Dražba nehnuteľností v obci Horná Seč v katastrálnom území Horná Seč

Katastrálne územie:
Horná Seč
Obec:
Horná Seč

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 26.600,- EUR 06.09.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 07/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Jaroslav Krnáč, Narodený: 18.02.1976, Okružná 12, 934 01 Levice v zasst. MARENČÍKOVÁ advokát, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienková
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 50451456
C. Miesto konania dražby v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Silver standard s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 45 420 327 v zastúpení konateľom: Tomáš Randýsek, ako konečný právny nástupca z dôvodu zlúčenia s pôvodným vlastníkom JAKOBAL, s.r.o., nachádzajúce sa v katastrálnom území Horná Seč, evidované v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 502 nasledovne:

  • parcela registra „C“ parc. č. 159/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2
  • parcela registra „C“ parc. č. 159/5 ostatné plochy o výmere 174 m2
  • parcela registra „C“ parc. č. 159/6 lesné pozemky o výmere 213 m2
  • Stavba – so súpisným č. 97, postavená na parcele registra „C“ parc. č. 159/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2
H. Opis predmetu dražby

Budova súp. č. 97 na p.č. 159/3

Stavba sa nachádza v obci Horná Seč na Družstevnej ulici. Objekt má súpisné číslo 97. Objekt je postavený na p.č. 159/3. Stavba bola podľa prehlásenia obce postavená v roku 1923. Objekt je prízemný bez podpivničenia. Objekt je využívaný ako drevospracujúca dielňa. Prestrešenie je valbovou strechou.  Objekt je nesprávne delený ako 2 objekty a dvor medzi nimi. V skutočnosti sa jedná o jeden objekt na p.č. 159/1, 159/4 a 159/3. Predmetom dražby je len časť na parcele č. 159/3.

Dispozičné riešenie:

  • v objekte je zádverie, kúpeľňa s WC, kancelária a výrobný priestor v ktorom sa nachádzajú stroje.

Sklad 1  na p.č. 159/5

Slúži na skladovanie výrobkov.

Sklad 2  na p.č. 159/5

Slúži na skladovanie výrobkov.

Parcely, reg. „C“, parc. č. 159/3, 159/5, 159/6

Predmetom dražby je rovinatý pozemok, o celkovej výmere 510 m2, na ktorom je z časti postavená budova s prístavbami a  z  časti  je  zastavaný  vonkajšími  úpravami,  v  uličnej  zástavbe.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova súp. č. 97 na p.č. 159/3

Technické riešenie:

Základy - železobetónové pásy. Steny sú murované z tehál. Deliace priečky na prízemí sú murované .  Strop je drevený trámový s plným podhľadom. Okná sú drevené zdvojené. Podlahy na sú z keramickej dlažby.  V kúpeľni je keramický obklad. Omietky sú vápenno cementové.  Strecha je valbová tvorená dreveným väzníkovým krovom na ktorom je keramická krytina. Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu. Vnútorné dvere sú drevené v oceľových zárubniach. 

Vnútorné vybavenie                                                                               

-  studenej vody z oceľových rúr, príprava teplej vody je elektricky zásobník, kúrenie je zabezpečené plynovými gamatkami.

-  splaškovej kanalizácie kameninovými potrubiami do žumpy.

- zriaďovacie predmety keramická toaleta, sprchový kút a umývadlo.

-  elektriny v objekte je z hlavného merania  Objekt je vybavený bleskozvodom.

Sklad 1  na p.č. 159/5

Prístavba za objektom ktorá slúži na skladovanie výrobkov. Nosná konštrukcia oceľová trubková a obal je z oceľových plechov. Stavba s elektroinštaláciou bez vykurovanie. Zastrešenie pultovou strechou z trapézových plechov. Podlaha betónová. Prístavba z roku 1995.

Sklad 2  na p.č. 159/5

Prístavba za objektom ktorá slúži na skladovanie výrobkov. Steny murované z tvárnic a drevené stĺpy. Pultová strecha s krytinou z plechu.  Elektrická inštalácie. Objekt bez kúrenia. Podlaha betónová. Prístavba z roku 2010.

