Dražba nehnuteľností v obci Hrnčiarska Ves v katastrálnom území Veľká Suchá

Katastrálne územie:
Veľká Suchá
Obec:
Hrnčiarska Ves

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 9900 26.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 175a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

184

Poltár

Veľká Suchá

Poltár

Hrnčiarska Ves

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1/1

Záhrady

104

1/2

Zastavané plochy a nádvoria

470

1/3

Záhrady

297

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1

1/2

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1  na parcele C KN č. 1/2 je situovaný ako samostatne stojaci dom  v okrajovej časti obce Hrnčiarska Ves, katastrálne územie Veľká Suchá, okres Poltár. Bol postavený v roku 1950. V roku 1974 a 2005 boli na dome zhotovené rekonštrukčné a modernizačné práce interiéru domu. Opotrebenie nehnuteľnosti zodpovedá jej veku preto bude stanovené lineárnou metódou,  predpokladám životnosť 100 rokov.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažný rodinný dom s jedným  nadzemnými podlažím, pôdorysného tvaru L.

Dispozícia:

I. nadzemné podlažie - 3 x izba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, wc, chodba, kotolňa a sklad

Technické riešenie:

Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (nepálená tehla, kameň) v skladobnej hrúbke nad 50 do 60cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky;  - vane;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - kovové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla;  - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením.

Garáž na parc. č. 1/2

Umiestnenie stavby: pristavaná k domu na parc. č. 1/2, postavená v roku 1974

Dispozičné riešenie: garáž, suché wc, sklad

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo. Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky.

Dreváreň na parc. č. 1/2

Umiestnenie stavby: pristavaná k domu v roku 1950 na parc. č. 1/2

Dispozičné riešenie: jednopodlažná drobná stavba s jedným nadzemným podlažím

dispozícia: vstup, dreváreň

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Prístrešok na parc. č. 1/2

Umiestnenie stavby: zhotovený v roku 1974 pred vstupom do domu na parc. č. 1/2

Dispozičné riešenie: otvorená veranda

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka. Podlahy - keramická dlažba.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1  na parcele C KN č. 1/2 je situovaný ako samostatne stojaci dom  v okrajovej časti obce Hrnčiarska Ves, katastrálne územie Veľká Suchá, okres Poltár. Bol postavený v roku 1950. V roku 1974 a 2005 boli na dome zhotovené rekonštrukčné a modernizačné práce interiéru domu. Opotrebenie nehnuteľnosti zodpovedá jej veku preto bude stanovené lineárnou metódou,  predpokladám životnosť 100 rokov.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažný rodinný dom s jedným  nadzemnými podlažím, pôdorysného tvaru L.

Dispozícia:

I. nadzemné podlažie - 3 x izba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, wc, chodba, kotolňa a sklad

Technické riešenie:

Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (nepálená tehla, kameň) v skladobnej hrúbke nad 50 do 60cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky;  - vane;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - kovové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla;  - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením.

Garáž na parc. č. 1/2

Umiestnenie stavby: pristavaná k domu na parc. č. 1/2, postavená v roku 1974

Dispozičné riešenie: garáž, suché wc, sklad

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo. Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky.

