Dražba nehnuteľností v obci Hronovce v katastrálnom území Vozokany nad Hronom

Katastrálne územie:
Vozokany nad Hronom
Obec:
Hronovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 9.000,00 11.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 19425/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 19425/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Deák
Ulica: Horná 23
Obec: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Zastupujúci exekútor: Radovan Ferenc
Ulica: Slovenská 13
Obec: Prešov
PSČ:
Dátum konania dražby: 11.09.2018
Čas konania dražby: 10:30
Miesto konania dražby: Horná 23, 97401Banská Bystrica
Vlastník: Brachna Ján
Sídlo: Schubertova 4/4
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 03.07.2018
Znalecká hodnota: 9.000,00
Reálna hodnota: 9.000,00
Výška zábezpeky: 4.500,00
Číslo bankového účtu: SK3709000000000302741963
Najnižšie podanie: 9.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK3709000000000302741963
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods.1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol. Z Á V A D Y, ktoré vydražiteľ v zmysle §153 ods.2 Exekučného poriadku prevezme so započítaním na najvyššie podanie (vecné bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. §157 ods.1 písm. d) a §159 Exekučného poriadku na základe znaleckého posudku neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.
Dátum obhliadky: 05.09.2018
Čas obhliadky: 10:30
Miesto obhliadky veci: Hronovce (vyplýva z Listu vlastníctva č. 586)
Ďalšie informácie : V prípade záujmu o obhliadku dražených NH je potrebné vopred sa telefonicky ohlásiť na čísle 048/4717 373 alebo 0917 457 568.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Levice
     Obec : Hronovce
     Kataster : Vozokany nad Hronom
     Číslo listu vlastníctva: 586
   Parcela
     Parcelné číslo: 8
     Výmera: 1336
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 4
     Pracelné číslo: 8
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: