Dražba nehnuteľností v obci Hodkovce v katastrálnom území Hodkovce

Katastrálne územie:
Hodkovce
Obec:
Hodkovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.05.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 073/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

a) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 29/3                       Záhrady                                               o výmere 945 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, LV č. 512, okres: Košice - okolie, obec: HODKOVCE, katastrálne územie: Hodkovce.

 

b)  Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 29/2                       Záhrady                                               o výmere 945 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, LV č. 511, okres: Košice - okolie, obec: HODKOVCE, katastrálne územie: Hodkovce.

 

c)   Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 29/4                       Záhrady                                               o výmere 310 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/3

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, LV č. 502, okres: Košice - okolie, obec: HODKOVCE, katastrálne územie: Hodkovce.

H. Opis predmetu dražby

Popis pozemkov

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obytnej zóne obce Hodkovce, okres Košice okolie, v zástavbe samostatne stojacich domov, sú situované v zastavanom území obce, pozemky sú s miernym sklonom, pracovné možnosti obyvateľstva prevažne v meste Košice, príslušenstvo vhodné, lokalita vhodná na bývanie a oddych. Prístupnosť z miestnej komunikácie cez uvažovanú prístupovú cestu – parc. č. 29/4. Pozemky je možné napojiť na elektrickú sieť, zásobovanie vodou z verejného vodovodu, verejný plynovod, nie je verejná kanalizácia. Poloha nehnuteľnosti dobrá, bez zjavných negatívnych faktorov. Obec je vzdialená od mesta Košice cca 17 km. Dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou. V obci je základná občianska vybavenosť obce. Pozemky parc. č. 29/2 a 29/3 sú záhrady určené územným plánom na zástavbu rodinnými domami (po jednom na každej parcele). Pozemok parc. č. 29/4 – záhrada, je pozemok prístupu k pozemkom pod budúcimi rodinnými domami na parc. č. 29/2 a 29/3 s možnosťou uloženia prípojok na elektrickú sieť, verejný vodovod, verejný plynovod. Iné hodnotnejšie využitie v danej lokalite je možné vylúčiť. Lokalita sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ani chránenej krajinnej oblasti, stavebná uzávera nie je vyhlásená.  Bez výskytu rušivo pôsobiaceho objektu, alebo priemyselného zariadenia v priamom. Bežný až malý hluk a prach od dopravy pri nehnuteľnosti. Bez známeho ekologického zaťaženia pozemku. Nie je doklad o ohrození stavbami vo verejnom záujme. Pri obhliadke neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by obmedzovali riadne užívanie nehnuteľnosti. V okolí sa nenachádzajú konfliktné skupiny.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Pozemky sú v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY evidované na LV č. 512:
1, V 3677/12 zo dňa 03.01.2013 - vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na pozemok registra C KN parc.č. 29/3, záhrady o výmere 945m2 - č.z. 4/13
POZNÁMKY evidované na LV č. 512:
1, P 325/2017 zo dňa 05.05.2017 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva V 3677/12 zo dňa 03.01.2013 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - č.z. 85/17
2, P 161/2018 - zo dňa 18.04.2018 oznámenie č. 073/2017 o dražbe.Dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281 dňa 29.05.2018 prvé kolo dražby

ŤARCHY evidované na LV č. 511:
1, V 3678/12 zo dňa 07.01.2013 - vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na pozemok registra C KN parc.č. 29/2, záhrady o výmere 945m2 - č.z. 6/13
2, Z 841/16 zo dňa 03.03.2016 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX 635/2015 - 22 OJ zo dňa 01.03.2016, Exekútorský úrad Košice, JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor, Mlynárska 16, 040 01 Košice, v prospech oprávneného: PhDr. Imrich Urbančík CSc., nar. 11.04.1954, Moravská 83, Košice č.z. 28/16
POZNÁMKY evidované na LV č. 511:
1, Informatívna: P 965/14 zo dňa 06.10.2014 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, Ex 743/2014 zo dňa 02.10.2014, Exekútorský úrad Humenné, súdny exekútor JUDr. Ján Harvan, ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné, v prospech oprávneného: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256.
2, P 325/2017 zo dňa 05.05.2017 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva V 3678/12 zo dňa 07.01.2013 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - č.z. 85/17
3, P 161/2018 - zo dňa 18.04.2018 oznámenie č. 073/2017 o dražbe.Dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281 dňa 29.05.2018 prvé kolo dražby
ŤARCHY evidované na LV č. 502:
1, V 3678/12 zo dňa 07.01.2013 - vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na pozemok registra C KN parc.č. 29/4, záhrady o výmere 310m2, v podiele 1/3 - č.z. 6/13
2, Z 841/16 zo dňa 03.03.2016 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, EX 635/2015 - 22 OJ zo dňa 01.03.2016, Exekútorský úrad Košice, JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor, Mlynárska 16, 040 01 Košice, na vlastníka: Balčíková Dana r. Eperješiová, nar. 01.01,1968, v podiele 1/3, v prospech oprávneného: PhDr. Imrich Urbančík CSc., nar. 11.04.1954, Moravská 83, Košice - č.z. 28/16
POZNÁMKY evidované na LV č. 502:
1, P 325/2017 zo dňa 05.05.2017 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva V 3678/12 zo dňa 07.01.2013 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - č.z. 85/17
2, P 161/2018 - zo dňa 18.04.2018 oznámenie č. 073/2017 o dražbe.Dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281 dňa 29.05.2018 prvé kolo dražby
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 79.181,17 €