Parcely, reg. „C“, parc. č. 159/3, 159/5, 159/6

Predmetom ohodnotenia je rovinatý pozemok, o celkovej výmere 510 m2, na ktorom je z časti postavená budova s prístavbami a  z  časti  je  zastavaný  vonkajšími  úpravami,  v  uličnej  zástavbe

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 502 v Poznámkach sú zapísané :
- P-650/2013 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 111/2013-16 zo dňa 7.5.2013 podľa ust.§ 47 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom - Mgr.Ing.Ivan Šteiner, PhD., na p.č.159/1-budova sč.120,159/2,159/3-budova sč.97,159/4,159/5,159/6 vo vlastníctve povinného JAKOBAL,s.r.o.IČO 36 655 465 v 1/1. - vz.33/13.
- P-649/2013 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č.EX 111/2013-17 zo dňa 7.5.2013 podľa ust.§ 137 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom - Mgr.Ing.Ivan Šteiner, PhD., na p.č.159/1-budova sč.120,159/2,159/3-budova sč.97,159/4,159/5,159/6 vo vlastníctve povinného JAKOBAL,s.r.o.IČO 36 655 465 v 1/1. - vz.35/13.
v časti C LV č. 502 v Ťarchy sú zapísané :
- V-355/2010-záložné právo na zabezpečenie pohľadávky v prospech záložného veriteľa Ing.Jaroslav Krnáč r.Krnáč nar.(18.2.1976), bytom 934 01 Levice,Okružná 12 na parc.č.159/3-sč.97 budova, parc.č.159/5, parc.č.159/6. - vz.10/2010.
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9400501/5/1593097/2012/NEM7 zo dňa 10.07.2012, právoplatnosť dňa 01.08.2012, vykonateľné dňa 17.07.2012 pre Daňový úrad Nitra podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zák.č. 563/2009 Z.z., na C KN p.č.159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavbu na p.č.159/3-sč.97 budova, na p.č. 159/1-sč.120 budova vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., Horná Seč, (IČO 36655465) v podiele 1/1, Z-4346/2012 zo dňa 3.08.2012. - vz.85/12.
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9400501/5/3008928/2012/NEM7 zo dňa 18.10.2012, právoplatnosť dňa 9.11.2012, vykonateľné dňa 25.10.2012, pre Daňový úrad Nitra, podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zák.č. 563/2009 Z.z., na C KN p.č.159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavbu na p.č.159/3-sč.97 budova, na p.č. 159/1-sč.120 budova vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., Horná Seč, (IČO 36655465) v podiele 1/1, Z-6301/2012 zo dňa 13.11.2012. - vz.3/2013.
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9400501/5/3009872/2012/NEM7 zo dňa 18.10.2012, právoplatnosť dňa 9.11.2012, vykonateľné dňa 25.10.2012, pre Daňový úrad Nitra, podľa ustanovenia § 81 ods. 1 zák.č. 563/2009 Z.z., na C KN p.č.159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavbu na p.č.159/3-sč.97 budova, na p.č. 159/1-sč.120 budova vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., Horná Seč, (IČO 36655465) v podiele 1/1, Z-6302/2012 zo dňa 13.11.2012. - vz.4/2013.
- Z-7030/2012 zo dňa 12.12.2012 - Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva č. 9400501/5/3421399/2012/NEM7 zo dňa vykonateľnosti 27.11.2012, právoplatné dňa 12.12.2012 v zmysle § 81 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z. vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465, na pozemky parcely registra C-KN č.159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, budovu na parcele registra C-KN č.159/3 - sč. 97 a budovu na parcele registra C-KN č.159/1 - sč.120. - vz.14/2013.
- Z-539/2013 zo dňa 29.1.2013 - Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva
č.9400501/5/48572/2013/NEM7 zo dňa vykonateľnosti 14.1.2013, právoplatné dňa 29.01.2013 v zmysle § 81 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z. na C KN p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavby na p.č. 159/3-sč.97 budova, na p.č.159/1-sč.120 budova vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465 v 1/1 podiele. - vz.19/13.
- Z-1027/2013 zo dňa 21.2.2013 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra
č.9400501/5/287891/2013/NEM7 zo dňa vykonateľnosti 1.2.2013, právoplatné dňa 18.2.2013 v zmysle § 81 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z. vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč IČO: 36655465 na p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavby budova-sč.97 na parc.č.159/3, budova-sč.120 na parc.č.159/1. - vz.26/2013.
- Z-2878/2013 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 111/2013-16 zo dňa 7.5.2013 podľa ust.§ 47 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom - Mgr.Ing.Ivan Šteiner, PhD., na p.č.159/1-budova sč.120,159/2,159/3-budova sč.97,159/4,159/5,159/6 vo vlastníctve povinného JAKOBAL,s.r.o.IČO 36 655 465 v 1/1. - vz.34/13.
- Z-1748/2013 zo dňa 25.3.2013 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra, Č.: 9400501/5/760075/2013/NEM7, právoplatné dňa 20.3.2013, v zmysle § 81 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, na parcely 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavby: budova-súp.č.97 na parc.č. 159/3, budova-súp.č.120 na pac.č. 159/1, vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO 36655465, v podiele 1/1. Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane. - vz.37/13.
- Z-1825/2013 zo dňa 27.3.2013 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra, Č.: 9400501/5/596086/2013/NEM7, právoplatné dňa 22.3.2013, v zmysle § 81 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znen neskorších predpisov, na parcely 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavby: budova-súp.č.97 na parc.č. 159/3, budova-súp.č.120 na parc.č. 159/1, vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO 36655465, v podiele 1/1. Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane. - vz.38/13.
- Z-2168/2013 zo dňa 12.4.2013 - Rozhodnutie Daňového úradu v Nitre č. 9400503/5/952578/2013/NEM7 zo dňa 12.3.2013, vykonateľné dňa 22.3.2013, právoplané dňa 8.4.2013 - rozhodnutie o zriadení záložného práva v zmysle § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov pre daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., IČO: 366 55 465 na parc. č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, sč. 97 - budova na parc. č. 159/3, sč. 120 - budova na parc. č. 159/1 vo vlastníctve JAKOBAL, s.r.o., (366 55 465) v celosti. - vz.46/13.
- Z-3346/2013 zo dňa 05.06.2013 - Rozhodnutie Daňového úradu v Nitre č. 9400503/5/1560320/2013/NEM7 zo dňa 24.04.2013, vykonateľné dňa 17.5.2013, právoplané dňa 3.6.2013 o zriadení záložného práva v zmysle § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov pre daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., IČO: 366 55 465 na C KN p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, sč. 97 - budova na parc. č. 159/3, sč. 120 - budova na parc. č. 159/1 vo vlastníctve JAKOBAL, s.r.o., ( IČO 36655465) v celosti. Zakazuje sa nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlau správcu dane. - vz.63/13.
- Z-3754/2013 zo dňa 25.6.2013 - Rozhodnutie Daňového úradu v Nitre č. 9400503/5/1816576/2013/NEM7 zo dňa 10.5.2013 o zriadení záložného práva v zmysle § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov pre daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., IČO: 366 55 465 na C KN p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, sč. 97 - budova na parc. č. 159/3, sč. 120 - budova na parc. č. 159/1 vo vlastníctve JAKOBAL, s.r.o., ( IČO 36655465) v celosti.
Zakazuje sa nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlau správcu dane. - vz.72/13.
- Z-4579/13 zo dňa 31.7.2013 - Rozhodnutie Daňového úradu v Nitre č. 9400503/5/2881541/2013/NEM7 zo dňa 18.6.2013, právoplatné dňa 26.7.2013 o zriadení záložného práva v zmysle § 81 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov pre daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., IČO: 366 55 465 na C KN p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, sč. 97 - budova na parc. č. 159/3, sč. 120 - budova na parc. č. 159/1 vo vlastníctve JAKOBAL, s.r.o., IČO: 36655465 v podiele 1/1. Zakazuje sa nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlau správcu dane. - vz.78/13.
- Z-5081/2013 zo dňa 22.8.2013 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 176/13 zo dňa 20.8.2013, podľa ust.§ 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., Exekútorský úrad Senec - Mgr.Andrej Semela, na p.č.159/1-budova sč.120,159/2,159/3-budova sč.97,159/4,159/5,159/6 vo vlastníctve povinného JAKOBAL,s.r.o.IČO 36 655 465 v 1/1. - vz.79/13.
- Z-6066/2013 zo dňa 8.10.2013 - Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva č. 9400503/5/3920246/2013/NEM7 zo dňa 23.8.2013, právoplatné dňa 3.10.2013, v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z., vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465 na podiel 1/1, na pozemky parcely registra CKN č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavbu na parcele registra CKN č. 159/3 - budova so sč.97 a 159/1 - budova so sč. 120. - vz.101/13.
- Z-795/2014 zo dňa 10.02.2014 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra Číslo: 9400503/5/70619/2014/NEM7 zo dňa 9.1.2014 v zmysle ustanovenia § 81 ods.1 zákona č.563/2009 Z. z. vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o., IČO: 36 655 465 na parcelu registra C KN č.159/1. - vz.21/14.
- Z-1341/2014 zo dňa 6.3.2014 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva Daňového úradu Nitra č. 9400503/5/340235/2014/NEM7 zo dňa 28.1.2014, vykonateľné 14.2.2014, v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL s.r.o. Horná Seč ( 36655465 ) na podiel 1/1, na pozemok parcelu registra CKN č. 159/1. - vz.51/2014.
- Z-2331/14 zo dňa 16.4.2014 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva Daňového úradu Nitra č. 9400503/5/767593/2014/NEM7 zo dňa 27.2.2014, vykonateľné 26.3.2014, v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. na parcelu registra CKN č. 159/1, 159/2 vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465 v podiele 1/1. - vz.87/14.
- Z-2333/2014 zo dňa 16.4.2014 - Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva č.9400503/5/767298/2014/NEM7 zo dňa 27.2.2014, vykonateľné dňa 26.3.2014, právoplatné dňa 10.4.2014, v zmysle § 81 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z., vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465 na podiel 1/1, na pozemky parcely registra CKN č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavby budov na parcele registra CKN č. 159/3 - sč.97, 159/1 - sč.120. - vz.113/14.
- Z- 3396/14 zo dňa 4.6.2014 - Exekučný príkaz na vykonania exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, č. EX 48/2014 zo dňa 4.6.2014, podľa § 168 zákona NR SR 233/1995 Z.z., na p.č. 159/1,159/2,159/3,159/4,159/5,159/6, sč. 97 - budova na p.č.159/3 a sč. 120 - budova na p.č.159/1 vo vlastníctve povinného JAKOBAL, s.r.o. IČO 36655465 v podiele 1/1. - vz.118/14.
- Z-5422/2014 zo dňa 02.09.2014 - Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva č.9400503/5/3717386/2014/NEM7 zo dňa 4.8.2014, vykonateľné dňa 18.8.2014, právoplatné dňa 02.09.2014, v zmysle § 81 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z., vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465 na podiel 1/1, na pozemky CKN p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavby na C KN p.č. 159/3 - sč.97 budova, p.č.159/1 - sč.120 budova. - vz.189/14.
- Z-6713/14 zo dňa 30.10.2014 - Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva č.9400503/5/4280069/2014/NEM7 zo dňa 18.9.2014, vykonateľné dňa 15.10.2014, právoplatné dňa 30.10.2014, v zmysle § 81 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z., na pozemky CKN p.č. 159/1 vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465 v podiele 1/1. - vz.288/14.
- Z-6714/14 zo dňa 30.10.2014 - Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva č.9400503/5/4279480/2014/NEM7 zo dňa 18.9.2014, vykonateľné dňa 14.10.2014, právoplatné dňa 29.10.2014, v zmysle § 81 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z., na pozemky CKN p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 a stavby na C KN p.č. 159/3 - sč.97 budova, p.č.159/1 - sč.120 budova vo vlastníctve daňového dlžníka JAKOBAL, s.r.o. Horná Seč, IČO: 36655465 v podiele 1/1. - vz.289/14.
- Z-7770/14 zo dňa 15.12.2014, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva- Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr.Václav Kuna, č.EX 1087/2014 zo dňa 26.11.2014, podľa § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., na CKN p.č. 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, sč. 97 - budova na p.č.159/3 a sč. 120 - budova na p.č.159/1 vo vlastníctve povinného JAKOBAL, s.r.o. IČO 36655465 v podiele 1/1. - vz.452/14.
Iné údaje: Bez zápisu
Poznámka: Bez zápisu.
Ťarchy a Poznámky sa vzťahujú len v rozsahu predmetu dražby
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 111/2018 vypracoval dňa 15.6.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232. Všeobecná hodnota predmetu dražby je znaleckým posudkom stanovená na sumu 26.600,- EUR.
K. Najnižšie podanie 26.600,- EUR
L. Minimálne prihodenie 500,-EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka
b. zložením v hotovosti na účet dražobníka
c. zložením v hotovosti do pokladne dražobníka
d. bankovou zárukou
e. formou notárskej úschovy
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a. originál výpisu z bankového účtu – dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky b. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti c. príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom d. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky e. originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky a. bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby b. výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom c. vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z. č. 527/2002 Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo VS uvedie číslo dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka: 21.08.2018 o 09:00 hod 2. obhliadka: 22.08.2018 o 09:00 hod
Miesto obhliadky Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby po predchádzajúcom ohlásení, a to na t. č.: 0948 663 906
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Lýdia
c) priezvisko Kliská Uhrinová
d) sídlo Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava