Dražba nehnuteľností v obci Hontianske Trsťany v katastrálnom území Hontianske Trsťany

Katastrálne územie:
Hontianske Trsťany
Obec:
Hontianske Trsťany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 158a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 20. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

662

Levice

Hontianske Trsťany

Levice

Hontianske Trsťany

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1562/2

Zastavané plochy a nádvoria

1174

1562/3

Záhrady

7294

 

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

4

1562/2

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 4  na parcele C KN č. 1562/2 je situovaná ako samostatne stojaci dom na východnom okraji zastavaného územia obce Hontianske Trsťany, katastrálne územie Hontianske Trsťany, okres Levice. Dom bol daný do užívania v roku 1965, je v pôvodnom stave.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa dvojpodlažný dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím, podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu. I. nadzemné podlažie - 3 x izba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, veranda, komora, špajza, 3 x sklad. I. podzemné podlažie - 2 x pivnica, schodisko.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. PP - cementový poter.  Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - rámové s výplňou; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP - drevené. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP - cementový poter, tehlová dlažba. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované. Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - plynové kachle; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové  a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Garáž na parc. č. 1562/2

Umiestnenie stavby: pristavaná k domu na parc. č. 1562/2

Dispozičné riešenie: garáž pre osobné motorové vozidlo

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly a kameňa nad 15 do 30 cm. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Podlahy - hrubé betónové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 4  na parcele C KN č. 1562/2 je situovaná ako samostatne stojaci dom na východnom okraji zastavaného územia obce Hontianske Trsťany, katastrálne územie Hontianske Trsťany, okres Levice. Dom bol daný do užívania v roku 1965, je v pôvodnom stave.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa dvojpodlažný dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím, podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu. I. nadzemné podlažie - 3 x izba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, veranda, komora, špajza, 3 x sklad. I. podzemné podlažie - 2 x pivnica, schodisko.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. PP - cementový poter.  Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - rámové s výplňou; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP - drevené. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP - cementový poter, tehlová dlažba. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované. Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - plynové kachle; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové  a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Garáž na parc. č. 1562/2

Umiestnenie stavby: pristavaná k domu na parc. č. 1562/2

Dispozičné riešenie: garáž pre osobné motorové vozidlo

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly a kameňa nad 15 do 30 cm. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové. Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Podlahy - hrubé betónové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-3258/2005 - záložné právo na úver poskytnutý OTP Bankou Slovensko, a.s. Bratislava, IČO-31318916, zo zmluvy zo dňa 10.8.2005, na pozemky: parc.č.1562/2, 1562/3 a na stavbu rodinného domu s.č.4 na parc.č.1562/2. - vz.26/05
- Z-2536/2016 zo dňa 27.4.2016 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 47 029 102-158/2016 na pozemku C KN p.č.1562/3 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1.22 kV VN linka č.267 na trase Rz Levice-Rz Tupá,- vz.36/16.
- Z-5734/2015 zo dňa 9.9.2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Trnava, súdny exekútor JUDr. Juraj Rácik, č. EX 78/2015 zo dňa 31.8.2015 podľa § 168 zákona NR SR 233/1995 Z.z., na parcely registra C-KN č. 1562/2, 1562/3, stavby: sč. 4 - rod. dom na p.č. 1562/2 pre povinného vo vlastníctve Matovič Ján r. Matovič nar. 9.7.1980. - vz. 90/2015
- Z-6452/2015 zo dňa 12.10.2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Eleonóra Nosková, č. EX 41/15 zo dňa 8.10.2015 podľa § 168 a nasl. zákona NR SR 233/1995 Z.z., pre povinného Ján Matovič (nar.9.7.1980) na parcely registra C-KN č. 1562/2, 1562/3, stavby: sč. 4 - rod. dom na p.č. 1562/2 vo vlastníctve Matovič Ján r. Matovič (nar. 9.7.1980). - vz. 97/2015
- Z-1185/2016 zo dňa 29.02.2016 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 176/15 zo dňa 26.2.2016, pre Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Mičák Mário súdny exekútor, podľa ust. § 168 ods. 2 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z., oprávnený VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o, IČO 31 341 438, Bratislava, na C KN p.č. 1562/2, 1562/3 a stavbna na p.č. 1562/2-sč.4 rodinný dom vo vlastnícrve povinného Matovič Ján r. Matovič (9.7.1980) v 1/1 podiele.-vz.13/2016.
- Z-8094/2016 zo dňa 23.12.2016. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 232/16 zo dňa 19.12.2016, Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Mičák Mário, súdny exekútor, podľa ust. § 168 ods. 2 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z., pre oprávneného: Mesto Banská Bystrica, IČO 00313271, na pozemky registra C KN parc.č. 1562/2, 1562/3 a stavbu rodinný dom s.č. 4 na C KN parc.č. 1562/2 vo vlastníctve povinného Matovič Ján r. Matovič, nar. 09.07.1980 v podiele 1/1. v.z. 120/16


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 23 700,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 4/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 14.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 30 400,00 €