Dražba nehnuteľností v obci Holíč v katastrálnom území Holíč

Katastrálne územie:
Holíč
Obec:
Holíč

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 568.000,- Eur 10.08.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2212001918
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LawService Recovery, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stráž
b) Orientačné/súpisné číslo 223
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 960 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 47817003
C. Miesto konania dražby Notársky úrad v Bratislave, JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 10. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Skalica, katastrálny odbor, pre obec Holíč, katastrálne územie Holíč, vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (1/1), zapísané na liste vlastníctva číslo 4320 ako:

 

   • samostatne stojaca garáž (popis stavby: garáž) so súpisným číslom 3250, na parcele registra „C“, číslo 3781/9,
   • budova obchodu a služieb (popis stavby: polyfunkčný dom) so súpisným číslom 567, na parcele registra „C“, číslo 3781/2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 2091 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/8, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 440 m2,
   • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/9, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 157 m2,
   • parcela registra „E“, parcelné číslo 922, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 129 m2,
   • parcela registra „E“, parcelné číslo 923, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 122 m2.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Garáž  súp. č. 3250 na parc. č. 3781/9 v k. ú. Holíč

Garáž súp. č.  3250 bola postavená v roku 2005. Dispozične pozostáva z jednej miestnosti  garáže a 1 miestnosti skladu. Je zo objekt s jedným nadzemným podlažím so sedlovou   strechou s krytinou z pálených škridiel.  Základy sú betónové, nosné konštrukcie sú murované tehlové hrúbky 30 cm. Strop je drevený trámový  s rovným omietaným pohľadom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Vnútorné omietky sú hladké, vonkajšie omietky sú brizolitové. Podlahu tvorí cementový poter.  Garážové vráta sú rolovacie plastové. Garáž  je napojená na  elektrickú energiu.

Zastavaná plocha: 153,25 m2

 

Polyfunkčný dom súp. č. 567 na parc. č. 3781/2 v k. ú. Holíč

Polyfunkčný dom súp. č. 567 je stavba s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami.

Doklad o veku nebol poskytnutý. Vek stavby sa opiera na ZP č. 133/2017 - vypracoval Ing. Ľudovít Jurík. Projekt  - Polyfunkčný objekt ul. Štúrova Holíč bol vypracovaný v roku 2004. 

 

1. Základy vrátane zemných prác:    pásy z betónu prekladaného kameňom, s izoláciou proti zemnej vlhkosti

2. Zvislé konštrukcie: murované zo siporexových kvádrov, deliace konštrukcie  siporexové priečkovky

3. Stropy: železobetónové

4. Zastrešenie bez krytiny: Drevený pultový

5. Krytina strechy: plechová, zateplená

6. Klampiarske konštrukcie: Žľaby a zvody  z pozinkovaného plechu.

7. Úprava vnútorných povrchov: cementový poter

8. Úprava vonkajších povrchov: cementový poter

9. Vnútorné keramické obklady: v kuchynke, sociálnych zariadeniach

10. Schody: s povrchom z keramickej dlažby

11. Dvere: drevené

12. Vráta: nie sú

13. Okná: plastové

14. Povrchy podláh: laminátová plávajúca podlaha, ostatné keramické dlažby

15. Vykurovanie: ústredné teplovodné, zdroj plynový kotol

16. Elektroinštalácia: Svetelná i motorická.

17. Bleskozvod: Áno.

18. Vnútorný vodovod: áno, plastový

19. Vnútorná kanalizácia: áno , plastová

20. Vnútorný plynovod: áno

21. Ohrev teplej vody: plynový zásobníkový ohrievač

22.Vybavenie kuchýň: linka s nerezovým drezom

23. Vnútorné hygienické zariadenia:  pre mužov a ženy, pre reštauráciu, pre administratívu, obchody, sklady

24. Výťahy: nie sú.

Zastavaná plocha: 1PP: 487,45 m2; 1NP: 411,02 m2; 2NP: 333,85 m2

 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrajovej polohe zastavaného územia  mesta Holíč. Okolie je tvorené prevádzkovými budovami, rodinnými domami.   V lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Centru mesta je vo vzdialenosti cca  2 km.

 

Pozemky:

Pozemky sa nachádza  v zastavanom území obce Holíč v okrajovej polohe.  Prístup k pozemkom   je od obecnej spevnenej plochy.   Pozemok je napojený na obecný vodovod,  odkanalizovanie je riešené do obecnej kanalizácie, sú napojené  na zemný  plyn.   Pozemky sú mierne svahovité.Prístup k pozemkom je po obecnej spevnenej komunikácii. Celková výmera pozemkov: 3.710 m2

 

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň.)

Informácia pre účastníkov dražby za predpokladu, že dodanie tovaru, ktorý je predmetom dražby bude predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH: Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH a predmetom dražby je dodanie tovaru, kde povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch vlastník predmetu dražby pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby vyhotoví faktúru v zmysle príslušných ustanovení Zákona o DPH a doručí ju vydražiteľovi poštovým doručovateľom

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Žiadne.

Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. Andrea Bothová, Mlynská 61, 986 01 Fiľakovo, číslo znaleckého posudku 100/2018.

Znalec stanovil cenu Predmetu dražby na 568.000,- EUR, slovom päťstošesťdesiatosemtisíc EUR.
K. Najnižšie podanie 568.000,- Eur bez DPH
L. Minimálne prihodenie 5000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.790,88,-
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:

1. Dražobníkovi:
 V peniazoch:
- prevodom na číslo účtu dražobníka,
- vkladom v hotovosti na účet dražobníka,
- poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových služieb).
- v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením dražby).
 Vo forme bankovej záruky.

2. Do notárskej úschovy:
 V peniazoch,
 Vo forme bankovej záruky.
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

Účet dražobníka: IBAN: SK22 5200 0000 0000 1450 9211, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s. Platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 2212001918. Pri fyzickej osobe je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Dražobník upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia dražobnej zábezpeky.

Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu – dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 3. pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka. 5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v registri dražieb a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) dňa 25.07.2018 od 11:30 hod. dňa 06.08.2018 od 11:30 hod. Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0908 764 499.
Miesto obhliadky Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Štúrova 567/30, 908 51 Holíč)
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava