Dražba nehnuteľností v obci Hrochoť v katastrálnom území Hrochoť

Katastrálne územie:
Hrochoť
Obec:
Hrochoť

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 141/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, malý salónik na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

784

Banská Bystrica

Hrochoť

Banská Bystrica

Hrochoť

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1263

Zastavané plochy a nádvoria

749

1264/1

Záhrady

487

1264/2

Zastavané plochy a nádvoria

35

1264/3

Zastavané plochy a nádvoria

35

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

208

1263

Rodinný dom

224

1264/2

Budova ubytovacieho zariadenia

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 208 situovaný na parcele č.  1263 ako samostatne stojaci dom v  zástavbe rodinných domov na rovinatom teréne  v okrajovej časti obce Hrochoť, katastrálne územie Hrochoť, okres Banská Bystrica. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1945, prístavba a nadstavba domu boli zhotovené v roku 1987 na základe stavebného povolenia č. ÚP-258/1983-Go, vydal ONV Banská Bystrica dňa 18.2.1983.

Užívanie rodinného domu po prestavbe a rekonštrukcii bolo povolené  kolaudačným rozhodnutím č. ÚP-2124/1987-Go, ktoré vydal ONV Banská Bystrica  dňa 25.11.1987.

Dispozičné riešenie: Jedná sa o dvojpodlažný  rodinný dom s  dvomi nadzemnými podlažiami. Dispozičné riešenie II. n.p.: 4 x izba, chodba, schodisko, kúpeľňa s wc, wc, kúpeľňa, kuchyňa, komora, schodisko, loggia a balkón. Dispozičné riešenie I. n.p.:  chodba, schodisko, 3 x izba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2 x sklad, loggia a kotolňa.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - kamenné -  bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 2. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek. Strecha - krovy - 2. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 2. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - samostatnej sprchy. Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP, 2. NP - odsávač pár; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; 2. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.

Garáž na parc. č. 1263

Nachádza sa vo dvore domu na parc. č. 1263. Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú garáž s jedným nadzemným podlažím postavenú v roku 1975. Dispozícia- garáž, sklad.

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty.

Predajňa potravín súp. č. 224

Predajňa potravín situovaná na parc. č. 1264/2, prístup z verejnej komunikácie z ul. Hlavnej. Predajňa bola postavená na základe stavebného povolenia č. ÚP-258/1983-Go, vydal ONV Banská Bystrica. Užívanie predajne potravín s. č. 224 bolo povolené rozhodnutím OÚ Banská Bystrica č. ŽP-2001/03427/8PM zo dňa 7.12.2001. Predajňa sa v súčasnej dobe nevyužíva na žiadny účel, nie je udržiavaná. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál. Strešná konštrukcia sedlový drevený krov pokrytý asfaltovým šindľom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia aj vnútorná úprava povrchov stien hladká omietka. Podlahy keramická dlažba a cementový poter. Vykurovanie elektrické lokálne. Rozvod studenej aj teplej vody, zdroj teplej vody prietokový elektrický ohrievač. Kanalizácia z pvc potrubia do žumpy. Vnútorné vybavenie wc misa combi, umývadlo, predajný pult. Elektroinštalácia svetelná aj motorická na poistkové automaty.

Hospodárska budova na parc. č. 1263

Nachádza sa vo dvore domu na parc. č. 1263. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu s jedným nadzemným podlažím postavenú v roku 1970. Dispozícia -  sklad, miestnosť pre hospodárske zvieratá.

Technické riešenie:

Základy - betónové, podmurovka betónová. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter. Vykurovanie - lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania - lokálne vykurovanie na tuhé palivá obyčajné (CLUB a pod.). Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 208 situovaný na parcele č.  1263 ako samostatne stojaci dom v  zástavbe rodinných domov na rovinatom teréne  v okrajovej časti obce Hrochoť, katastrálne územie Hrochoť, okres Banská Bystrica. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1945, prístavba a nadstavba domu boli zhotovené v roku 1987 na základe stavebného povolenia č. ÚP-258/1983-Go, vydal ONV Banská Bystrica dňa 18.2.1983.

Užívanie rodinného domu po prestavbe a rekonštrukcii bolo povolené  kolaudačným rozhodnutím č. ÚP-2124/1987-Go, ktoré vydal ONV Banská Bystrica  dňa 25.11.1987.

Dispozičné riešenie: Jedná sa o dvojpodlažný  rodinný dom s  dvomi nadzemnými podlažiami. Dispozičné riešenie II. n.p.: 4 x izba, chodba, schodisko, kúpeľňa s wc, wc, kúpeľňa, kuchyňa, komora, schodisko, loggia a balkón. Dispozičné riešenie I. n.p.:  chodba, schodisko, 3 x izba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2 x sklad, loggia a kotolňa.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - kamenné -  bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 2. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek. Strecha - krovy - 2. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 2. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - samostatnej sprchy. Výplne otvorov - dvere - 1. NP - hladké plné alebo zasklené; 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP, 2. NP - odsávač pár; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; 2. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.

Garáž na parc. č. 1263

Nachádza sa vo dvore domu na parc. č. 1263. Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú garáž s jedným nadzemným podlažím postavenú v roku 1975. Dispozícia- garáž, sklad.

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty.

Predajňa potravín súp. č. 224

Predajňa potravín situovaná na parc. č. 1264/2, prístup z verejnej komunikácie z ul. Hlavnej. Predajňa bola postavená na základe stavebného povolenia č. ÚP-258/1983-Go, vydal ONV Banská Bystrica. Užívanie predajne potravín s. č. 224 bolo povolené rozhodnutím OÚ Banská Bystrica č. ŽP-2001/03427/8PM zo dňa 7.12.2001. Predajňa sa v súčasnej dobe nevyužíva na žiadny účel, nie je udržiavaná. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál. Strešná konštrukcia sedlový drevený krov pokrytý asfaltovým šindľom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia aj vnútorná úprava povrchov stien hladká omietka. Podlahy keramická dlažba a cementový poter. Vykurovanie elektrické lokálne. Rozvod studenej aj teplej vody, zdroj teplej vody prietokový elektrický ohrievač. Kanalizácia z pvc potrubia do žumpy. Vnútorné vybavenie wc misa combi, umývadlo, predajný pult. Elektroinštalácia svetelná aj motorická na poistkové automaty.

Hospodárska budova na parc. č. 1263

Nachádza sa vo dvore domu na parc. č. 1263. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu s jedným nadzemným podlažím postavenú v roku 1970. Dispozícia -  sklad, miestnosť pre hospodárske zvieratá.

Technické riešenie:

Základy - betónové, podmurovka betónová. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter. Vykurovanie - lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania - lokálne vykurovanie na tuhé palivá obyčajné (CLUB a pod.). Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Na parc. CKN č. 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3 + č. s. 208 na parc. CKN č. 1263, č. s. 224 na parc. CKN č. 1264/2: Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, č. zml. V 5388/2013 zo dňa 26. 11. 2013 - ČZ 229/2013


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidla
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 2/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 10.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 108 000,00 €