Dražba nehnuteľností v obci Horná Štubňa v katastrálnom území Horná Štubňa

Katastrálne územie:
Horná Štubňa
Obec:
Horná Štubňa

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 30.900,- € 30.05.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5090218
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

– rozostavaná stavba - rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom postavený na parc. č. 325/6 a pozemok registra „C“ na parcele č. 325/1 a 325/6, v k. ú. Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice, zapísaný na LV č. 353, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom postavený na parc. č. 325/6, Horná Štubňa 

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803 6, KS 1110, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Dispozične sa v dome nachádzajú vstupná chodba, štyri izby, obývacia izba je s kuchynským kútom, kúpeľňa s WC a technická miestnosť. Stavba je na liste vlastníctva zapísaná ako rozostavaná, ide o novostavbu, ktorá zatiaľ nemá dokončené niektoré vnútorné zariadenia, konkrétne nie je osadená kuchynská linka, nie je osadený kotol ÚK, nie je osadené umývadlo v kúpeľni,  nie sú dokončené klampiarske konštrukcie strechy domu /strešné zvody/, stavbu znalec hodnotí ako nedokončenú.

Stavebno - technický popis:

Konštrukčne ide o murovaná stavbu z tvárnic YTONG, obvodové steny sú dodatočne zateplené kontaktným systémom. Základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, stropy sú tvorené sadrokartónovými podhľadmi drevených častí krovu strechy, deliace konštrukcie sú murované, strecha je sedlová, hlavný nosný systém strechy je väznicový so stredovou väznicou, na väznicu a pomúrnice sú osadené krokvy, krytina je z plechových šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná sú plastové vnútorné dvere drevené dyhované osadené v drevených obložkových zárubniach. Podlahy v obytných priestoroch sú z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach keramická dlažba, vonkajšie omietky hladké silikátové na zasieťkovaní zatepľovacieho systému, vnútorné povrchy tvoria vápenné hladké stierky a keramické obklady v sociálnych miestnostiach a za kuchynskou linkou. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie a vody                     z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy. Vykurovanie je riešené ako ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové panelové, kotol ÚK v čase obhliadky nebol osadený, na vykurovanie slúži lokálny zdroj, t. j. pec na tuhé palivo v obývacej izbe, ohrev TÚV je zatiaľ riešený len lokálne, t. j. malým elektrickým ohrievačom vody umiestneným v sprche, ostatné časti domu teplú vodu nemajú. Elektrický rozvádzač je s poistkovými automatmi, rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja z plastového potrubia, kanalizácia z plastového potrubia. Dispozičné riešenie domu a rozmiestnenie zariaďovacích predmetov je zrejmé z priloženej dokumentácie.                    V kuchyni linka zatiaľ nie je, v kúpeľni sú rohová vaňa s keramickým obkladom, sprchový kút a WC, umývadlo nie je osadené, kúpeľňa má keramické obklady stien.  

 

Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

2018

11,00*8,50

93,5

120/93,5=1,283

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prípojka vody na p. č. 325/1

Vodomerná šachta na p. č. 325/1

                                                               Kanalizačná prípojka na p. č. 325/1

                                                               Žumpa na p. č. 325/1

                                                               Elektrická NN prípojka na p. č. 325/1

                                                                 

POZEMKY parcely registra „C“ číslo:

Parcela

Druh pozemku

Podiel

Výmera [m2]

325/1

záhrady

1/1

556,00

325/6

zastavané plochy a nádvoria

1/1

94,00

Spolu výmera 

 

 

650,00

 

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v obci Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice, v okrajovej obytnej časti obce. Obec Horná Štubňa má 1615 obyvateľov /údaj k 31.12.2016/, leží v prírodnom prostredí asi 6 km južne od okresného mesta Turčianske Teplice. Rodinný dom je v severnej časti obce, v danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba, v blízkosti je aj školský areál, z inžinierskych sietí je dom napojený na elektrickú energiu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy. Dom je prístupný po cestnej komunikácii, v okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od uličnej cestnej premávky.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“. Predmet dražby je  v čase dražby užívaný vlastníkom.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 353
V 228/2012 - Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 151653 na pozemky KN-C parc.č. 325/1; 325/6 a rozostavaný rodinný dom na pozemku KN-C parc. č. 325/6.
Poznámka:
P 208/2015 - Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe č. 0292/6077/2015 Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tomášikova 48, Bratislava na pozemok KN-C parc.č. 325/1; 325/6 a stavbu rozostavaná stavba - rodinný dom na pozemku KN-C parc. č. 325/6 v celosti - záznam zo dňa: 28.12.2015 - číslo zmeny: 761/15;

P 23/2016 - Vyhlásenie konkurzu č. k. 6K/20/2015 na majetok dlžníka: Boleslav Vričan [16.04.1975] - záznam zo dňa - 15.02.2016 číslo zmeny 33/16.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 40.000,- €
K. Najnižšie podanie 30.900,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
V. Odhad ceny predmetu dražby 30.900,- €