Dražba nehnuteľností v obci Hriňová v katastrálnom území Hriňová

Katastrálne územie:
Hriňová
Obec:
Hriňová

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 35300 21.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 32-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, salónik 107
D. Dátum konania dražby 21. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2971

Detva

Hriňová

Detva

Hriňová

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

10300/2

Orná pôda

1255

10300/5

Orná pôda

1253

10349/7

Zastavané plochy a nádvoria

76

10358

Trvalé trávne porasty

86

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2807

10349/7

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom s jedným podzemným, jedným nadzemným a jedným podkrovným podlažím, riešený ako ľavá polovica, zrkadlovo riešeného dvojdomu. Dispozičné riešenie podkrovné podlažie: - 2 x izba,hala, chodba, schodisko a loggia. Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: -  kuchyňa, kúpeľňa, WC,  schodisko, špajza, izba, hala a loggia. Dispozičné riešenie 1. podzemné podlažie: - zádverie, kotolňa, schodisko, sklad a hala.

Technické riešenie:

Základy - 1. PP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. PP, 1. NP - mäkké drevo s podstupnicami. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické, obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - keramické dlažby; 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); 1. PK - podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP - keramické dlažby; 1. PK - liate terazzo, lepené povlakové podlahy. Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. PP - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom s jedným podzemným, jedným nadzemným a jedným podkrovným podlažím, riešený ako ľavá polovica, zrkadlovo riešeného dvojdomu. Dispozičné riešenie podkrovné podlažie: - 2 x izba,hala, chodba, schodisko a loggia. Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: -  kuchyňa, kúpeľňa, WC,  schodisko, špajza, izba, hala a loggia. Dispozičné riešenie 1. podzemné podlažie: - zádverie, kotolňa, schodisko, sklad a hala.

Technické riešenie:

Základy - 1. PP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. PP, 1. NP - mäkké drevo s podstupnicami. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické, obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - keramické dlažby; 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); 1. PK - podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP - keramické dlažby; 1. PK - liate terazzo, lepené povlakové podlahy. Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. PP - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY V PROSPECH SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, a.s. SO SÍDLOM SUCHÉ MÝTO 4, 816 07 BRATISLAVA, IČO: 00 151 653 NA ROD. DOM S.Č. 2807, PARC. C-KN Č. 10300/2, 10300/5, 10349/7, 10358 - V 792/2006 - 587/2006
- Z-525/2014 - Č. 9600502/665316/2014/PrRo Daňový úrad Banská Bystrica - zriadenie záložného práva na rod. dom s.č. 2807 a pozemky parc. C - KN č. : 10300/2, 10300/5, 10349/7, 10358 - 388/2014
- Z-336/2015 zo dňa 27. 02. 2015 - Daňový úrad Banská Bystrica č.9600502/5/125897/2015/PrRo - zriadenie záložného práva na nehnuteľ.parc.C-KN č. 10300/2,10300/5,10349/7,10358,rodinný dom s.č.2807 na parc.C-KN č.10349/7 - 517/2015
- Z-1575/2015 - EX 2308/2015 súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter exekútorský úrad Bratislava - exekučný príkaz na vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na parc. C-KN č.: 10300/2, 10300/5, 10349/7, 10358, rod. dom s.č. 2807 ku dňu 16. 09. 2015 - 1211/2015

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 83/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 10.07.2018
Všeobecná cena odhadu: 35 300,00 €

K. Najnižšie podanie 35300
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 7000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 24.08.2018 09:30 Obhliadka 2: 11.09.2018 09:30
Miesto obhliadky Hriňová 2807
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad