Dražba nehnuteľností v obci Hnúšťa v katastrálnom území Hnúšťa

Katastrálne územie:
Hnúšťa
Obec:
Hnúšťa

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 10.400.-eur 15.06.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:34-18/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alena Ondrušeková, ul. Alžbetina č. 32, 04 0011 Košice.
D. Dátum konania dražby 15. 06. 2018
E. Čas konania dražby 9.45
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

- byt č.14 na 5. poschodí bytového domu v Hnúšti, súpisné číslo: 738, vchod: 1, zapísaný na LV č. 2064, nachádzajúci sa na parcele č.150/49 o výmere 492 m², Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 738 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2852, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5864/188440 a podiel k pozemku: 5864/188440, katastrálne územie: Hnúšťa, obec Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Okresný úrad Rimavská Sobota

H. Opis predmetu dražby

- predmetný byt sa nachádza na 6.NP (5.p.) najvyššom podlaží bytového domu vo vchode č. 1, je dvojizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí okrem kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC aj pivnica umiestnená na 1.NP domu. Stropy a steny bytu sú upravené jednovrstvovou omietkou, podlahy sú pokryté PVC krytinou. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, rozvod vody a kanalizácia sú vedené v inštalačnom jadre za WC.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmetný bytový dom je panelový, založený na pásových základoch z prostého betónu. Strecha je

pôvodne plochá so živičnou krytinou, po rekonštrukcii valbová, krytina plechová škridla. Klampiarske

konštrukcie sú s pozinkovaného plechu. Bytový dom má šesť nadzemných podlaží, na 1.NP sú spoločné

zariadenia domu (práčovňa, žehliareň, sušiareň, kočikáreň a pivnice) a na ostatných podlažiach po šesť

bytov v dvoch vchodoch (v každom vchode tri byty na podlaží). Byty sú prístupné dvojramenným

schodišťami a v zrkadlách schodíšť sú výťahy.

Bytový dom je napojený na verejný vodovod, verejný plynovod, rozvod el. energie, má telefónnu

prípojku a je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie. Vykurovanie domu je diaľkové, vrátane TÚV.

Spoločnými časťami obytného domu sú časti nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť, určené pre

spoločné užívanie: základy, strecha, chodby, schodištia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolácie,

fasády a vchody. Spoločnými zariadeniami obytného domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné

užívanie a slúžia výlučne tomuto domu: vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynová a telefónna

prípojka, bleskozvod a výťah. Bytový dom je zrekonštruovaný, má zateplený obvodový plášť, novú

konštrukciu strechy, vymenené vchodové dvere a okná spoločných priestorov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Prešov (Mgr. Róbert Segľa) na byt č. 14, podľa EX-438/13 (P 285/2014), zapísané dňa 09.04.2014 - 188/2014, Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Prešov (Mgr. Róbert Segľa) na byt č. 14, podľa EX
438/13 (P 286/2014), zapísané dňa 09.04.2014 - 189/2014, Exekučný príkaz na predaj nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Prešov (Mgr. Róbert Segľa) na byt č.14, podľa EX 438/13 (P 906/2014), zapísané dňa 10.11.2014 - 1497/2014; Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 10 Košice na byt č. 14, podľa VDS:34-8/2016 (P 136/2018), zapísané dňa 23.04.2018 - 227/18 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva od VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 01 Košice na byt č. 14, podľa VDS:34-1/2015 (P 185/2016), zapísané dňa 11.03.2016 - 145/16
ČASŤ C: ŤARCHY
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ako i spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstvu v zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30 829 48 Bratislava od Exekútorského úradu Trebišov (JUDr. Marianna Vargová) na byt č. 14, podľa EX 225/2013-15 (Z 963/2014), zapísané dňa 20.03.2014 - 151/2014; Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30,829 48 Bratislava od Exekútorského úradu Prešov (Mgr. Róbert Segľa) na byt č.14, podľa EX438/13 (Z 1608/2014), zapísané dňa 09.05.2014 - 250/14 Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na byt č. 14 podľa EX 16948/16 (Z 191/2018), zapísané dňa 19.01.2018 - 46/2018;
Iné údaje: Výmaz Z 1752/2012 - 290/12 Výmaz záložného práva Z 3468/2012 - 547/2012,
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 7 800,- EUR
K. Najnižšie podanie 10.400.-eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenska 80
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Kosice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.57/2018 vypracoval Ing. Ondrej Kvetko, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 911 957. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 08.04. 2018.Všeobecná cena odhadu 10.400.-eur.