Dreváreň na parc. č. 1/2

Umiestnenie stavby: pristavaná k domu v roku 1950 na parc. č. 1/2

Dispozičné riešenie: jednopodlažná drobná stavba s jedným nadzemným podlažím

dispozícia: vstup, dreváreň

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Prístrešok na parc. č. 1/2

Umiestnenie stavby: zhotovený v roku 1974 pred vstupom do domu na parc. č. 1/2

Dispozičné riešenie: otvorená veranda

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka. Podlahy - keramická dlažba.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo pre pohľadávku DPS financial consulting, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 46 713 930 č.V 899/2008 z 7.11.2008 na CKN parcely č.1/1, 1/2, 1/3 a stavbu č.s. 1 - rodinný dom na parcele č.1/2 - 72/2008, 1/2018
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 1074/2008 z 23.01.2009 (Exe.úrad Lučenec - JUDr. Ján Debnár) na B1 v 1/1ine, parcely č. 1/1, 1/2, 1/3 a rodinný dom s.č. 1 na p.č. 1/2, Z 59/09 - 3/09
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 850/2006 z 20.05.2010 (Exe.úrad Nové Mesto nad Váhom - JUDr. Ivona Babušková) na parcely č. 1/1, 1/2, 1/3 a rodinný dom s.č. 1 na p.č. 1/2 v 1/1ine, Z 677/10 - 33/10
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 175/2011-12M z 3.8.2011 (Exe.úrad Lučenec - JUDr. Jana Debnárová), v 1/1-ine, na CKN p.č. 1/1, 1/2, 1/3 a rodinný dom s.č 1 na p.č. 1/2, Z 1269/2011 - vz. 45/2011
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2186/2011 z 06.12.2011 (EÚ Rimavská Sobota - JUDr.Ing.Ján Gasper) - Z 1818/11, v 1/1-ine ,na CKN p.č.1/1, 1/2, 1/3 a stavbu č.s.1-rodinný dom na p.č.1/2- 77/2011
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3579/2011 z 16.12.2011 (EÚ Bratislava - JUDr.Ivan Lutter) - Z 1901/11, v 1/1-ine ,na CKN p.č.1/1, 1/2, 1/3 a stavbu č.s.1-rodinný dom na p.č.1/2- 79/2011
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 2260/2012-9 z 24.7.2012 - (EÚ Malacky - JUDr. Ing. Štefan Hrebík) - Z 977/2012 na CKN parcely č.1/1,1/2,1/3 a stavbu čs.1(rodinný dom) na parcele č.1/2 - 43/2012
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 47734/14 z 3.7.2015 - (EÚ Bratislava - JUDr. Rudolf Krutý PhD. v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V, IČO: 35724803) - Z 892/2015 na CKN parcely č.1/1, 1/2, 1/3 a stavbu čs.1(rodinný dom) na parcele č.1/2 - /zapísané do KN 16.7.2015/ - 44/2015
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 241/2015 z 1.12.2015 - (EÚ Liptovský Mikuláš - JUDr. Miroslav Šutliak v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004) - Z 1619/2015 na CKN parcely č. 1/1, 1/2, 1/3 a na stavbu čs.1(rodinný dom) na parcele č. 1/2 - /zapísané do KN 7.12.2015/ - 63/2015
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 4900/15 z 27.02.2016 (EÚ Bratislava - JUDr.Eva Falisová v prospech oprávneného: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436) v 1/1-ine, na CKN p.č.1/1, 1/2, 1/3 a na rodinný dom súp.č.1 na p.č.1/2 - Z 301/2016 - zapísané do KN 10.03.2016 - 17/2016
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 17/2016-9 z 26.4.2016 - (EÚ Bratislava - JUDr. Tomáš Peltzner v prospech oprávneného ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, IČO: 36797332) - Z 536/2016 na CKN parcely č. 1/1, 1/2, 1/3 a na stavbu čs.1(rodinný dom) na parcele č. 1/2 - /zapísané do KN 2.5.2016/ - 27/2016
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 5875/16 z 21.06.2016 - (EÚ Bratislava - JUDr.Eva Falisová v prospech oprávneného: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436) ,v 1/1-ine, na CKN p.č.1/1, 1/2, 1/3 a na rodinný dom súp.č.1 na p.č.1/2 - Z 853/2016 - zapísané do KN 27.06.2016 - 42/2016
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 882/2016 z 12.08.2016 (EÚ Prešov JUDr. Hildegarda Laclavíková) - v prospech oprávneného AB 1 B.V. Strawinskylaan 933, 107 7 Amsterdam, Holandské kráľovstvo , IČO 56007043 - Z 1149/2016 na CKN p.č. 1/1, 1/2, 1/3, a rod. dom č.s. 1 na p.č. 1/2 v 1/1ine - zapísané 16.08.2016 - 54/2016
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 2068/2017-7 z 14.06.2017-7 - (EÚ Košice JUDr. Ladislav Kováč PhD.) v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova č.25, 851 01 Bratislava , IČO 35942436 - Z 614/2017 CKN p.č 1/1, 1/2, 1/3 a na rodinný dom č.s.1 na p.č . 1/2 v podiele1/1ina - zapísané 20.06.2017 - 39/2017

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 6/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 21.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 13 200,00 €

K. Najnižšie podanie 9900
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 08.06.2018 10:30 Obhliadka 2: 19.06.2018 10:30
Miesto obhliadky Veľká Suchá súp.č. 1, 980 13, Hrnčiarska Ves
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad