenie o veku nehnuteľnosti a podlahovej ploche bytu, vydané správcom nehnuteľnosti Bytové hospodárstvo
Hlohovec, s.r.o., zo dňa 29.03.2018 – kópia). Byt je 3-izbový.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Ide o štandardnú nehnuteľnosť, ktorej technický stav zodpovedá jej veku a spôsobu vyhotovenia – ide o byt v
pôvodnom stave, bez vykonanej rekonštrukcie (stanovené znalcom z dôvodu nemožnosti vykonať obhliadku
bytu). Bytový dom a v ňom sa nachádzajúci byt je zhotovený zo štandardných materiálov. Byt (pravdepodobne)
je a zrejme aj bude využívaný na obytné účely.
V bytovom dome sa nachádzajú prevádzkové priestory (obchodné priestory na prízemí). Bytový dom bol podľa
podkladu poskytnutého zadávateľom (Potvrdenie o veku nehnuteľnosti a podlahovej ploche bytu, vydané
správcom nehnuteľnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., zo dňa 29.03.2018 – kópia) a odborného
posúdenia znalca daný do užívania v roku 1985. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina konštrukcií bytového domu
je v pôvodnom stave, opotrebenie bytu znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové, výpočtom
stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná
životnosť bytového domu je znalcom stanovená na 80 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 6828
-Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15
zák.č.162/93 Zz.
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 539/2012, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor JUDr. Blanka Ružeková,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 18/05 zo
dňa 22.03.2012 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č.4/XIII na
XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na
pozemku parc.č. 4982 - VZ 517/12;
- Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 1675/2012, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna ,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 617/2011-6
MA zo dňa 14.09.2012 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č.4/XIII na
XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na
pozemku parc.č. 4982 - VZ 1402/12;
- Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 474/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla, Exekučný
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1608/11 zo dňa 15.03.2013 v prospech
oprávneného Sociálna poisťovňa , pobočka Trnava na byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na pozemku parc.č. 4982 - č.z. 505/13;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 1103/2013, Daňový úrad Trnava, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam Č.: 9200502/5/1869994/2013/FOD zo dňa 13.05.2013, vykonateľné dňa 22.05.2013,
právoplatné dňa 06.06.2013, počas trvania záložného práva zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez
súhlasu správcu dane na byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach
bytového domu súp.č. 2390 a na pozemku parc.č. 4982 - č.z. 1044/13;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 1659/2013, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla, Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2946/2012-11 zo dňa
30.08.2013 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa , pobočka Trnava na byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel
11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na pozemku parc.č. 4982 -
č.z. 1471/13;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 2228/2013, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna , Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 616/2011-6 MA zo
dňa 31.10.2013 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č.4/XIII na
XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na
pozemku parc.č. 4982 - č.z. 1992/13;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 981/2014, Exekútorský úrad Trnava, súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 398/2013-15 zo dňa 23.04.2014
v prospech oprávneného DKV EURO SERVICE GmbH+Co.KG, Balcke-Dürr-Allee 3, Ratingen, Nemecká spolková
republika, IČO: HRA 4053, zast. JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, Piešťany na byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel
11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na pozemku parc.č. 4982 -
č.z. 800/14;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 1194/2014, Exekútorský úrad Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla, Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1582/2013-13 zo dňa
02.06.2014 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava na byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel
11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na pozemku parc.č. 4982 -
č.z. 993/14;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl. - Z 451/2016, Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Hlohovec, Návrh na zápis
záložného práva podľa § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových
priestorov bytového domu s.č. 2390 na parc.č. 4982 podľa vzniknutej pohľadávky na byt č.4/XIII na XIV.podl. a
podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na pozemku parc.č.
