Dražba nehnuteľností v obci Hurbanovo v katastrálnom území Hurbanovo

Katastrálne územie:
Hurbanovo
Obec:
Hurbanovo

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 21.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Dudášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kvetná 2545/30, 94701 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1967
Obchodné meno správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Farská 31, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : 0918962100, mbizon@bizon.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31K/38/2016 S1629
Spisová značka súdneho spisu : 31K/38/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca úpadcu - Margita Dudášová, nar. 10.09.1967, bytom Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo, ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDD“), zverejňuje podľa § 24 ods. 9 ZDD nasledovné údaje:

A) Dátum vykonania dražby: 21.08.2018

A) Miesto vykonania dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2. poschodie

A) Čas vykonania dražby: 13:00 hod. – 13:06 hod.

A) Opakovaná dražba: áno

B) Predmet dražby:

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Hurbanovo, obec Hurbanovo, okres Komárno, zapísané na liste vlastníctva č. 2010 a to:

- byt č. 2, 1. poschodie, vchod 30-podkrovie (ďalej ako „Byt“), nachádzajúci sa v Rodinnom dome so súpisným č. 2545 (ďalej ako „Dom“), postaveným na pozemku s parcelným č. 971/16 o výmere 596 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na katastrálnej mape ako parcela registra “C“ (ďalej ako „Pozemok“), v podiele 1/1 k celku,

- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a na Pozemku, v podiele 11164/35745

Objekt Domu je postavený na ulici Kvetná, v meste Hurbanovo, okres Komárno. Dom má 1 podzemné podlažie (suterén) a 2 nadzemné podlažia (prízemie a podkrovie). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné zvonka z dvora a vnútorným schodiskom z prízemia, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a kotolňa. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 1 vchod, vchod č. 30, na prízemí je byt č. 1, v podkroví je Byt.

Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom Bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory na to, aby sa s Bytom užívali, tvorí ho hala s kuchyňou a špajzou a kúpeľňa s WC. Výmera podlahovej plochy bytu je 111,64 m², čo predstavuje súčet podlahovej plochy obytných miestností a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo Bytu.

Byt sa nachádza v podkroví v Dome. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, v kúpeľni a špajze je keramická dlažba. Schody na podkrovie sú obložené parketami s podstupnicami. V kuchyni je osadený elektrický sporák, zavedená je tam studená aj teplá voda do kuchynského nerezového drezu. Kuchynská linka je 5,00 m dlhá. Stena pri sporáku má keramický obklad. Zemný plyn do Bytu nie je zavedený, ten je v suteréne a na prízemí. V kúpeľni je rohová plastová vaňa, umývadlo s pákovými batériami a WC misa. Zdrojom teplej vody je elektrický bojler osadený v špajze. Steny v kúpeľni majú keramický obklad do výšky 1,80 m. Vykurovanie je ústredné, na zemný plyn, radiátory sú oceľové. Rozvod zdravotechnickej inštalácie je v kuchyni a kúpeľni. Zásobovanie vodou je z verejného vodovodu, cez vodomernú šachtu, ktorá je pri plotových vrátach z uličného rozvodu, odkanalizovanie je do uličnej kanalizačnej siete. Dom je napojený na rozvod elektriky podzemným káblom z uličného rozvodu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké s maľbami, vonkajšie omietky na Dome sú brizolitové z 3 strán, čelná strana prízemia je zateplená polystyrénom. Strecha nad objektom je sedlová, pokrytá škridľami, ukončená klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Okná v Byte sú strešné zdvojené a plastové, dvere v Byte sú prevažne plné a zasklené, vchodové dvere sú drevené. Rozvod elektroinštalácie je v Dome na svetelný aj motorický prúd ističmi, v Byte tiež.

Predmet dražby sa dražil „ako stojí a leží“.

Hodnota predmetu dražby bola zistená vo výške 54.400,00 € znaleckým posudkom č. 120/2017 zo dňa 10.10.2017 vypracovaným Ing. Zuzanou Kočkovičovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 911623, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností.

B) Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:

- Záložné právo V-3669/14 z 09.10.2014 v prospech Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zmluva č. 0000000000155335 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č. 2, 1. p., číslo vchodu 30-podkrovie, v bytovom dome súp. č. 2545 na pozemku registra C KN parc. č. 971/16, pozemok registra C KN parc. č. 971/16, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 11164/35745, vlastník Dudášová Margita r. Uhrinová, nar. 10.09.1967 v podiele 1/1.

Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.

E) Dražobník: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1629

E) Licitátor: Mgr. Michal Bizoň, LL.M.

Cena dosiahnutá vydražením: Nebolo urobené ani najnižšie podanie.

V Bratislave dňa 21.08.2018

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.