Dražba nehnuteľností v obci Hriňová v katastrálnom území Hriňová

Katastrálne územie:
Hriňová
Obec:
Hriňová

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO028/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:54 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

6024

Detva

Detva

Hriňová

Hriňová

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 778 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 20474, zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2:

Byt č.4, vchod:1, na 2.p., adresa: Krivec 778, 962 05 Hriňová.

778

20474

9 – BYTOVÝ DOM

5348 / 66423

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

2-izbový byt č.4 o celkovej výmere 53,54 m2, na 2.p., vchod: 1, Krivec 778, 962 05 Hriňová, súpisné č. 778, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 20474, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 778 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 20474, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2, o veľkosti 5348/66423, evidované na liste vlastníctva č. 6024, k.ú. Hriňová, spoluvlastnícky podiel v 1/1 – ine.

Popis bytu :

Byt č. 4, ktorý je predmetom ohodnotenia sa nachádza na 2. poschodí v ľavo od výstupu zo schodiska. Je orientovaný na juhovýchodnú a severozápadnú stranu. Tvoria ho: dve izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa a balkón. Príslušenstvom bytu sú aj dve pivnice v 1.PP. V kuchyni je kuchynská linka so smaltovaným drezom, plynový šporák, vodovodná batéria je kohútiková, pri linke je keramický obklad. V kúpeľni je plechová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, splachovacie wc, na podlahe je keramická dlažba a na stene je keramický obklad. Vodovodná batéria je kohútiková aj so sprchou. Na podlahe sú  drevené parkety, veľkoplošné parkety a keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené. Dvere sú plné hladké v kovových zárubniach. Vykurovanie je lokálne zabezpečené plynovými pecami (gamatky). TUV je dodávaná z elektrického bojlera. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, odpady), okrem stúpajúcich vedení a uzavieracích ventilov na nich.

 

Stavebno-technický popis obytnej budovy :

Je to štvor podlažný objekt s jedným technickým podlažím, kde sú umiestnené pivničné priestory, miestnosti pre kočíky, spoločné priestory a tri podlažia na ktorých sa nachádzajú byty, na každom podlaží sú umiestnené dva byty, vo vchode je 6 bytov. Obytný dom má dva vchody zo severozápadnej uličnej strany. Zvislé konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Priečky sú tiež murované, stropné aj schodiskové konštrukcie sú železobetónové. Obytný dom má valbovú strechu, krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné spoločné priestory sú omietnuté hladkou vápennou omietkou a vyhotovený je soklový olejový náter. Vonkajšie povrchy sú opatrené brizolitom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, podlahy sú z betónovej mazaniny, keramickej dlažby, schodisko je z lešteného terazza. V dome je svetelná a motorická elektroinštalácia. Vstupy do domu sú zo severozápadnej strany cez drevené dvere so sklenenou výplňou. V poslednom nadzemnom podlaží je výstup do podstrešného priestoru. Objekt je v primeranom technickom stave jeho veku.

 

Spoločné časti a spoločné zariadenia domu :

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami sú bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
P-226/2017 - Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava - oznámenie o začatí výkonu záložného práva podľa § 151I ods. 4 zákona 40/1964 Zb. OZ zo dňa 23. 11. 2017 na byt č. 4, vchod 1, 2. posch., v bytovom dome s.č. 778, spoluvlastnícky podiel 5348/66423 na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku parc. C-KN č. 4643/21 - 1698/2017 (parcela reg. C-KN č. 4643/21 pred mapovaním bola pri OKO prečíslovaná na parcelu reg. C-KN č. 20474)
P-39/2018 - Platiť sa oplatí s.r.o.-Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava - oznámenie o dobrovoľnej dražbe podľa § 17 zákona 527/2002 Z.z. zo dňa 15.05. 2018 na byt č. 4, vchod 1, 2. posch., v bytovom dome s.č. 778, spoluvlastnícky podiel 5348/66423 na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku parc. C-KN č. 20474 - 598/2018
ČASŤ C: ŤARCHY:
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V BYTOVOM DOME S.Č. 778-286/2002
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO:00151653 na nehnuteľ.byt č.4,posch.2,vchod 1 bytového domu s.č.778 spolu s podielom na spol.častiach,zariadeniach a k pozemku parc.č.KN 4643/21-č.V 461/12-469/2012. (parcela reg. C-KN č. 4643/21 pred mapovaním bola pri OKO prečíslovaná na parcelu reg. C-KN č. 20474)
Iné údaje:
Vyhlásenie platnosti OKO novým mapovaním k.ú. Hriňová - intravilán - I. etapa, dňa 18.4.2018, prečíslovanie parciel - 101/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 17 100,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 32/2018
Meno znalca: Makóni Peter Ing.
Dátum vyhotovenia: 12.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 16 600,00 EUR