Dražba nehnuteľností v obci Hurbanovo v katastrálnom území Hurbanovo

Katastrálne územie:
Hurbanovo
Obec:
Hurbanovo

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 48.960,00 € 21.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Dudášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kvetná 2545/30, 94701 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1967
Obchodné meno správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Farská 31, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : 0918962100, mbizon@bizon.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31K/38/2016 S1629
Spisová značka súdneho spisu : 31K/38/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca úpadcu – Margita Dudášová, nar. 10.09.1967, bytom Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo, ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDD“), zverejňuje podľa § 17 ZDD v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné oznámenie o dražbe:

A) Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1629

B) Miesto dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2. poschodie

B) Dátum dražby: 21.08.2018

B) Čas otvorenia dražby: 13:00 hod.

C) Opakovaná dražba: áno

D) Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Hurbanovo, obec Hurbanovo, okres Komárno, zapísané na liste vlastníctva č. 2010 a to:

- byt č. 2, 1. poschodie, vchod 30-podkrovie (ďalej ako „Byt“), nachádzajúci sa v Rodinnom dome so súpisným č. 2545 (ďalej ako „Dom“), postaveným na pozemku s parcelným č. 971/16 o výmere 596 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela registra “C“ (ďalej ako „Pozemok“), v podiele 1/1 k celku,

- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na Pozemku, v podiele 11164/35745

Objekt Domu je postavený na ulici Kvetná, v meste Hurbanovo, okres Komárno. Dom má 1 podzemné podlažie (suterén) a 2 nadzemné podlažia (prízemie a podkrovie). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné zvonka z dvora a vnútorným schodiskom z prízemia, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a kotolňa. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 1 vchod, vchod č. 30, na prízemí je byt č. 1, v podkroví je Byt.

Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom Bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory na to, aby sa s Bytom užívali, tvorí ho hala s kuchyňou a špajzou a kúpeľňa s WC. Výmera podlahovej plochy bytu je 111,64 m², čo predstavuje súčet podlahovej plochy obytných miestností a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo Bytu.

Byt sa nachádza v podkroví v Dome. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, v kúpeľni a špajze je keramická dlažba. Schody na podkrovie sú obložené parketami s podstupnicami. V kuchyni je osadený elektrický sporák, zavedená je tam studená aj teplá voda do kuchynského nerezového drezu. Kuchynská linka je 5,00 m dlhá. Stena pri sporáku má keramický obklad. Zemný plyn do Bytu nie je zavedený, ten je v suteréne a na prízemí. V kúpeľni je rohová plastová vaňa, umývadlo s pákovými batériami a WC misa. Zdrojom teplej vody je elektrický bojler osadený v špajze. Steny v kúpeľni majú keramický obklad do výšky 1,80 m. Vykurovanie je ústredné, na zemný plyn, radiátory sú oceľové. Rozvod zdravotechnickej inštalácie je v kuchyni a kúpeľni. Zásobovanie vodou je z verejného vodovodu, cez vodomernú šachtu, ktorá je pri plotových vrátach z uličného rozvodu, odkanalizovanie je do uličnej kanalizačnej siete. Dom je napojený na rozvod elektriky podzemným káblom z uličného rozvodu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké s maľbami, vonkajšie omietky na Dome sú brizolitové z 3 strán, čelná strana prízemia je zateplená polystyrénom. Strecha nad objektom je sedlová, pokrytá škridľami, ukončená klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Okná v Byte sú strešné zdvojené a plastové, dvere v Byte sú prevažne plné a zasklené, vchodové dvere sú drevené. Rozvod elektroinštalácie je v Dome na svetelný aj motorický prúd ističmi, v Byte tiež.

Predmet dražby sa draží „ako stojí a leží“.

Hodnota predmetu dražby bola zistená vo výške 54.400,00 € znaleckým posudkom č. 120/2017 zo dňa 10.10.2017 vypracovaným Ing. Zuzanou Kočkovičovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 911623, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností.

Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:

- Záložné právo V-3669/14 z 09.10.2014 v prospech Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zmluva č. 0000000000155335 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č. 2, 1. p., číslo vchodu 30-podkrovie, v bytovom dome súp. č. 2545 na pozemku registra C KN parc. č. 971/16, pozemok registra C KN parc. č. 971/16, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 11164/35745, vlastník Dudášová Margita r. Uhrinová, nar. 10.09.1967 v podiele 1/1.

Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.

E) Najnižšie podanie: 48.960,00 €

E) Minimálne prihodenie: 300,00 €

F) Dražobná zábezpeka: Dražobník vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 7.344,00 € bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK94 7500 0000 0040 1759 3242, variabilný symbol: 31382016, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú osobu / rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu), do notárskej úschovy alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby. Dokladom o zložení zábezpeky je:

- originál potvrdenia vystaveného príslušnou bankou alebo výpis vygenerovaný z elektronického bankovníctva o prevode / vklade dražobnej zábezpeky na účet dražobníka,

- originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,

- originál listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.

Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

G) Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na bankový účet dražobníka (IBAN: SK94 7500 0000 0040 1759 3242, variabilný symbol: 31382016, špecifický symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú osobu / rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu) do 15 dní od skončenia dražby. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške do 15 dní od skončenia dražby, dražobník bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vráti vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

H) Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka predmetu dražby bude umožnená dňa 15.08.2018 o 10:00 hod. a 17.08.2018 o 10:00 hod. Telefónny kontakt na dražobníka: 0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň, LL.M.).

I) Spoločná dražba: nie

J) Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby dražobník odovzdá predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

K) Meno, priezvisko a sídlo notára: JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, 831 04 Bratislava

L) Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 ZDD:

1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia ZDD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 tohto poučenia, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 tohto poučenia.

4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Bratislave dňa 20.07.2018

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.