4982 - č.z. 948/16;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 556/2016, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna , Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 5071/2010-6 MA zo
dňa 08.03.2016 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt č.4/XIII na
XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na
pozemku parc.č. 4982 - č.z. 949/16;
- Na byt č.4/XIII na XIV.podl. - Z 583/2017, Exekútorský úrad Sereď, JUDr. Tomáš Vranovič - súdny exekútor,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 141/2016 zo dňa 21.03.2017 v
prospech oprávneného: Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Hlohovec, (IČO: 36235130), na byt č.4/XIII
na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na
pozemku parc.č. 4982 - č.z. 598/17;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 1934/2017, JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka, Exekútorský úrad
Piešťany, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX
1105/2014-40 zo dňa 17.10.2017 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt
č.4/XIII na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a
na pozemku parc.č. 4982 - č.z. 1903/17;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 1935/2017, JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka, Exekútorský úrad
Piešťany, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX
13/2015-49 zo dňa 17.10.2017 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava na byt
č.4/XIII na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a
na pozemku parc.č. 4982 - č.z. 1904/17;
- Na byt č.4/XIII na XIV.podl. - Z 2273/2017, Exekútorský úrad Galanta, JUDr. Peter Urbánek - súdny exekútor,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1957/1526
zo dňa 13.12.2017 v prospech oprávneného: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava ( IČO: 00151700), na
byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č.
2390 a na pozemku parc.č. 4982 - č.z.2331 /17;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- Z 883/2018, JUDr. Dagmar Kováčová, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 2411/2016-18 zo dňa
21.05.2018 v prospech oprávneného BL Telecom debt, s.r.o., Bratislava, IČO: 45535108, zast. SOUKENÍK
ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, na byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a
zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na pozemku parc.č. 4982 - č.z. 1073/18;
-Na byt č.4/XIII na XIV.podl. - Z 1289/2018, Exekútorský úrad, JUDr. Lukáš Liščák - súdny exekútor, Hlohovec,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti EX 407/2017 zo dňa 13.07.2018 v
prospech oprávneného Mesto Hlohovec, IČO: 00312509, zast.: JUDr. Lucia Jurgová advokátka, s.r.o., Poproč,
na byt č.4/XIII na XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č.
2390 a na pozemku parc.č. 4982 - č.z. 1513/18;
Poznámky:
- Na byt č.4/XIII na XIV.podl.- P 230/2012, Daňový úrad Trnava, Rozhodnutie č.: 9200402/5/2650812/2012/VrbI
zo dňa 21.09.2012 o uložení predbežného opatrenia, ktoré spočíva v zákaze akéhokoľvek nakladania s bytom č.
4 v bytovom dome s.č.2390 na p.č. 4982 a to až do dňa zaplatenia dane alebo daňového nedoplatku - VZ
1394/12; P 19/2013, Rozhodnutie č.: 9200402/5/2650812/2012/VrbI nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2012 -
č.z. 243/13;
- Na byt č.4/XIII na XIV.podl. - P 34/2018, Aukčný Dom, s.r.o., Hlohovec, Oznámenie o začatí výkonu zákonného
záložného práva na byt jeho predajom na dražbe sp.zn.: DDr - 051/2017 zo dňa 15.01.2018 na byt č.4/XIII na
XIV.podl. a podiel 11856/517000 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 2390 a na
pozemku parc.č. 4982 formou dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. - č.z. 495/18;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 86/2018 vypracovaný znalcom Ing.Jana
Zavadilová zo dňa 19.07.2018 na sumu 66 200,00 € (slovom šestdesiatšesťtisícdvesto eur).
K. Najnižšie podanie 66 200,00 € (slovom: šesťdesiatšesťtisícdvesto eur)
L. Minimálne prihodenie 500,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom,
vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti
v mieste konania dražby. Prípustné je zloženie dražobnej zábezpeky aj vo forme bankovej záruky alebo notárskej
úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri zápise do dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál alebo overená kópia dokladu preukazujúcu notársku úschovu), ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej
dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený
v ČSOB a.s
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej
záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník
je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny
osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 24.08.2018 o 10:00 hod. 31.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky ul. Pod Beranom 2390/10, 920 01 Hlohovec /pred predmetom dražby/
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia súvisiace s obhliadkou predmetu dražby:
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti
na tel. čísle 0905 934 527, 0905 469 050, a to najneskôr 1 pracovný deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj
úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis
z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude
obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Organizačné opatrenia súvisiace s dražbou:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia
vstupné 3,32 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu
zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách“) a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky;
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka);
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.);
d. ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 3 mesiace;
e. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – osobitné splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis
notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí
zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby
vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu odovzdať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky náklady spojené odovzdaním, prevzatím a
vyprataním predmetu dražby nesie vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Miroslav
c) priezvisko Holčík
d) sídlo Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany