Dražba nehnuteľností v obci Hnúšťa v katastrálnom území Hnúšťa

Katastrálne územie:
Hnúšťa
Obec:
Hnúšťa

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 159/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová Ulica Štefana Moyzesa 53, Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1443/1            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 3987 m2

parc. č. 1443/2            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 634 m2

Stavba

súp. č. 158                    Základná škola - m.č. Likier na           parc. č. 1443/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 2963, okres: Rimavská Sobota, obec: HNÚŠŤA, katastrálne územie: Hnúšťa.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: plot okolo areálu školy, studňa v areáli školy, prípojka vody, prípojka kanalizácie, vodomerná šachta, prípojka zemného plynu.             

b)  Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

 parc. č. 232                         Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 386 m2

Stavba

súp. č. 435                          obytná budova                                 na parc. č. 232

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 2892, okres: Rimavská Sobota, obec: HNÚŠŤA, katastrálne územie: Hnúšťa.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, prípojka elektro, prípojka zemného plynu, vonkajšie schody do obytnej budovy, plot okolo areálu školy, studňa v areáli školy, prípojka vody, prípojka kanalizácie, vodomerná šachta, prípojka zemného plynu.

H. Opis predmetu dražby

Popis základnej školy so súp. č. 158

Hodnotená nehnuteľnosť - budova Základnej školy č. s. 158 sa nachádza v meste Hnúšťa na parc.č.1443/2, Dolná Kolónia, miestna časť Likier, k. ú. Hnúšťa, užívaná od roku 1938. Ide o samostatne stojacu jednopodlažnú jednoduchú nenáročnú stavbu realizovanú tradičnou technológiou v jednoduchých základových pomeroch, založená plošne, obvodová zvislá konštrukcia murovaná z plných pálených tehál, strop s rovným podhľadom zastrešený valbovým krovom. V roku 1965 bola zrealizovaná trojpodlažná prístavba štyroch tried základnej školy s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami a pôvodná časť bola stavebne upravená ako telocvičňa. Zároveň bola zrealizovaná výmena rozvodov studenej a teplej vody, elektroinštalácie a v roku 2007 bola zrealizovaná prípojka zemného plynu a bola prestavaná pôvodná kotolňa na pevné palivo na zemný plyn. V súčasnej dobe je budova školy niekoľko rokov nevyužívaná, poškodená, bez údržby a postupne rozkrádaná a devastovaná a poškodený dlhodobým vandalizmom - vytrhané podlahy, rozbité okná, vytrhané zárubne, ukradnuté dvere, vráta, radiátory, kotly ÚK, časť žľabov, zvodov, všetkých zariaďovacích predmetov (WC misy, pisoáre, umývadlá, batérie), zariadenie kuchyne, zásobníky TÚV, vedenie elektroinštalácie, potrubných rozvodov vody a pod. Dispozičné riešenie: I. podzemné podlažie pozostáva dielne, sociálneho zariadenia, zo schodiska, kotolne a dvoch skladov. Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1000mm do 2000mm so zvislou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie obvodové zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo z tehál plných pálených hr. 450mm, vodorovné nosné konštrukcie - prefabrikovaný strop, úpravy vonkajších povrchov fasáda budovy striekaný brizolit na celej ploche stien, vnútorné úpravy povrchov - omietky vápenné hladké, výplne otvorov - okná jednoduché, podlahy - cementový poter. Vnútorné rozvody: kanalizácia zvody, rozvody a pripojenia z kameninových a liatinových rúr, kanalizácia zaústená do verejnej kanalizácie, elektroinštalácia - svetelná. l. nadzemné podlažie pozostáva z chodby, šatne, WC muži, WC ženy, telocvičňa, sklad náradia (pôvodná časť), zádverie, chodba, WC muži, WC ženy, dve učebne, schodisko, kuchyňa, jedáleň, WC, špajza (prístavba). Základy - betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé nosné konštrukcie obvodové zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo z tehál plných pálených hr.450mm, vodorovné nosné konštrukcie - železobetónová doska, prefabrikovaný strop, drevný trámový strop so záklopom, strešná konštrukcia valbová, strešná krytina pozinkovaný plech, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - úplné strechy, žľaby a zvody, úpravy vonkajších povrchov - fasáda budovy striekaný brizolit na celej ploche stien, vnútorné úpravy povrchov - omietky sú vápenné hladké, výplne otvorov - okná drevené dvojité a zdvojené, dvere drevené, podlahy - parkety, PVC a keramické dlažby, inštalácia plynu - rozvod zemného plynu. Vnútorné rozvody: vodovod - rozvod studenej aj teplej vody z pozinkovaného potrubia, budova bola napojená na verejný vodovod, kanalizácia zvody, rozvody a pripojenia z kameninových a liatinových rúr, vnútorné rozvody z plastových rúr, elektroinštalácia - svetelná aj motorická s automatickým istením, na streche je hromozvod, vykurovanie  teplovodné radiátorové, zdroj vykurovania kotol ÚK na zemný plyn v kotolni, TÚV - zásobníkové ohrievače, vnútorné vybavenie: WC, umývadlá, záchody, pisoáre. 2.nadzemné podlažie pozostáva z chodby, archívu, WC, učebne, schodisko, riaditeľňa a dvoch kabinetov. Zvislé nosné konštrukcie obvodové zvislé nosné konštrukcie tvori tehlové murivo z tehál plných pálených hr. 450mm, vodorovné nosne konštrukcie - drevená trámová so záklopom, úpravy vonkajších povrchov - fasáda budovy striekaný brizolit na celej ploche stien, vnútorné úpravy povrchov - omietky sú vápenné hladké, výplne otvorov - okná drevené zdvojené, podlahy - PVC a keramické dlažby. Vnútorné rozvody: vodovod - rozvod studenej aj teplej vody z pozinkovaného potrubia, kanalizácia - zvody, rozvody a pripojenia z kameninových a liatinových rúr, elektroinštalácia - svetelná, vykurovanie - teplovodné radiátorové.

Popis obytnej budovy so súp. č. 435

Predmetom ohodnotenia je stavba - Obytná budova č. s. 435 na parc. 232 v meste Hnúšťa. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1956. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba. Prístupná je z štátnej cesty smer Tisovec - Rimavská Sobota, ktorá je Hlavnou ulicou mesta. Pozemok je rovinatý, s možnosťou napojenia na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvody zemného plynu, elektro a telekomunikácii. Pozemok v okolí bytového domu je vo vlastníctve mesta Hnúšťa. Bytový dom je samostatne stojací štvorpodlažný v pôvodnej individuálnej zástavbe, užívaný od roku 1956 v súčasnosti neobývaný. Orientácia miestností k svetovým stranám je daná osadením objektu a jeho dispozíciou. Hlavný vstup do objektu je z štítovej severnej strany. Stavba má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, v polozapustenom technickom podlaží sa nachádza schodisko, chodba, kotolňa, práčovňa, spoločné priestory a pivnice. V I.NP  sa nachádza schodisko, chodba, štyri dvojizbové byty s príslušenstvom a dva jednoizbové byty s príslušenstvom. Príslušenstvo bytu pozostáva z predsiene, kuchyne a kúpeľne s WC. II. a II.NP je identické s I.NP. Zvislé konštrukcie pozdĺžneho nosného systému a štítová obvodová stena sú vo všetkých podlažiach murované z tehál plných pálených v hrúbke 450 mm, schodišťové steny a steny oddeľujúce sekcie majú hrúbku 300 mm, vonkajšia povrchová úprava obvodového plášťa je z brizolitovej omietky, sokel je obložený keramickým obkladom, na vnútornú povrchovú úpravu bola použitá štuková omietka a maľovka, na obytnej budove je valbová strecha, krytina pozinkovaný plech, budova je chránená bleskozvodom, stropné konštrukcie sú v pozdĺžnom nosnom systéme montované z prefabrikovaných železobetónových nosníkov v osovej vzdialenosti 600mm so škvarobetónovými vložkami, okenné a dverné otvory sú preklenuté prefabrikovanými železobetónovými prekladmi, strop je zmonolitnený vencami, podlahy obytných miestností a príslušenstva majú hrúbku 100 mm, nášľapná vrstva je tvorená vlyskami, PVC a keramickou dlažbou, priečky sú murované z dutých tehál na nastavovanú maltu, vnútrobytové priečky v priečnom smere majú hrúbku 100mm a v pozdĺžnom smere 150mm, medzibytové priečky s celkovou hrúbkou 250mm sú vytvorené z dvoch priečok s hrúbkou 100 mm, medzi ktorými je izolačná rohož z minerálnej vlny, schodisko je železobetónové prefabrikované pravotočivé, dvojramenné, šírka ramena je 1450 mm so zrkadlom 100mm, ramená sú vytvorené z jednotlivých stupňov a schodníc s terazzovou povrchovou úpravou, okná aj schodiskové sú plastové s izolačným dvojsklom jedno, dvoj, alebo trojkrídlové, balkónové dvere sú tiež plastové s izolačným dvojsklom jednokrídlové, vnútorné dvere sú drevené typové. Bytový dom je založený na základovej betónovej doske s izoláciami proti vode a zemnej vlhkosti, napojený je na verejný rozvod vody, verejnej kanalizácie, rozvod zemného plynu a elektrickej energie. Budova nevykazuje žiadne statické poruchy. V roku 2007 bola začatá modernizácia obytnej budovy a výmeny prvkov krátkodobej životnosti pozostávajúca z nástreku fasády; výmeny okien, balkónových dverí, odstránenie pôvodných malieb, keramických obkladov, dverí, podláh, pôvodnej elektroinštalácie.

Popis pozemkov pod bytovým domom

Rovinatý pozemok pod bytovým domom v centrálnej časti mesta Hnúšťa, podľa zápisu na liste vlastníctva v zastavanom území obce, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. V čase obhliadky bytový dom na pozemku nebol užívaný, veľmi schátraný. Pozemok je prístupný z verejnej miestnej komunikácie - Hlavnej ulice, v okolí prevláda zástavba bytových domov a občianskej vybavenosti. Negatívne účinky neboli zistené.

Popis pozemkov pod základnou školou

Rovinaté pozemky na okraji mesta Hnúšťa v mestskej časti Likier, v k.ú. Hnúšťa, podľa zápisu na liste vlastníctva v zastavanom území obce, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemky v minulosti tvorili areál bývalej základnej školy, v čase obhliadky areál nebol užívaný, veľmi schátraný, budova školy je voľne prístupná, poznačená vandalizmom. Areál školy je prístupný z verejnej miestnej komunikácie - Školskej ulice, v okolí prevláda zástavba bytových domov a a občianskej vybavenosti. Negatívnym účinkom je skutočnosť, že na pozemok je bez údržby, zarastený burinou a náletovými drevinami.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY evidované na LV č. 2963:
1, Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava na pozemky C KN p.č. 1443/1, 1443/2 a na stavbu s.č. 158 základná škola na C KN parc.č. 1443/2, podľa zmluvy č. 46658-2010/3 (V 2317/2010), zapísané dňa 5.11.2010 - 652/2010
2, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného JUDr. Ľubica Flíderová, Trhova č.1, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu, Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n.o. v ˝konkurze˝, Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa od Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Eva Uhaľová) na pozemky C KN p.č. 183, 184, 185/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/8, 1429/9, 1429/10, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/18, 1429/19, 1429/20, 1429/21, 1429/22, 1429/23, 1434/1, 1434/2, 1443/1, 1443/2, 1443/3 a na stavby súp.č. 101 zdravotná budova na C KN parc.č. 1429/17, súp.č. 102 účelové zar. A - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/10, súp.č. 102 zdravotná budova na C KN parc.č. 1429/14, súp.č. 105 administ. budova NsP na C KN parc.č. 1434/2, súp.č. 158 základná škola na C KN parc.č. 1443/2, súp.č. 219 ubytovňa T-20 na C KN parc.č. 1429/22, súp.č. 227 kotolňa NsP na C KN parc.č. 1429/4, súp.č. 228 laboratórium OkB na C KN parc.č. 1429/3, súp.č. 233 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/20, súp.č. 234 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/8, súp.č. 235 administ. budova na C KN parc.č. 1429/9, súp.č. 237 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/12, súp.č. 238 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/13, súp.č. 239 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/15, súp.č. 240 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/16, súp.č. 241 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/18, súp.č. 242 sklad na C KN parc.č. 1429/21, súp.č. 243 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/6, súp.č. 245 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/23, súp.č. 372 poliklinika na C KN parc.č. 183, súp.č. 372 zdravotná budova na C KN parc.č. 185/2, podľa EX 1930/12-73 (Z 203/2013), zapísané dňa 16.1..2013 - 26/13, Čiastočné zrušenie exekučného konania na stavbu a pozemok C KN parc. č. 1429/17 (č.s. 101 zdravotná budova), podľa EX 1930/12-146 (Z 1479/2013) - 179/2013,
3, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného MESTO HNÚŠŤA, Francisciho 74, Hnúšťa od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 183, 184, 185/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/8,1429/9, 1429/10, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/18, 1429/19, 1429/20, 1429/21, 1429/22, 1429/23, 1434/1, 1434/2, 1443/1, 1443/2, 1443/3 a na stavby súp.č. 101 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/17, súp.č. 102 účelové zariadenie m.č. - Likier na C KN parc.č. 1429/10, súp.č. 102 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/14, súp.č. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1434/2, súp.č. 158 základná škola - m.č. Likier na C KN parc.č. 1443/2, súp.č. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/22, súp.č. 227 kotolňa NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/4, súp.č. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/3, súp.č. 233 účelové zariadenie na - m.č. Likier C KN parc.č. 1429/20, súp.č. 234 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/8, súp.č. 235 administ. budova na C KN parc.č. 1429/9, súp.č. 237 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/12, súp.č. 238 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/13, súp.č. 239 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/15, súp.č. 240 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/16, súp.č. 241 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/18, súp.č. 242 sklad na C KN parc.č. 1429/21, súp.č. 243 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/6, súp.č. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/23, súp.č. 372 poliklinika na C KN parc.č. 183, súp.č. 372 zdravotná budova na C KN parc.č. 185/2, podľa EX 971/2013/MB (Z 3567/2013), zapísané dňa 18.9.2013 - 462/13
4, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava od Exekútorského úradu Banská Bystrica (JUDr. Mário Mičák) na stavby a pozemky C KN parc. č. 183 (č.s. 372 poliklinika), 184, 185/2 (č.s. 372 zdravotná budova), 1429/3 (č.s. 228 OkB - m.č. Likier), 1429/4 (NsP - m.č. Likier), 1429/5, 1429/6 (č.s. 243 účelové zariadenie), 1429/8 (č.s. 234 účelové zariadenie), 1429/9 (č.s. 235 administ. budova), 1429/10 (účelové zar. A - m.č. Likier), 1429/11, 1429/12 (č.s. 237 účelové zariadenie), 1429/13 (č.s. 238 garáže a dielňa), 1429/14 (č.s. 102 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/15 (č.s. 239 účelové zariadenie), 1429/16 (č.s. 240 účelové zariadenie), 1429/17 (č.s. 101 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/18 (č.s. 241 garáže a dielňa), 1429/19, 1429/20 (č.s. 233 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1429/21 (č.súp. 242 sklad), 1429/22 (č.s. ubytovňa T-20 - m.č. Likier), 1429/23 (č.s. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1434/1, 1434/2 (č.s. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier), 1443/1, 1443/2 (č.s. 158 základná škola - m.č. Likier), 1443/3, podľa EX 75/14 (Z 3706/2014), zapísané dňa 20.10.2014 - 1455/2014,
5, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Ivan Lutter) na stavby a pozemky C KN parc. č. 183 (č.s. 372 poliklinika), 184, 185/2 (č.s. 372 zdravotná budova), 1429/3 (č.s. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier), 1429/4 (NsP - m.č. Likier), 1429/5, 1429/6 (č.s. 243 účelové zariadenie), 1429/8 (č.s. 234 účelové zariadenie), 1429/9 (č.s. 235 administ. budova), 1429/10 (č.s. 102 účelové zar. A - m.č. Likier), 1429/11, 1429/12 (č.s. 237 účelové zariadenie), 1429/13 (č.s. 238 garáže a dielňa), 1429/14 (č.s. 102 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/15 (č.s. 239 účelové zariadenie), 1429/16 (č.s. 240 účelové zariadenie), 1429/17 (č.s. 101 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/18 (č.s. 241 garáže a dielňa), 1429/19, 1429/20 (č.s. 233 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1429/21 (č.súp. 242 sklad), 1429/22 (č.s. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier), 1429/23 (č.s. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1434/1, 1434/2 (č.s. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier), 1443/1, 1443/2 (č.s. 158 základná škola - m.č. Likier), 1443/3, podľa EX 6334/2014-20 (Z 2169/2015), zapísané dňa 29.06.2015 - 463/15
6, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava II od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na pozemky a stavby C KN parc.č. 183 (č.súp. 372 poliklinika), 184, 185/2 (č.súp. 372 zdravotná budova), 1429/3 (č.súp. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier), 1429/4 (č.súp. 227 kotoľňa NsP - m.č. Likier), 1429/5, 1429/6 (č.súp. 243 účelové zariadenie), 1429/8 (č.súp. 234 účelové zariadenie), 1429/9 (č.súp. 235 administ. budova), 1429/10 (č.súp. 102 účelové zar. A - m.č. Likier), 1429/11, 1429/12 (č.súp. 237 účelové zariadenie), 1429/13 (č.súp. 238 garáže a dielňa), 1429/14 (č.súp. 102 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/15 (č.súp. 239 účelové zariadenie), 1429/16 (č.súp. 240 účelové zariadenie), 1429/17 (č.súp. 101 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/18 (č.súp. 241 garáže a dielňa), 1429/19, 1429/20 (č.súp. 233 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1429/21 (č.súp. 242 sklad), 1429/22 (č.súp. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier), 1429/23 (č.súp. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1434/1, 1434/2 (č.súp. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier), 1443/1, 1443/2 (č.súp. 158 základná škola - m.č. Likier), 1443/3, podľa EX 30496/14 (Z 3268/2015), zapísané dňa 21.9.2015 - 651/15
7, Záložné právo od Mesta Hnúšťa na stavby a pozemky C KN parc. č. 183 (č.s. 372 poliklinika), 184, 185/2 (č.s. 372 zdravotná budova), 1429/3 (č.s. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier), 1429/4 (č.s. 227 kotolňa NsP - m.č. Likier), 1429/5, 1429/6 (č.s. 243 účelové zariadenie), 1429/8 (č.s. 234 účelové zariadenie), 1429/9 (č.s. 235 administr. budova), 1429/10 (č.s. 102 účelové zar. A - m.č. Likier), 1429/11, 1429/12 (č.s. 237 účelové zariadenie), 1429/13 (č.s. 238 garáže a dielňa), 1429/14 (č.s. 102 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/15 (č.s. 239 účelové zariadenie), 1429/16 (č.s. 2440 účelové zariadenie), 1429/17 (č.s. 101 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/18 (č.s. 241 garáže a dielňa), 1429/19, 1429/20 (č.s. 233 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1429/21 (č.s. 242 sklad), 1429/22 (č.s. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier), 1429/23 (č.s. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1434/1, 1434/2 (č.s. 105 administr. budova NsP - m.č. Likier), 1443/1, 1443/2 (č.s. 158 základná škola - m.č. Likier), 1443/3, podľa č.p.: EXD-1/2015 (Z 3460/2015), zapísané dňa 05.10.2015 - 687/2015
8, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík) na pozemky C KN parc.č. 183, 184, 185/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/8,1429/9, 1429/10, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/18, 1429/19, 1429/20, 1429/21, 1429/22, 1429/23, 1434/1, 1434/2, 1443/1, 1443/2, 1443/3 a na stavby súp.č. 101 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/17, súp.č. 102 účelové zariadenie m.č. - Likier na C KN parc.č. 1429/10, súp.č. 102 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/14, súp.č. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1434/2, súp.č. 158 základná škola - m.č. Likier na C KN parc.č. 1443/2, súp.č. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/22, súp.č. 227 kotolňa NsP - m.č.Likier na C KN parc.č. 1429/4, súp.č. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/3, súp.č. 233 účelové zariadenie na - m.č. Likier C KN parc.č. 1429/20, súp.č. 234 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/8, súp.č. 235 administ. budova na C KN parc.č. 1429/9, súp.č. 237 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/12, súp.č. 238 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/13, súp.č. 239 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/15, súp.č. 240 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/16, súp.č. 241 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/18, súp.č. 242 sklad na C KN parc.č. 1429/21, súp.č. 243 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/6, súp.č. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/23, súp.č. 372 poliklinika na C KN parc.č. 183, súp.č. 372 zdravotná budova na C KN parc.č. 185/2, podľa EX 3624/2015 (Z 101/2017), zapísané dňa 12.01.2017 - 19/17
9, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného CEE COLLECT Slovakia s.r.o., Križkova 9, Bratislava 1 od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík) na stavby a pozemky C KN parc. č. 183 (č.s. 372 poliklinika), 184, 185/2 (č.s. 372 zdravotná budova), 1429/3 (č.s. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier), 1429/4 (č.s. 227 kotolňa NsP - m.č. Likier), 1429/5, 1429/6 (č.s. 243 účelové zariadenie), 1429/8 (č.s. 234 účelové zariadenie), 1429/9 (č.s. 235 administ. budova), 1429/10 (č.s. 102 účelové zar. A - m.č. Likier), 1429/11, 1429/12 (č.s. 237 účelové zariadenie), 1429/13 (č.s. 238 garáže a dielňa), 1429/14 (č.s. 102 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/15 (č.s. 239 účelové zariadenie), 1429/16 (č.s. 240 účelové zariadenie), 1429/17 (č.s. 101 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/18 (č.s. 241 garáže a dielňa), 1429/19, 1429/20 (č.s. 233 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1429/21 (č.s. 242 sklad), 1429/22 (č.s. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier), 1429/23 (č.s. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1434/1, 1434/2 (č.s. 105 administ. Budova NsP - m.č. Likier), 1443/1, 1443/2 (č.s. 158 základná škola - m.č. Likier), 1443/3, podľa EX 109/2017 (Z 1742/2017), zapísané dňa 05.10.2017 - 570/2017,
POZNÁMKY evidované na LV č. 2963:
1, Oznámenie o začatí výkonu zmluvného záložného práva predajom zálohu na verejnej dražbe od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava na stavbu a pozemky C KN parc. č. 1443/1, 1443/2 (č.s. 158 základná škola), podľa č. 1351/2012/14002 (P 975/2012), zapísané dňa 28.12.2012 - 643/2012,
2, Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie predajom a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Eva Uhaľová) na pozemky C KN parc.č. 183, 184, 185/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/8, 1429/9, 1429/10, 1429/3, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/18, 1429/19, 1429/20, 1429/21, 1429/22, 1429/23, 1434/1, 1434/2, 1443/1, 1443/2, 1443/3 a na stavby súp.č. 101 zdravotná budova na C KN parc.č. 1429/17, stavby súp.č. 102 účelové zar. A - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/10, súp.č. 102 zdravotná budova na C KN parc.č. 1429/14, súp.č. 105 administ. budova NsP na C KN parc.č. 1434/2, súp.č. 158 základná škola na C KN parc.č. 1443/2, súp.č. 219 ubytovňa T-20 na C KN parc.č. 1429/22, súp.č. 227 kotolňa NsP na C KN parc.č. 1429/4, súp.č. 228 laboratórium OkB na C KN parc.č.1429/3, súp.č. 233 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/20, súp.č. 234 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/8, súp.č. 235 administ. budova na C KN parc.č. 1429/9, súp.č. 237 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/12, súp.č. 238 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/13, súp.č. 239 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/15, súp.č. 240 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/16, súp.č. 241 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/18, súp.č. 242 sklad na C KN parc.č. 1429/21, súp.č. 243 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/6, súp.č. 245 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/23, súp.č. 372 poliklinika na C KN parc.č. 183, súp.č. 372 zdravotné zariadenie na C KN parc.č. 185/2, podľa EX 1930/12- 68 (P 1014/2012), zapísané dňa 2.1.2013 - 1/13, Čiastočné zrušenie exekučného konania na stavbu a pozemok C KN parc. č. 1429/17 (č.s. 101 zdravotná budova), podľa EX 1930/12- 146 (Z 1479/2013) - 179/2013
3, Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 183, 184, 185/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/8,1429/9, 1429/10, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/18, 1429/19, 1429/20, 1429/21, 1429/22, 1429/23, 1434/1, 1434/2, 1443/1, 1443/2, 1443/3 a na stavby súp.č. 101 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/17, súp.č. 102 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/10, súp.č. 102 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/14, súp.č. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1434/2, súp.č. 158 základná škola - m.č. Likier na C KN parc.č. 1443/2, súp.č. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/22, súp.č. 227 kotolňa NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/4, súp.č. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/3, súp.č. 233 účelové zariadenie na - m.č. Likier C KN parc.č. 1429/20, súp.č. 234 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/8, súp.č. 235 administ. budova na C KN parc.č. 1429/9, súp.č. 237 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/12, súp.č. 238 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/13, súp.č. 239 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/15, súp.č. 240 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/16, súp.č. 241 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/18, súp.č. 242 sklad na C KN parc.č. 1429/21, súp.č. 243 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/6, súp.č. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/23, súp.č. 372 poliklinika na C KN parc.č. 183, súp.č. 372 zdravotná budova na C KN parc.č. 185/2, podľa EX 971/2013/MB (P 797/2013), zapísané dňa 18.9.2013 - 461/13
4, Poznamenáva sa začatie súdneho konania (pod spis. zn. 35Cb/60/2014) o určenie neplatnosti záložnej zmluvy č. 46658-2010/3 (V 2317/2010) na pozemky C KN p.č. 1443/1, 1443/2 a na stavbu súp.č. 158 základná škola na C KN parc. č. 1443/2, voči Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova 27, Bratislava a o vydanie predbežného opatrenia zdržať sa výkonu záložného práva, podľa P 411/2014, zapísané dňa 28.5.2014 - 315/2014
5, Vykonateľné rozhodnutie o určení záložného práva s obmedzujúcim zálohom, ktorý vznikne od Mesta Hnúšťa na pozemky a stavby C KN parc.č. 183 (č.súp. 372 poliklinika), 184, 185/2 (č.súp. 372 zdravotná budova), 1429/3 (č.súp. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier), 1429/4 (NsP - m.č. Likier), 1429/5, 1429/6 (č.súp. 243 účelové zariadenie), 1429/8 (č.súp. 234 účelové zariadenie), 1429/9 (č.súp. 235 administ. budova), 1429/10 (č.súp. 102 účelové zar. A - m.č. Likier), 1429/11, 1429/12 (č.súp. 237 účelové zariadenie), 1429/13 (č.súp. 238 garáže a dielňa), 1429/14 (č.súp. 102 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/15 (č.súp. 239 účelové zariadenie), 1429/16 (č.súp. 240 účelové zariadenie), 1429/17 (č.súp. 101 zdravotná budova - m.č. Likier), 1429/18 (č.súp. 241 garáže a dielňa), 1429/19, 1429/20 (č.súp. 233 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1429/21 (č.súp. 242sklad), 1429/22 (č.súp. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier), 1429/23 (č.súp. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier), 1434/1, 1434/2 (č.súp. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier), 1443/1, 1443/2 (č.súp. 158 základná škola - m.č. Likier), 1443/3, podľa č.p.: EXD-1/2015 (P 476/2015), zapísané dňa 17.07.2015 - 514/15;
6, Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík ) na pozemky C KN parc.č. 183, 184, 185/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/8,1429/9, 1429/10, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/18, 1429/19, 1429/20, 1429/21, 1429/22, 1429/23, 1434/1, 1434/2, 1443/1, 1443/2, 1443/3 a na stavby súp.č. 101 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/17, súp.č. 102 účelové zariadenie m.č. - Likier na C KN parc.č. 1429/10, súp.č. 102 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/14, súp.č. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1434/2, súp.č. 158 základná škola - m.č. Likier na C KN parc.č. 1443/2, súp.č. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/22, súp.č. 227 kotolňa NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/4, súp.č. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/3, súp.č. 233 účelové zariadenie na - m.č. Likier C KN parc.č. 1429/20, súp.č. 234 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/8, súp.č. 235 administ. budova na C KN parc.č. 1429/9, súp.č. 237 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/12, súp.č. 238 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/13, súp.č. 239 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/15, súp.č. 240 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/16, súp.č. 241 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/18, súp.č. 242 sklad na C KN parc.č. 1429/21, súp.č. 243 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/6, súp.č. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/23, súp.č. 372 poliklinika na C KN parc.č. 183, súp.č. 372 zdravotná budova na C KN parc.č. 185/2, podľa EX 3624/2015 (P 774/2016), zapísané dňa 28.11.2016 - 721/16
7, Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík ) na pozemky C KN parc.č. 183, 184, 185/2, 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/8,1429/9, 1429/10, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/18, 1429/19, 1429/20, 1429/21, 1429/22, 1429/23, 1434/1, 1434/2, 1443/1, 1443/2, 1443/3 a na stavby súp.č. 101 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/17, súp.č. 102 účelové zariadenie m.č. - Likier na C KN parc.č. 1429/10, súp.č. 102 zdravotná budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/14, súp.č. 105 administ. budova NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1434/2, súp.č. 158 základná škola - m.č. Likier na C KN parc.č. 1443/2, súp.č. 219 ubytovňa T-20 - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/22, súp.č. 227 kotolňa NsP - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/4, súp.č. 228 laboratórium OkB - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/3, súp.č. 233 účelové zariadenie na - m.č. Likier C KN parc.č. 1429/20, súp.č. 234 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/8, súp.č. 235 administ. budova na C KN parc.č. 1429/9, súp.č. 237 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/12, súp.č. 238 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/13, súp.č. 239 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/15, súp.č. 240 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/16, súp.č. 241 garáže a dielňa na C KN parc.č. 1429/18, súp.č. 242 sklad na C KN parc.č. 1429/21, súp.č. 243 účelové zariadenie na C KN parc.č. 1429/6, súp.č. 245 účelové zariadenie - m.č. Likier na C KN parc.č. 1429/23, súp.č. 372 poliklinika na C KN parc.č. 183, súp.č. 372 zdravotná budova na C KN parc.č. 185/2, podľa EX 109/2017 (P 275/2017), zapísané dňa 09.05.2017 - 284/17
8, Oznámenie o opakovanej dražbe (kolo opakované) od Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, na stavbu a pozemky C KN parc.č. 1443/1, 1443/2 (č.s. 158 Základná škola m.č. Likier), podľa Zn. 159/2017 (P 190/2018), zapísané dňa 14.06.2018 - 310/2018;
ŤARCHY evidované na LV č. 2892:
1, Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava na pozemky C KN p.č. 232, 434 a na stavby s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, s.č. 435 obytná budova na C KN parc.č. 232, podľa zmluvy č. 46658-2010/3 (V 2317/2010), zapísané dňa 5.11.2010 - 652/2010, zrušenie časti záložného práva na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
2, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného JUDr. Daniel Přibyl, Staničná 33, 985 11 Halič od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Zora Ferdinandy) na stavby a pozemky C KN parc. č. 232 (č.s. 435 obytná budova), 434 (č.s. 374 robotnícky dom), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.s. 150 prevádzková budova), 1675/1 (č.s. 151 prevádzková budova), 1675/2 (č.s. 1551 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa Ex 4779/2012-17 (Z 46/2013), zapísané dňa 08.01.2013 - 10/2013, zrušenie časti exekučného záložného práva na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
3, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného JUDr. Ľubica Flíderová, Trhova č.1, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu, Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n.o. v ˝konkurze˝, Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa od Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Eva Uhaľová) na pozemky C KN p.č. 232, 434, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677 a na stavbu súp.č. 150 prevádzková budova na C KN parc.č. 1674, súp.č. 151 prevádzková budova na C KN parc.č. 1675/1, súp.č. 151 predajňa na C KN p.č. 1675/2, súp.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, súp.č. 435 obytná budova na C KN parc.č. 232, podľa EX 1930/12-73 (Z 203/2013), zapísané dňa 16.1..2013 - 26/13, zrušenie časti exekučného záložného práva na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
4, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina od Exekútorského úradu Banská Bystrica (Mgr. Jozef Deák) na pozemky C KN parc.č. 232, 434, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677 a na stavby súp.č. 150 prevádzková budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1674, súp.č. 151 prevádzková budova - m.č. Likier na C KN parc.č. 1675/1, súp.č. 151 predajňa na C KN parc.č. 1675/2, súp.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, súp.č. 435 obytná budova na C KN parc.č. 232, podľa EX 2316/2012 (Z 3598/2013), zapísané dňa 19.9.2013 - 468/13, zrušenie časti exekučného záložného práva na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
5, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Francisciho 11, Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Banská Bystrica (JUDr. Jozef Liščák) na pozemky C KN p.č. 232, 434, 1673/1, 1673/2, 1676/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677 a na stavby súp.č.150 prevádzková budova na C KN parc.č. 1674, súp.č. 151 prevádzková budova na C KN parc.č. 1675/1, súp.č. 151 predajňa na C KN parc.č. 1675/2, súp.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, súp.č. 435 obytná budova na C KN parc.č. 232, podľa EX 187/2013 (Z 1251/2014), zapísané dňa 23.4.2014 - 207/2014, zrušenie časti exekučného záložného práva na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
6, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava od Exekútorského úradu Banská Bystrica (JUDr. Mário Mičák) na stavby a pozemky C KN parc. č. 232 (č.s. 435 obytná budova), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.s. 150 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/1 (č.s. 151 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/2 (č.s. 151 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa EX 75/14 (Z 3706/2014), zapísané dňa 20.10.2014 - 1455/2014
7, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Ivan Lutter) na pozemky C KN parc.č. 232, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677 a na stavby č.s. 150 prevádzková budova na C KN parc. č. 1674, č.s. 151 prevádzková budova na C KN parc.č.1675/1, č.s. 151 predajňa na C KN parc.č.1675/2, č.s. 435 obytná budova na C KN parc.č.232, podľa EX 6334/2014-20 (Z 2169/2015), zapísané dňa 29.06.2015 - 463/15
8, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava II od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na pozemky a stavby C KN parc.č. 232 (č.súp. 435 obytná budova), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.súp. 150 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/1 (č.súp. 151 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/2 (č.súp. 151 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa EX 30496/14 (Z 3268/2015), zapísané dňa 21.9.2015 - 651/15
9, Záložné právo od Mesta Hnúšťa na stavby a pozemky C KN parc. č. 232 (č.s. 435 obytná budova), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.s. 150 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/1 (č.s. 151 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/2 (č.s. 151 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa č.p.: EXD-1/2015 (Z 3460/2015), zapísané dňa 05.10.2015 - 687/2015,
10, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík) na pozemky C KN parc.č. 232, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2 a na stavby č.s. 150 prevádzková budova na C KN parc. č. 1674, č.s. 151 prevádzková budova na C KN parc.č.1675/1, č.s. 151 predajňa na C KN parc.č.1675/2, č.s. 435 obytná budova na C KN parc.č.232, podľa EX 3624/2015 (Z 101/2017), zapísané dňa 12.01.2017 - 19/17
11, Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného CEE COLLECT Slovakia s.r.o., Križkova 9, Bratislava 1 od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík) na stavby a pozemky C KN parc. č . 232 (č.s. 435 obytná budova), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.s. 150 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/1 (č.s. 151 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/2 (č.s. 151 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa EX 109/2017 (Z 1742/2017), zapísané dňa 05.10.2017 - 570/2017,
POZNÁMKY evidované na LV č. 2892:
1, Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Zora Ferdinandy), na pozemky a stavby C KN parc.č. 232 (č.súp. 435 obytná budova), 434 (č.súp. 374 robotnícky dom), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.súp. 150 prevádzková budova), 1675/1 (č.súp. 151 prevádzková budova), 1675/2 (č.súp. 151 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa Ex 4779/2012-11(P 987/2012), zapísané dňa 17.12.2012 - 623/12; zrušenie časti upovedomenia na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
2, Oznámenie o začatí výkonu zmluvného záložného práva predajom zálohu na verejnej dražbe od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava na stavby a pozemky C KN parc. č. 232 (č.s. 435 obytná budova), 434 (č.s. 374 robotnícky dom), podľa č. 1352/2012/14002 (P 974/2012), zapísané dňa 28.12.2012 - 644/2012, zrušenie časti ozmámenia na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
3, Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie predajom a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Eva Uhaľová) na pozemky C KN parc.č. 232, 434, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2, 1677 a na stavby súp.č. 150 prevádzková budova na C KN parc.č. 1674, súp.č. 151 prevádzková budova na C KN parc.č. 1675/1, súp.č. 151 predajňa na C KN parc.č. 1675/2, súp.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, súp.č. 435 obytná budova na C KN parc.č. 232, podľa EX 1930/12-68 (P 1014/2012), zapísané dňa 2.1.2013 - 1/13, zrušenie časti upovedomenia na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
4, Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Banská Bystrica (JUDr. Jozef Liščák), na stavby a pozemky C KN parc.č. 232 (č.s. 435 obytná budova), 434 (č.s. 374 robotnícky dom), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.s. 150 prevádzková budova), 1675/1 (č.s. 151 prevádzková budova), 1675/2 (č.s. 151 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa EX 187/2013 (P 168/2014), zapísané dňa 11.03.2014 - 130/2014; zrušenie časti upovedomenia na pozemok C KN p.č. 434 a na stavbu s.č. 374 robotnícky dom na C KN parc.č. 434, podľa dobrovoľnej dražby N 911/2014 (Z 1640/2014) - 555/14
5, Poznamenáva sa začatie súdneho konania (pod spis. zn. 35Cb/60/2014) o určenie neplatnosti záložnej zmluvy č. 46658-2010/3 (V 2317/2010) na pozemky C KN p.č. 232, 434 a na stavbu súp.č. 374 robotnícky dom na C KN parc. č. 434, súp.č. 435 obytná budova na C KN parc. č. 232, voči Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova 27, Bratislava a o vydanie predbežného opatrenia zdržať sa výkonu záložného práva, podľa P 408/2014, zapísané dňa 28.5.2014 - 314/14
6, Vykonateľné rozhodnutie o určení záložného práva s obmedzujúcim zálohom, ktorý vznikne od Mesta Hnúšťa na pozemky a stavby C KN parc.č. 232 (č.súp. 435 obytná budova), 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674 (č.súp. 150 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/1 (č.súp. 151 prevádzková budova - m.č. Likier), 1675/2 (č.súp. 151 predajňa), 1676/1, 1676/2, 1677, podľa č.p.: EXD-1/2015 (P 476/2015), zapísané dňa 17.07.2015 - 514/15;
7, Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík ) na pozemky C KN parc.č. 232, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2 a na stavby č.s. 150 prevádzková budova na C KN parc. č. 1674, č.s. 151 prevádzková budova na C KN parc.č.1675/1, č.s. 151 predajňa na C KN parc.č.1675/2, č.s. 435 obytná budova na C KN parc.č.232, podľa EX 3624/2015 (P 774/2016), zapísané dňa 28.11.2016 - 721/16
8, Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Martin (Mgr. Milan Somík ) na pozemky C KN parc.č. 232, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676/1, 1676/2 a na stavby č.s. 150 prevádzková budova na C KN parc. č. 1674, č.s. 151 prevádzková budova na C KN parc.č.1675/1, č.s. 151 predajňa na C KN parc.č.1675/2, č.s. 435 obytná budova na C KN parc.č.232, podľa EX 109/2017 (P 275/2017), zapísané dňa 09.05.2017 - 284/17
9, Oznámenie o opakovanej dražbe (kolo opakované) od Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, na stavbu a pozemok C KN parc.č. 232 (č.s. 435 obytná budova), podľa Zn. 159/2017 (P 190/2018), zapísané dňa 14.06.2018 - 310/2018;
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 49.400,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 49.400,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 98.788,32 €