Dražba nehnuteľností v obci Holíč v katastrálnom území Holíč

Katastrálne územie:
Holíč
Obec:
Holíč

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 179.000,00 18.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1326/2015, EX 1013/2016, EX 1320/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1326/2015, EX 1013/2016, EX 1320/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Pavel Šajánek
Ulica: Sadová 621
Obec: Senica
PSČ: 90501
Zastupujúci exekútor: Eva Šajánková
Ulica: Sadová č. 621
Obec: Senica
PSČ:
Dátum konania dražby: 18.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Sadová 621, 90501Senica
Vlastník: Cudziš Martin
Sídlo: SNP 1668/1, Holíč
Podiel: 1/1, 1/2, 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 27.07.2018
Znalecká hodnota: 179.000,00
Reálna hodnota: 179.000,00
Výška zábezpeky: 89.500,00
Číslo bankového účtu: SK4275000000004002148189
Najnižšie podanie: 179.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4275000000004002148189
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: po doplatení najvyššieho podania a po schválení príklepu súdom
Odovzdanie: žiadne
Dátum obhliadky: 03.09.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: stretnutie záujemcov pred budovou Správy údržby ciest v Holíči
Ďalšie informácie : Tel.: 034/6941126
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Skalica
     Obec : Holíč
     Kataster : Holíč
     Číslo listu vlastníctva: 1509, 4125, 4516
   Parcela
     Parcelné číslo: 1756
     Výmera: 433
     Druh: Ostatné plochy
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1761
     Výmera: 2702
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1766/1
     Výmera: 12064
     Druh: Ostatné plochy
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1766/2
     Výmera: 424
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1766/3
     Výmera: 1264
     Druh: Ostatné plochy
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1770/2
     Výmera: 45
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1755/5
     Výmera: 3235
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1768
     Výmera: 1434
     Druh: Záhrady
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: