Dražba nehnuteľností v obci Horné Plachtince v katastrálnom území Horné Plachtince

Katastrálne územie:
Horné Plachtince
Obec:
Horné Plachtince

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 25100 21.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 69-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Lucia Fabriciusová - správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Andok
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva J. A. Komenského
b) Orientačné/súpisné číslo 18B
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 16.09.1980
C. Miesto konania dražby DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, salónik 107
D. Dátum konania dražby 21. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

41

Veľký Krtíš

Horné Plachtince

Veľký Krtíš

Horné Plachtince

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

407/3

Zastavané plochy a nádvoria

800

407/16

Trvalé trávne porasty

1392

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

133

407/3

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 133  na parcele C KN č. 407/3 je situovaný v  okrajovej časti obce Horné Plachtince, katastrálne územie Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš. Podľa potvrdenia Obce Horné Plachtince   bol rodinný dom s. č. 133 postavený a daný do užívania v roku 1975. Konštrukčné aj dispozičné riešenie domu a použitý stavebný materiál zodpovedá tomuto roku výstavby domu. V  rokoch 2008 až 2013 boli na dome zhotovené rekonštrukčné práce interiéru a v roku 2012 bola pristavaná prístavba kotolne.

Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný rodinný dom s jedným nadzemným  podlažím,  štvorcového pôdorysného tvaru, založený na základových pásoch z betónu s vodorovnou  izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka betónová. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo z tehál  v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strešnú konštrukciu tvorí drevený pultový krov  pokrytý hladkým pozinkovaným plechom, vybavený klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov stien je hrubá omietka ako podklad pod škrabaný brizolit zo štyroch  strán nad 2/3 omietanej plochy steny. Stropy s rovným omietaným podhľadom keramické. Deliace konštrukcie murované z tehál. Vnútorná úprava povrchov stien a stropov hladká omietka, keramický obklad v   kuchyni. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí pvc, na chodbe a v kuchyni je keramická dlažba. Vnútorné dvere plné hladké alebo zasklené, vchodové dvere plastové, okná  plastové.  Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa s automatickým istením. Rozvod studenej aj teplej vody z plastového potrubia, zdroj teplej vody elektrický bojler umiestnený v kotolni. Kanalizácia z pvc potrubia z   kúpelne , WC a kuchyne napojená na žumpu. Kuchyňa vybavená  kuchynskou linkou tvaru L dl. 4,5 m, nerezovým  drezom s batériou, digestorom, elektrickým sporákom a zabudovanou umývačkou riadu. Kúpeľňa vybavená  keramickým umývadlom s batériou, WC misou combi a oceľovou vaňou. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, zdroj tepla kotol úk na pelety a tuhé palivo, doplnkový zdroj vykurovania krbové kachle na tuhé palivo. Rodinný dom je napojený na elektrickú prípojku vedenú vzduchom, vodovodnú prípojku z verejného vodovodu a kanalizačnú prípojku do žumpy.

Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie:  3 x izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálenským kútom, chodba, komora, balkón a prístavba kotolne

Dreváreň na parc. č. 407/3

Dreváreň postavená za rodinným domom na parc. č. 407/3 v roku 1975, využíva sa na uskladnenie dreva. Zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpy osadené na betónových kockách s jednostranným latovaním. Strešná konštrukcia drevený sedlový krov pokrytý vlnitým eternitom. Podlaha upravená zemina. Dvere drevené zvlakové.

Žumpa

Betónová prefabrikovaná žumpa zhotovená v roku 2009 pred domom na parc. č. 407/3. Obostavaný priestor žumpy 10,0 m3.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 133  na parcele C KN č. 407/3 je situovaný v  okrajovej časti obce Horné Plachtince, katastrálne územie Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš. Podľa potvrdenia Obce Horné Plachtince   bol rodinný dom s. č. 133 postavený a daný do užívania v roku 1975. Konštrukčné aj dispozičné riešenie domu a použitý stavebný materiál zodpovedá tomuto roku výstavby domu. V  rokoch 2008 až 2013 boli na dome zhotovené rekonštrukčné práce interiéru a v roku 2012 bola pristavaná prístavba kotolne.

Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný rodinný dom s jedným nadzemným  podlažím,  štvorcového pôdorysného tvaru, založený na základových pásoch z betónu s vodorovnou  izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka betónová. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo z tehál  v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strešnú konštrukciu tvorí drevený pultový krov  pokrytý hladkým pozinkovaným plechom, vybavený klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov stien je hrubá omietka ako podklad pod škrabaný brizolit zo štyroch  strán nad 2/3 omietanej plochy steny. Stropy s rovným omietaným podhľadom keramické. Deliace konštrukcie murované z tehál. Vnútorná úprava povrchov stien a stropov hladká omietka, keramický obklad v   kuchyni. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí pvc, na chodbe a v kuchyni je keramická dlažba. Vnútorné dvere plné hladké alebo zasklené, vchodové dvere plastové, okná  plastové.  Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa s automatickým istením. Rozvod studenej aj teplej vody z plastového potrubia, zdroj teplej vody elektrický bojler umiestnený v kotolni. Kanalizácia z pvc potrubia z   kúpelne , WC a kuchyne napojená na žumpu. Kuchyňa vybavená  kuchynskou linkou tvaru L dl. 4,5 m, nerezovým  drezom s batériou, digestorom, elektrickým sporákom a zabudovanou umývačkou riadu. Kúpeľňa vybavená  keramickým umývadlom s batériou, WC misou combi a oceľovou vaňou. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, zdroj tepla kotol úk na pelety a tuhé palivo, doplnkový zdroj vykurovania krbové kachle na tuhé palivo. Rodinný dom je napojený na elektrickú prípojku vedenú vzduchom, vodovodnú prípojku z verejného vodovodu a kanalizačnú prípojku do žumpy.

Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie:  3 x izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálenským kútom, chodba, komora, balkón a prístavba kotolne

Dreváreň na parc. č. 407/3

Dreváreň postavená za rodinným domom na parc. č. 407/3 v roku 1975, využíva sa na uskladnenie dreva. Zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpy osadené na betónových kockách s jednostranným latovaním. Strešná konštrukcia drevený sedlový krov pokrytý vlnitým eternitom. Podlaha upravená zemina. Dvere drevené zvlakové.

Žumpa

Betónová prefabrikovaná žumpa zhotovená v roku 2009 pred domom na parc. č. 407/3. Obostavaný priestor žumpy 10,0 m3.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- zmluva č. 024/2008 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava IČO : 00 151 653 v zmysle listiny zo dňa 29.02.2008 - / parc.č. 407/3 tr.tráv. por. 800 m2, rodinný dom súpisné číslo 133 / - V 383/2008 - 16/08

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 73/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 24.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 25 100,00 €

K. Najnižšie podanie 25100
L. Minimálne prihodenie 300
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2510
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 24.08.2018 13:45 Obhliadka 2: 11.09.2018 13:45
Miesto obhliadky Horné Plachtince č. 133, 991 24, Horné Plachtince
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad