Dražba nehnuteľností v obci Hrachovište v katastrálnom území Hrachovište

Katastrálne územie:
Hrachovište
Obec:
Hrachovište

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 4.500,- EUR 05.09.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 095/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marek Piršel, správca
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 42159661
C. Miesto konania dražby salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 05. 09. 2018
E. Čas konania dražby 16:45 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hrachovište, katastrálne územie: Hrachovište, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 298 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 559 o výmere 671 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – obytná časť

Predmetom opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce na rovinatom teréne. Rodinný dom má dva samostatné vstupy z bočnej strany pozemku – do obytnej časti a hospodárskej časti. Rodinný dom je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1937.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: kuchyňa a 1 izba.

Zastavaná plocha 1. NP je 52,20 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové základové pásy v kombinácii s kamenným lôžkom. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z kameňa a nepálených tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm. Deliace steny tvorí nepálená tehla. Priečky domu sú o hr. 100-150 mm. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strechu domu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, rovnako ako aj parapety. Okná na obvodovej konštrukcii sú drevené dvojité. Vchodové dvere sú drevené, v drevenej zárubni, zatiaľ čo interiérové dvere sú drevené hladké plné alebo presklené, osadené do oceľových zárubní. Podlahy v dome sú z keramickej dlažby v časti kuchyne a v ďalšej časti kuchyne a v izbe sú laminátové podlahy. Predpokladá sa, že v dome sa nachádzajú rozvody TI podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod) zistených na obhliadke. Rodinný dom je bez sociálneho zariadenia – kúpeľne a WC. Vykurovanie je zabezpečené lokálne – v kuchyni sporákom na tuhé palivá a v izbe kozubom s uzavretým ohniskom na tuhé palivo.

 

2. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – hospodárska časť

Ide o prízemný objekt bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a so sedlovým krovom. Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke nad 1 m bez zvislej izolácie. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislá nosná konštrukcia na 1.NP je murovaná z kameňa / nepálenej tehly a tvárnic. Strechu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie v predmete opakovanej dražby nie sú. V dome nie sú inžinierske siete. Bol daný do užívania v roku 1937.

Zastavaná plocha 1.NP je 14,5 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby je v stave vyžadujúcom si rekonštrukčné práce.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu v zmysle Uznesenia Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38K/51/2016.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 150/2017 zo dňa 10.11.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Michaelou Dírerovou:
6.000,- EUR (slovom: šesťtisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 4.500,- EUR (slovom: štyritisícpäťsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1.300,-EUR (slovom: jedentisíctristo EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK15 7500 0000 0040 1538 7138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 095), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia opakovanej dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK15 7500 0000 0040 1538 7138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 095), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia opakovanej dražby pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK15 7500 0000 0040 1538 7138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 095), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 15.08.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 298 v obci Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom. Termín č. 2: 30.08.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 298 v obci Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 15.08.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 298 v obci Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom. Termín č. 2: 30.08.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 298 v obci Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 298 v obci Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava