Dražba nehnuteľností v obci Hurbanovo v katastrálnom území Bohatá

Katastrálne územie:
Bohatá
Obec:
Hurbanovo

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 01.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 139/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Anna Nagyová, Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby Druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1406, katastrálne územie Bohatá, Okresný úrad Komárno – katastrálny odbor, obec Hurbanovo, okres Komárno a to:

 

Pozemky parcely registra „C“:

Parcelné číslo 219, druh pozemku vinice, výmera 468 m2

Parcelné číslo 220, druh pozemku záhrady, výmera 1659 m2

Parcelné číslo 232, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 588 m2

 

Stavby:
súpisné číslo: 200, na parcele číslo: 232, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísane na liste vlastníctva najmä: stavba letnej kuchyne, stavba prístešku nad terasou, plot odd. pozemok v čele pozemku, plot odd. pozemok od suseda časť 1 so zásahom k domu, plot odd. pozemok od suseda časť 2, plot na terase, studňa č.1 pri dome, studňa č. 2 v časti záhrady, podzemná pivnica, spevnené plochy zo zámkovej dlažby s uložením do piesku, spevnené plochy zo zámkovej dlažby s uložením na podkl. betón, žumpa pre stavbu RD, armatúrna šachta nad studňou pri dome, záhonové obrubníky, vonkajšie schody so vstupom do domu z čela, vonkajšie schody so vstupom na terasu, kanalizačná prípojka splašková z RD, kanalizačná prípojka splašková z letnej kuchyne, žumpa pre let. kuchyňu, prípojka zemn. plynu do RD, prípojka vody zo studne, armatúrna šachta nad studňou v záhrade, armatúrna šachta nad studňou pri dome, domáca vodáreň, prípojka elektriny do RD, prípojka elektriny do letnej kuchyne, oporné múry terasy, keramická dlažba terasy, spevnené plochy terasy.

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 200 na parc.č. 232

Predmetom dražby je samostatne stojaca stavba RD so s.č.200 postavený na parc. KN č.232.

Dispozičné riešenie:

Suterén – schodište, sklad, miestnosť kotolne

Prízemie – krytá časť so schodiskom, predsieň, samostatné WC, špajza, kuchyňa, chodba so schodiskom, obývacia izba, garáž

Poschodie – schodisko s chodbou, kúpelňa, 4 izby, kúpeľňa

Opis stavu RD: Deštrukčné zmeny v základových konštrukciách resp. v obvodovom murive nie je vidieť. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite, avšak u najvyššieho podlažia vidieť mapu po opadanej omietke, ako i mapovitosť z vonkajšej strane atiky po preniknutej zvode do interiéru ktorá však bola už opravená tak uvádza spoluvlastníčka pri obhliadke znalcom.  Vek stavby RD je určený na základe kolaudačného rozhodnutia, vek začatia užívania predmetnej stavby je spojený s rokom 1980.

Popis podlaží

1. Podzemné podlažie: Osadenie do terénu do 2,0 m so zvislou izoláciou. Murivo z tehál do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy železobetónové alebo keramické s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie ostatné sú osadené parapetné plechy pozinkované. Fasádne omietky uvažuje znalec 1 x do 1/3 iny cementové hladké. Dvere sú plné hladké. Okná sú osadené drevené zdvojené. Dvere plné hladké. Schody s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Dlažby a podlahy ostatných miestností - cementový poter. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Inštalácia zemného plynu.

1. Nadzemné podlažie: Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Podmúrovka, podpivničené do 1/2 ZP-priem.výška do 100 cm. Murivo z iných materiálov s nameranou hrúbkou 36 cm, znalec uvažuje s murivom do 30 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy s rovným podhľadom železobetónové alebo keramické. Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytina plochej strechy sú zvárané živičné pásy. Klampiarske konštrukcie strechy – uvažuje znalec žľaby, zvody a záveterné lišty. Klampiarske konštrukcie ostatné sú osadené parapetné plechy pozinkované. Fasádne omietky uvažuje znalec 4 x nad 2/3 omietky brizolitové. Schody s povrchovou úpravou z tvrdého dreva. Dvere sú plné hladké alebo zasklené. Okná sú osadené drevené zdvojené. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - drevotrieska. Dlažby a podlahy ostatných miestností - drevotrieska okrem predsiene a WC. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného  potrubia. Inštalácia zemného plynu. Vráta garážové sú s automatickým ovládaním. Zdroj teplej vody - osadený elektrický ohrievač v suteréne, ako i ohrievač v spojitosti s kotlom ÚK. Kanalizácia 1 x PVC potrubie. Zdroj vykurovania - plynový kotol ÚK osadený v suteréne. Vybavenie kuchyne - sporák plynový s elektrickou rúrou, drezové umývadlo je nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva s rozvinutou šírkou 3,95 m. Vodovodné batérie -  1 ks páková nerezová a 1 ks ostatná. Záchod - je osadený splachovací s umývatkom. Vnútorné obklady - u WC do výšky 1,0 m, ako i v kuchyni pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je osadený s poistkami.

2. Nadzemné podlažie: Murivo pravdepodobne z iných materiálov do 40 cm- nameraná hrúbka je 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy železobetónové alebo betónové s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie ostatné sú osadené parapetné plechy z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky uvažuje znalec 4 x nad 2/3 omietky brizolitové. Dvere sú plné hladké alebo zasklené. Okná sú drevené zdvojené. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - drevotrieska. Dlažby a podlahy ostatných miestností - drevotrieska, okrem kúpelne a lodžie. Elektroinštalácia svetelná. Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia 1 x PVC potrubie. Vnútorné vybavenie - umývadlo 1 ks a samostatná sprcha. Vodovodné batérie -  1 ks páková sprchová a 1 ks páková nerezová. Záchod - je osadený splachovací bez umývatka. Vnútorné obklady - v prevažnej časti kúpelne nad 1,35 m, samostatnej sprchy a WC do výšky 1 m.

 

Príslušenstvo predmet dražby

Stavba letnej kuchyne

Je postavená na parc.č.232. Pozostáva z jednej miestnosti letnej kuchyne ako i skladovej miestnosti. Stavba je bez deštrukčných zmien v základových a v nosných konštrukciách. Údržba stavby je však primeraná veku a kvalite vyhotovenia stavby. Základy a podmúrovka sú betónové. Zvislé konštrukcie - murované z pálených tehál do 30 cm. Stropy sú železobetónové. Krov je sedlový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Vonkajšie omietky sú vápenné hladké. Vnútorná omietka - vápenná hladká. Dvere sú plné hladké. Okná zdvojené. Podlaha je z keramickej dlažby v kuchyni, avšak v skladovej miestnosti je cementový poter, ktorý je prevažujúcou položkou. Rozvod studenej i teplej vody. Elektroinštalácia svetelná i motorická s poistkami. Inštalácia plynu. Vráta sú plechové otváravé.Kanalizácia je z kuchyne. Vnútorné vybavenie - plynový prietokový ohrievač, umývadlo s batériou, kuchynský sporák plynový s el. rúrou.

 

Stavba prístrešku nad terasou

Vlastníčka nehnuteľnosti doklad o veku stavby nepredložila avšak uviedla že stavba sa začala užívať v roku 2002. Základy - iba základy pod stĺpami. Zvislé konštrukcie - iba kovové stĺporadie slabšej konštrukcie. Krovná konštrukcia stavby je pultová. Krytina strechy na krove je drôtené sklo. Vonkajšia omietka - nátery. Vnútorná omietka - nátery. Vyhotovená v roku 2002, životnosť 50 rokov.

 

Plot odd. v čele pozemku

Plot je zhotovený na bet. základových konštrukciách i s podmúrovkou. Dĺžka plotu je 5,86 m a výška výplne 1,40 m. Do plota sú osadené plotové kovové vrátka s kovovou výplňou 2 ks ako i vrátka 1 ks.

 

Plot odd. pozemok od suseda časť 1 so zásahom k domu

Plot je zhotovený na bet. základových konštrukciách i s podmúrovkou a vrchnou konštrukciou plota zhotovenej z kovových stĺpikov a z prichytených kovových vložiek s kovovou výplňou. Dĺžka plotu je 15,70 m a s výškou výplne 0,90 m. Do plota sú osadené plotové kovové vrátka s kovovou výplňou. Vyhotovený v roku 1980, životnosť 50 rokov.

 

Plot odd. pozemok od suseda časť 2

Plot  je zhotovený z osadených kovových stĺpikov  na bet. podmúrovke so základovými konštrukciami. Celková dĺžka plotu je 12 m a s výškou výplne 1,50 m. Vyhotovený v roku 1980, životnosť 50 rokov.

 

Plot na terase

Plot - vytvorená zábrana na terasa s odlievaných bet. tvaroviek s celkovou dĺžkou 9,15 m a s výškou 1,0 m. Vyhotovený v roku 2002, životnosť 50 rokov.

 

Studňa č. 1

Studňa vŕtaná v časti dvora na parc.č.232 s odhadovanou hĺbkou 13 m s priemerom 250 mm s osadenou domácou vodárňou. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 100 rokov.

 

Studňa č. 2

Studňa vŕtaná v časti záhrady na parc.č.220 s odhadovanou hĺbkou 10 m s priemerom 300 mm. Vyhotovená v roku 1985, životnosť 100 rokov.

 

Podzemná pivnica

Betónová podzemná pivnica s umiestnením v časti dvora u stavby letnej kuchyne s vyp. kubatúrou 19,45 m3.o.p. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 50 rokov.

 

Spevnené plochy zo zámkovej dlažby s uložením do piesku

Vyhotovené v roku 1988, životnosť 45 rokov.

 

Spevnené plochy zo zámkovej dlažby s uložením na podkl. betón

Celková plocha je 159,62 m2. Vyhotovené v roku 1988, životnosť 45 rokov.

 

Žumpa pre stavbu RD

Betónová žumpa s umiestnením v časti dvora u čelného oplotenia s uvedenou kubatúrou 16,0 m3.o.p. Vyhotovené v roku 1980, životnosť 80 rokov.

 

Armatúrna šachta nad studňou pri dome

Betónová armatúrna šachta nad studňou u stavby RD s vyp. kubatúrou 6,48 m3.o.p. Vyhotovené v roku 1980, životnosť 50 rokov.

 

Záhonové obrubníky

Záhonové obrubníky vytvárajúce lemy okolo spevnených plôch. Vyhotovené v roku 1988, životnosť 40 rokov.

 

Vonkajšie schody so vstupom do domu z čela

Uložené na teréne, s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Vyhotovené v roku 1988, životnosť 50 rokov.

 

Vonkajšie schody so vstupom na terasu

Železobetónové schody vedúce na terasu s povrchovou úpravou z keramickej dlažby s počtom stupňov 8 a s dĺžkami 0,98 m. Vyhotovené v roku 1988, životnosť 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka splašková zo stavby RD

Odhadovaná dĺžka 12,0 m, z PVC potrubia, s priemerom 150 mm vedúca do žumpy zo stavby RD. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 80 rokov.

 

Kanalizačná prípojka splašková z letnej kuchyne

Odhadovaná dĺžka 1,0 m, z PVC potrubia, s priemerom 100 mm vedúca do žumpy umiestnenej u stavby letnej kuchyne. Vyhotovená v roku 2002, životnosť 80 rokov.

 

Žumpa pre letnú kuchyňu

Betónová žumpa s umiestnením v časti dvora u stavby letnej kuchyne s odhadovanou kubatúrou 4,96 m3.o.p. Vyhotovená v roku 2002, životnosť 80 rokov.

 

Prípojka zemného plynu do stavby RD
Bod napojenia je vo vzdialenosti 18 m od hranice pozemku, následné  meranie v oplotení a pokračuje vedľa stavby RD v časti dvora a vstupuje do suterénu RD. Celková dĺžka prípojky je potom 40 m. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 40 rokov.

 

Prípojka vody zo studne

Prípojka vody zo studne do domu s celkovou dĺžkou 2,0 m. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 50 rokov.

 

Armatúrna šachta nad studňou v záhrade

Betónová šachta. Vyhotovená v roku 1985, životnosť 50 rokov.

 

Armatúrna šachta nad studňou pri dome

Betónová šachta. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 50 rokov.

 

Domáca vodáreň

Objem 80 l, je osadená v armatúrnej šachte nad studňou. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 40 rokov.

 

Prípojka elektriny do stavby RD
Zemná káblová prípojka elektriny na 380 V, vedená zo stĺpa u čelného oplotenia s jej meraním v oplotení a pokračujúca do stavby RD cez dvor. Odhadovaná dĺžka je 18 m. Vyhotovená v roku 1980, životnosť 50 rokov.

 

Prípojka zemného plynu do letnej kuchyne

Vedúca do stavby letnej kuchyne s dĺžkou 5,0 m s uložením v zemi. Vyhotovená v roku 2002, životnosť 50 rokov.

 

Prípojka elektriny do letnej kuchyne

Zemná prípojka elektriny na 380 V vedúca z RD do drobnej stavby. Vyhotovená v roku 2002, životnosť 50 rokov.

 

Oporné múry terasy

Oporné múry terasy s vyp. kubatúrou 1,96 m3.o.p. Vyhotovené v roku 2002, životnosť 50 rokov.

 

Keramická dlažba terasy

Keramická dlažba terasy o ploche 8,37 m2. Vyhotovená v roku 2002, životnosť 40 rokov.

 

Spevnené plochy terasy

Spevnené plochy terasy o ploche 8,37 m2. Vyhotovené v roku 2002, životnosť 50 rokov.

 

Pozemky

Pozemky sa nachádzajú v rovinatom teréne v bežnej zástavbe, na konci pozemku je pozemok s kultúrou vinica a pozemok s využitím ako záhrada, ktorý spolupôsobí s pozemkom, na kt. je postavená stavba RD. V predmetnej lokalite je vybudované okrem elektrickej inštalácie i vodovod a plynovod.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo V-5406/2006 z 18.12.2006 v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova č.77, 824 68 Bratislava, IČO: 313 510 26 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.č.219, 220, 232 so stavbou súp.č.200 (rod.dom), zml.č.: 25553867/7930.

Exekučný príkaz EX 3525/07, P1-150/08 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 16.1.2008 v prospech oprávnenému Sociálna poisťovňa, Petőfiho 7, Komárno, zastúpený Ing.Alžbeta Jágerská, na parc.č.219, 220, 232 a na rodinný dom so súp.č.200 na parc.č.232 (Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr.Ing.Jozef Štorek - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 101/2008 zo dňa 13.11.2008, P1-1498/2008 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávnenému Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140, zast. JUDr. Marian Vrlák - právnik banky, na parc.č. 219, 220, 232 so stavbou súp.č. 200 (rod.dom), (Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík súdny exekútor).

Exekučný príkaz EX 307/2008 zo dňa 21.11.2008, P1-1551/2008 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávnenému Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 308 07 484 na parc.č. 219, 220, 232 so stavbou súp.č. 200 (rod.dom), (Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek súdny exekútor).

Exekučný príkaz EX 425/08, EX 424/08, EX 423/08, EX 422/08 zo dňa 25.11.2008, P1-1409/2008 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávnenému ANZEL, s.r.o., Poštová 346, 946 32 Marcelová, IČO: 36 545 767 na parc.č.219, 220, 232, na stavbu rodinný dom súp.č. 200 na parc.č. 232, (Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr.Ing.Karol Mihal).

Exekučný príkaz EX 414/08, EX 418/08, EX 419/08, EX 420/08, EX 421/08, EX 461/08, EX 417/08, EX 416/08 zo dňa 25.11.2008, P1-1408/2008 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávnenému SLOVZEL, družstvo, Chotínska cesta 22, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 529 621 na parc.č.219, 220, 232, na stavbu rodinný dom súp.č.200 na parc.č.232, (Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr.Ing.Karol Mihal).

Exekučný príkaz EX 4197/07, P1-1680/08 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.12.2008 v prospech oprávnenému: Sociálna poisťovňa, Ul.29.augusta 8-10, Bratislava, IČO:307 07 484 na pozemky parc.č.219, 220, 232 a na rodinný dom so súp.č.200 na parc.č.232 (Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr.Ing.Jozef Štorek - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 33/2009 zo dňa 4.5.2009, P1-465/2009 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávnenému Lovász Jozef s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo- Bohatá na parc.č. 219, 220, 232 so stavbou súp.č. 200 (rod.dom), (Exekútorský úrad Piešťany, JUDr. Peter Galo súdny exekútor).

Exekučný príkaz EX 2907/2008, P1-769/09 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874 na pozemky parc. č. 219, 220, 232 a na rodinný dom so súp. č. 200 na parc. č. 232. (Exekútorský úrad Nové Zámky - súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).

Exekučný príkaz EX 32/2009 zo dňa 29.7.2009, P1-802/2009 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávnenému Lovász Jozef s.r.o., Novozámocká 180, Hurbanovo- Bohatá na parc.č. 219, 220, 232 so stavbou súp.č. 200 (rod.dom), (Exekútorský úrad Piešťany, JUDr. Peter Galo súdny exekútor).

Exekučný príkaz EX 767/09 zo dňa 10.8.2009, P1-1167/09 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávnenému: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., IČO:00151700, Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava na pozemky parc.č.232, 219, 220 a na rodinný dom so súp.č.200 na parc.č.232 (Exekútorský úrad Galanta, JUDr. Peter Urbánek - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 1520/09 zo dňa 26.11.2009, P1-1563/09 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávnenému:Végh Mikuláš , 930 06 Ňárad na pozemky parc.č.232, 219, 220 a na rodinný dom so súp.č.200 na parc.č.232 (Exekútorský úrad Dunajská Streda, JUDr. Rudolf Varga - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 1345/2009, P1-104/10 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávnenému Všeobecná zdravotná poistovňa,Ma,ateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874 na parc.č. 219, 220, 232 ,na stavbu súp.č. 200 na parc.č.232 (Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek súdny exekútor).

Exekučný príkaz EX 3534/09, P1-521/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874 na parc.č.219, 220, 232 a na stavbu rodinný dom súp.č.200 na parc.č.232. (Exekútorský úrad Nové Zámky, súdny exekútor JUDr.Ing.Jozef Štorek).

Exekučný príkaz EX 255/09, P1-1595/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech Union poisťovňa, a.s.,Bajkalská 29/A,813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051 na parc.č.219, 220, 232 a na stavbu rodinný dom súp.č.200 na parc.č.232. (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Matej Kršiak).

Exekučný príkaz EX 2135/10, P1-2586/2010 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Union zdrav. poisťovňa, a.s., IČO: 36284831, Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava na pozemky parc. 'C' č. 219, 220, 232 a na rodinný dom so súp. č. 200 na parc. 'C' č. 232. (Exekútorský úrad Hlohovec - súdny exekútor JUDr. Ing. Roman Liščák)

Exekučný príkaz EX 256/09, P1-2676/2010 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Union zdrav. poisťovňa, a.s., IČO: 31 322 051, Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava na pozemky parc. 'C' č.219, 220, 232 a na rodinný dom so súp. č. 200 na parc. 'C' č. 232. (Exekútorský úrad Bratislava - súdny exekútor JUDr.Matej Kršiak).

Exekučný príkaz EX 337/2010 zo dňa 10.9.2010 P1-2753/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY, Lipový rad 48/A, Marcelová, IČO: 14 072 661 na reg. 'C' parc.č.219, 220, 232 a na stavbu rodinný dom so súp.č.200 na parc.č.232. (Exekútorský úrad Komárno, súdny exekútor JUDr.Ladislav Szabó).

Exekučný príkaz EX 313/10, EX 393/10, EX 1444/10, EX 305/10, EX 318/10, EX 319/10, EX 1644/10, EX 744/10 zo dňa 18.10.2010, P1-3168/10 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávnenému Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 308 07 484 na 'C' parc.č. 219, 220, 232 so stavbou súp.č. 200 (rod.dom), na parc.č. 232(Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek súdny exekútor).

Exekučný príkaz EX 684/2010 zo dňa 15.11.2010 P1-3480/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech: CARION UNICOOP,s.r.o. Ul. mája 2655/4, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36020494, na parc. C-KN č.: 219, 220, 232, a na stavbu rodinný dom súpis.č. : 200 na parc.č. 232(Exekútorský úrad Levice, súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová)

Exekučný príkaz EX 2735/10 zo dňa 20.12.2011, P1-75/11 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Union zdrav. poisťovňa, a.s., IČO: 31 322 051, Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava na pozemky parc. 'C' č.219, 220, 232 a na rodinný dom so súp. č. 200 na parc. 'C' č. 232. (Exekútorský úrad Bratislava - súdny exekútor JUDr.Matej Kršiak).

Exekučný príkaz EX 1750/10 zo dňa 29.3.2011, Z-1634/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávnenému: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., IČO:00151700, Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava na pozemky parc.č reg.C KN s parc.č.232, 219, 220 a na rodinný dom so súp.č.200 na parc.reg.C KN s parc.č.232 (Exekútorský úrad Galanta, JUDr. Peter Urbánek - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 2254/11 zo dňa 21.4.2011, Z-2254/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávnenému: Vida Tibor nar. 3.11.1953, Podzáhradná 1381, Marcelová na parc.č reg.C KN s parc.č.232, 219, 220 a na rodinný dom so súp.č.200 na parc.reg.C KN s parc.č.232 (Exekútorský úrad Komárno, JUDr. Ladislav Szabó - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 1236/11 zo dňa 17.4.2012, Z-1932/12 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Ing. Olivr Nagy, Obrancov mieru 7/14, Kolárovo na parc. reg. 'C'219, 220, 232 na stavbu rodinný dom so súp.č.200 na parc.č.232. (Exekútorský úrad Piešťany, súdny exekútor JUDr.Peter Galo).

Exekučný príkaz EX 3130/12 zo dňa 13.2.2013, Z-777/13 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávnenému: Sociálna poisťovňa, Bratislava pobočka Komárno na 'C'parc.č. 219, 220, 232 a na rodinný dom s.č. 200 na parc.č. 232.(Exekútorský úrad Komárno, JUDr.Ladislav Szabó - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 5809/2013 zo dňa 14.2.2014, Z-931/14 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného CEE COLLECT FUND 1 LTD, Agiou Nikolaou 67-69 1st floor Flat/Office 103 Egkomi, Nikózia, Zast. BBH advokátska kancelária, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 1, IČO: 36713066 na 'C' parc.č. 219, 220, 232 a na rodinný dom s.č. 200 na parc.č. 232 (Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr.Ivan Lutter)

Rozhodnutie o zriadení záložného práva 9400504/5/1248635/2014/Horc zo dňa 1.4.2014, Z-2332/14 v prospech Daňový úrad Nitra Damborského 5, 950 50 Nitra na zabezpečenie daňového nedoplatku na 'C' parc.č. 219, 220, 232 a na rodinný dom s.č. 200 na parc.č. 232

Exekučný príkaz EX 1140/14 zo dňa 22.9.2014, Z-5195/14 zriadením exekučného záložného práva v prospech Orange Slovensko a.s.Bratislava na 'C' parc.č. 219, 220, 232 a na rodinný dom s.č. 200 na parc.č. 232 (Exekútorský úrad Galanta súdny exekútor JUDr.Peter Urbánek).

Rozhodnutie o zriadení záložného práva 9400504/5/4658531/2014/Horc zo dňa 16.10.2014, Z-6063/2014 (P1335/14) v prospech Daňový úrad Nitra na zabezpečenie daňového nedoplatku na 'C' parc.č. 219, 220, 232 a na rodinný dom s.č. 200 na parc.č. 232 - 246/14, Oznámenie právoplatnosti č. 9400504/5/4950083/2014/Horc

Exekučný príkaz EX 1740/14 zo dňa 11.3.2015, Z-1393/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava na parc. registra 'C' č. 219, 220, 232 a na stavbu: rodinný dom s.č. 200 na parc. č. 232.(Exekútorský úrad Galanta súdny exekútor JUDr.Peter Urbánek).

Exekučný príkaz EX 1920/2014 zo dňa 23.4.2015, Z-2195/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného CEE COLLECT FUND 1 LTD, Agiou Nikolaou 67-69 1st floor Flat/Office 103 Egkomi, Nikózia, Zast. BBH advokátska kancelária, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 1, IČO: 36713066 na pozemky parc. 'C' č. 219, 220, 232 a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 200 na parc. 'C' č. 232. (Exekútorský úrad Martin, Mgr. Milan Somík, súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 1448/15 zo dňa 29.4.2015, Z-2398/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 zast. Mgr. Zdenko Kršík, Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951 na parc. registra 'C' č. 219, 220, 232 a na stavbu: rodinný dom so s.č. 200 na parc. č. 232. (Exekútorský úrad vo Vrábľoch, JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka)

Exekučný príkaz EX 2841/16 zo dňa 06.9.2017, Z-4985/17zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného CASH COLLECTORS SK s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: 44 703 015, zast. Havel Holásek & Patners s.r.o., adv. kanc., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 584, na parcelu reg. 'C' parc.č. 219, 220, 232 a na rodinný dom so s.č. 200 na parc.č. 232 (Exekútorský úrad Trnava súdny exekútor JUDr.Peter Stano)
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 40.725 ,- EUR
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 32/2018 , ktorý vypracoval znalec Ing. Ľubomír Rajnoha , znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912898.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 27.02.2018
Suma ohodnotenia: 54.300,- EUR (slovom päťdesiatštyritisíctristo eur)