Dražba nehnuteľností v obci Hrachovište v katastrálnom území Hrachovište

Katastrálne územie:
Hrachovište
Obec:
Hrachovište

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 05.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hlísta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu: Kopčianska 10, 85101 Bratislava
Kotakt na správcu : 0918 747 587, pirsel@advokat-pirsel.eu
Spisová značka správcovského spisu : 38K/51/2016 S1670
Spisová značka súdneho spisu : 38K/51/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

DODATOK č. 1 k ZVEREJNENIU

OznámeniA o OPAKOVANEJ DražbE č. 095/2017

v zmysle ust. § 18 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie dražobníka:

Obchodné meno:                   AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ  s. r. o.

Sídlo:                                     Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:                                       46 141 341

Zapísaný:                              v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Bank. spojenie:                    2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX

Zastúpený:                           JUDr. Marek Piršel, konateľ       

e-mail:                                  as@aukcnaspolocnost.sk

 

Označenie navrhovateľa opakovanej dražby:

Obchodné meno:                JUDr. Marek Piršel

sídlo kancelárie:                  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zapísaný:                              v zozname správcov pod č. S 1670

správca konkurznej podstaty úpadcu:

                                               Peter Hlísta, nar.: 12.11.1977,bytom: Hrachovište 258, 916 16 Krajné

 

Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby:

Miesto dražby:                     salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika                                                 2, 911 01 Trenčín

Dátum dražby:                    05.09.2018

Čas otvorenia dražby:         16:45 hod.

Čas otvorenia pre

účastníkov:                           16:15 hod

Čas otvorenia dražby pre

verejnosť:                             16:35 hod. 

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD):  vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na opakovanej dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Označenie dražby:

prvá opakovaná dražba  

 

Predmet opakovanej dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hrachovište, katastrálne územie: Hrachovište, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 298 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 559 o výmere 671 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

 

Zmeny v rozsahu práv a povinností viaznucich na predmete opakovanej dražby a s ním spojených:

 

Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby sa dopĺňajú o:

b)      Nájomná zmluva zo dňa 08.05.2011 uzatvorená medzi vlastníkom predmetu opakovanej dražby a pánom Eduardom Herákom na dobu neurčitú za nájomné vo výške 50,- euro mesačne + energie a ostatné služby spojené s užívaním.

 

Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete opakovanej dražby nasledovný:

 

Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby:

 

a)            Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu v zmysle Uznesenia Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38K/51/2016.

b)            Nájomná zmluva zo dňa 08.05.2011 uzatvorená medzi vlastníkom predmetu opakovanej dražby a pánom Eduardom Herákom na dobu neurčitú za nájomné vo výške 50,- euro mesačne + energie a ostatné služby spojené s užívaním.

 

 

 K iným zmenám v Oznámení o opakovanej dražbe č. 095/2017 nedošlo.

 

JUDr. Marek Piršel, správca