Dražba nehnuteľností v obci Holice v katastrálnom území Stará Gala

Katastrálne územie:
Stará Gala
Obec:
Holice

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 1.065,40 25.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 2980/16
Typ dražobnej vyhlášky: EX 2980/16
Poradie dražby: 1
Exekútor: Andrea Ondrejková
Ulica: Vrútocká 12
Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Dátum konania dražby: 25.09.2018
Čas konania dražby: 09:30
Miesto konania dražby: Vrútocká 12, 82104Bratislava
Vlastník: Otto Grossmann
Sídlo: Kľukatá 48/A, Bratislava
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 16.08.2018
Znalecká hodnota: 2.130,79
Reálna hodnota: 2.130,79
Výška zábezpeky: 1.065,40
Číslo bankového účtu: SK8702000000001883196151, BIC: SUBASKBX, pod VS 298016
Najnižšie podanie: 1.065,40
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK8702000000001883196151, BIC: SUBASKBX, pod VS 298016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Túto skutočnosť je vydražiteľ povinný oznámiť písomnou formou súdnemu exekútorovi.
Odovzdanie: Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Dátum obhliadky: 21.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Holice
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Dunajská Streda
     Obec : Holice
     Kataster : Stará Gala
     Číslo listu vlastníctva: 836
   Parcela
     Parcelné číslo: 381
     Výmera: 10686
     Druh: orná pôda
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: