Dražba nehnuteľností v obci Hriňová v katastrálnom území Hriňová

Katastrálne územie:
Hriňová
Obec:
Hriňová

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 201,00 18.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 170/2010
Typ dražobnej vyhlášky: EX 170/2010
Poradie dražby: 1
Exekútor: Marián Jurina
Ulica: Ul. Št. Moyzesa 50
Obec: Lučenec
PSČ: 98401
Dátum konania dražby: 18.07.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Št. Moyzesa 50, 98401Lučenec
Vlastník: Jágerská Mária r. Priadková
Sídlo: M.R. Štefánika 896/14, Detva
Podiel: 1/3, 1/3 a 1/3
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 20.06.2018
Znalecká hodnota: 201,00
Reálna hodnota: 201,00
Výška zábezpeky: 100,50
Číslo bankového účtu: SK8602000000001544849402, VS 1702010
Najnižšie podanie: 201,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK8602000000001544849402, VS 1702010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci:
Ďalšie informácie : Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční do dohode s ex. úradom tel.č. 047/4511961.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Detva
     Obec : Hriňová
     Kataster : Hriňová
     Číslo listu vlastníctva: 1593,8022,1065
   Parcela
     Parcelné číslo: 8878
     Výmera: 30
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9320
     Výmera: 1089
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9368
     Výmera: 1053
     Druh: trvalé trávne porasty
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 8871
     Výmera: 130
     Druh: trvalé trávne porasty
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 8873
     Výmera: 67
     Druh: trvalé trávne porasty
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 8879
     Výmera: 257
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 8899
     Výmera: 536
     Druh: trvalé trávne porasty
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 8876/3
     Výmera: 60
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9136
     Výmera: 2384
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9137
     Výmera: 359
     Druh: trvalé trávne porasty
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9145/2
     Výmera: 375
     Druh: trvalé trávne porasty
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9397
     Výmera: 576
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9404
     Výmera: 409
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 9195
     Výmera: 273
     Druh: orná pôda
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: